vasael.ir

19 دی 1395 : 09:50
درس خارج فقه نکاح آیت الله یزدی/ 41

قانون علیت در تکوینیات نباید در مسائل شرعی و اعتباریات دخالت داشته باشد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله یزدی در جلسه 41 درس خارج فقه نکاح به نظریه شیخ طوسی و شهید ثانی درباره انتشار حرمت در وطی به شبهه پرداخت و این دو دیدگاه را نقد نمود و وطی به شبهه را در انتشار حرمت ملحق به عقد صحیح ندانست.
18 دی 1395 : 11:34
درس خارج فقه نکاح آیت الله یزدی/ 40

آثار حرمت در عقد دائم بدون مباشرت وجود دارد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی در جلسه 40 درس خارج فقه نکاح، آثار عقد صحیح به همراه مباشرت را برشمرد و عقد دائم بدون مباشرت و زِنا را در حکم عقد صحیح به همراه مباشرت دانست و در وطی به شبهه و لمس و نظر قائل به انتشار حرمت نشد.
18 دی 1395 : 10:56
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 39

بررسی اقوال فقها و روایات در نشر حرمت زنا

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله یزدی، در جلسه سی و نهم درس خارج فقه خود گفت: اگر عقد نکاح سابق باشد و زنا لاحق باشد، حرام لاحق نمی تواند حلال سابق را حرام کند که در این مساله بین فقها اختلاف زیادی وجود دارد.
18 دی 1395 : 10:40
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 38

بررسی مسئله وطی به شبهه در نشر حرمت

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله یزدی، در جلسه سی و هشتم درس خارج فقه خود گفت: از مسائل مهمی که سبب نشر حرمت می شود و از ملحقات بحث مصاهره است، وطی به شبهه است که برخی از موارد حرمت از همین باب صورت می گیرد.
15 دی 1395 : 11:55
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 37

صِرف عقد نکاح سبب محرمیت مادرزن می شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله یزدی، در جلسه سی و هفتم درس خارج فقه خود گفت: تمام مفسرین بیان کرده اند که صهر وسیله سببی است و مصاهره به معنی عقد نکاح است گر چه معمولاً به دنبال آن مباشرت جنسی نیز هست اما وطی دخالتی در مفهوم نکاح ندارد.
15 دی 1395 : 11:37
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 36

یکی از اسباب قطعی نشر حرمت مصاهره است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در جلسه سی و ششم درس خارج فقه خود گفت: همان طور که رضاع از اسباب حرمت است عقد ازدواج و داماد شدن نیز چند حرمت به وجود می آورد که در قرآن کلمه صهر وجود دارد و محرمات را بیان می کند.
15 دی 1395 : 11:18
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 35

حرمت ابدی زوجه کبیره در فرض ارتضاع زوجه صغیره

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در جلسه سی و پنجم درس خارج فقه خود گفت: اگر شخصی همسری دارد و به خاطر محرمیت بچه شیرخواری را به عقد نکاح خود در می آورد و اتفاقاً این زن کبیره این بچه شیرخوار که زن اول یا دوم اوست را با شرائط محرمه شیر داد، هر دو زن به حرمت ابدی بر او حرام می شوند.
13 دی 1395 : 11:10
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 34

بطلان نکاح در صورت استرضاع نوه از مادربزرگ

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در جلسه سی و چهارم درس خارج فقه خود گفت: صورت سوم مساله محقق در مادربزرگی متصور است که به نوه دختری خویش شیر دهد و سبب حرمت نکاح ابد بین داماد و دختر خویش می گردد که فرض مساله به قاعده فحل واحد بر می گردد.
13 دی 1395 : 11:09
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 33

موارد مستثنی از قاعده کلی نشر حرمت رضاعی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله یزدی، در جلسه سی و سوم درس خارج فقه خود گفت: بین تمامی بچه های ولادتی و رضاعی صاحب فحل با مرتضع نشر حرمت وجود دارد ولی تنها با فرزندان ولادتی مرضعه این حرمت می باشد و درمورد فرزندان رضاعی مرضعه که از فحل دیگری باشند، مشهور فقها قائل به نشر حرمت نیستند.
13 دی 1395 : 11:09
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 32

رضاع از زنان غیر مسلمان سبب محرمیت رضاعی نمی شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در جلسه سی و دوم درس خارج فقه خود گفت: مسلمانان مخاطب آیه شریفه 23 سوره مبارکه نساء هستند و اگر با شرائط رضاع بچه ای از غیر مسلمان استرضاع کند حرمت رضاعی به وجود نمی آید.
آخرین اخبار