13 دی 1395 : 10:52
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 21

حرمت نسبی را باید به وسیله روایات باب تفصیل داد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در بیست و یکمین جلسه درس خارج فقه خود گفت: با مراجعه به تمام تفصیل های بحث، کلام صاحب شرائع کامل تر است و به وسیله این سخن می توانیم ابعاد حرمت نسبی را بیشتر مورد دقت قرار دهیم.
13 دی 1395 : 10:48
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 20

ضمانت جریره کارکرد بیمه را دارد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی در جلسه بیستم درس خارج فقه دیات ماهیت و ملاک ولاء ضمان جریره را بررسی و با مطرح نمودن مباحث مرتبط ارث با دیات روایات مربوط به این مبحث را کاملا تبیین کرد.
13 دی 1395 : 10:47
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 19

دادستان کل بر اساس حالات عاقله دیه را تقسیط می کند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی در جلسه نوزدهم درس خارج فقه دیات به بررسی کیفیت پرداخت دیه در قتل خطایی پرداخت و در تبیینِ کمیّتِ پرداختِ دیه دو قول موجود را بیان نمود و تقسیط دیه با صلاحدید امام معصوم بر اساس حالات عاقله را برگزید و این قول را نزدیک به واقع دانست.
13 دی 1395 : 10:43
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 18

در قتل خطایی دیه اولاً و بالذات بر عهده عاقله است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی در جلسه هجدهم درس خارج فقه دیات با بر شمردن مراتب عاقله و تبیین آن، به شرایط ضمانت جریره پرداخت و با شرط مجهول النسب بودن ضمانت شده مخالفت نمود و افزود: از اطلاق روایات خلاف این شرط برداشت می شود خصوصا در مورد عبدی که در جنگ بین اسلام و کفر اسیر شده باشد و نَسب او نیز معلوم باشد، بعد از پذیرش مراتب عاقله این بحث مطرح است که آیا با توجه به ظهور روایت سلمة بن کهیل، دیه اولاً و بالذات بر عهده عاقله است یا اینکه اولاً و بالذات بر عهده قاتل است ولی در مرحله بعد عاقله آنرا به عهده می گیرد.
13 دی 1395 : 10:41
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 17

پرداخت دیه توسط عاقله حکمی انشایی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی در جلسه هفدهم درس خارج فقه دیات مروری بر مباحث گذشته داشت و به روایت سلمة بن کهیل نیز پرداخت و حکم دیه توسط عاقله را مجدد بررسی نمود و آنرا حکمی انشایی دانست و موارد استثناء شده از عصبه را برشمرد و اداری ها و هم شهری های قاتل را از مستثنیات بیرون دانست.
13 دی 1395 : 10:40
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 16

مجازات قتل عمد در صورت قصاص نشدن پرداخت دیه و کفاره جمع می باشد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی در جلسه شانزدهم درس خارج فقه دیات، به طور اختصار بحث ضمان و دیه را دو بحث جدا دانست و مطرح شدن فروعات ضمان را به تناسب بحث جنایت بر حیوان دانست و نیز بحث کفارات و اقسام آنرا بررسی نمود.
13 دی 1395 : 10:38
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 15

تشکیل کمیته کمک به زندانیان مؤید عقلانی پرداخت دیه توسط عاقله است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله یزدی در جلسه پانزدهم درس خارج فقه دیات، با بیان اقوال موجود درباره دیه قتل خطایی به بررسی ادله این حکم پرداخت و در نهایت روایت سلمة بن کهیل را پذیرفت و در جواب مخالفین پرداخت دیه توسط عاقله، تشکیل کمیته کمک به زندانیان را به عنوان مؤید عقلانی مطرح نمود.
13 دی 1395 : 10:37
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 14

اذیت و آزار و کشتن اسیر جنگی حرام است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله یزدی در جلسه چهاردهم درس خارج فقه دیات، به بررسی حکم قتل فرد مسلمان در منطقه جنگی پرداخت و دیدگاه فقها در این زمینه را تبیین کرد و در ادامه مجازات قتل دسته جمعی از نظر اسلام را بررسی نمود.
13 دی 1395 : 10:35
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 13

از دیدگاه اسلام تخریب تأسیسات شهری و مسموم کردن آب در جنگها جنایت جنگی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله یزدی در جلسه سیزدهم درس خارج فقه دیات، انواع کفارات را برشمرد و کفاره قتل عمد را کفاره جمع دانست و آنرا با روایتی از امام صادق(ع) مستند کرد، و کفاره را حق الله دانست.
13 دی 1395 : 10:20
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 12

اتلاف حرام گوشتی که مستحلّین آنرا آشکارا استفاده و هنجار شکنی کنند جایز است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله یزدی در جلسه دوازدهم درس خارج فقه دیات، به بررسی حیوانی که در نظر ما حرام و غیر مأکول است و مالیت ندارد ولی در نظر دیگران حلال و مأکول است مانند خوک پرداخت و قتل چنین حیوانی را ضمان آور دانست.