13 دی 1395 : 11:08
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 31

بررسی نکات دقیق فقهی جهت استخدام ضرع

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در جلسه سی و یکم درس خارج فقه خود گفت: در صورت فقدان زن مسلمان با شرائط مذکور که بیان کردیم نوبت به زنان غیر مسلمان می رسد که اگر دسترسی به آنان نیز میسر نبود می توان زانیه استخدام کرد اما کراهت زیادی دارد.
13 دی 1395 : 11:07
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 30

شروط ویژه شارع برای انتخاب زن مرضعه

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در جلسه سی­ ام درس خارج فقه خود گفت: اگر قرار است انسان برای بچه خودش شیر دهنده ای را انتخاب کند، بهتر است مسلمه، عاقله، عفیفه و وضیئه باشد؛ زیرا شیر بسیار تاثیرگذار است.
13 دی 1395 : 11:06
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 29

بررسی صحیحه حلبی درباره اشتراط فحل واحد در رضاع

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در بیست و نهمین جلسه درس خارج فقه خود گفت: در بررسی ادله با توجه به صحیحه حلبی می توان موید متقنی برای مشهور فقها به دست آورد و قائل به فتوای مشهور شد.
13 دی 1395 : 11:04
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 28

بررسی ملاک فحل واحد در حرمت رضاعی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در بیست و هشتمین جلسه درس خارج فقه خود مباحث مربوط به اتحاد فحل در رضاع را بحث کرد و توضیح داد: در صورتی که زن بعد از تعدادی شیر دهی با مرد دیگری ازدواج کند و سپس تعداد 15 مرتبه را تکمیل کند این رضاع ناشر حرمت نخواهد بود.
13 دی 1395 : 11:03
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 27

ملاک صدق عرفی در ارتضاع و نشر حرمت است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در بیست و هفتمین جلسه درس خارج فقه خود مسئله رضاع حین فوت مرضعه را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد: در موضوعاتی که شارع بیانی نداشته است وظیفه متشرعه رجوع به عرف است.
13 دی 1395 : 11:02
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه26

دقت کامل شارع در مسأله فروج و دماء

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در بیست و ششمین جلسه درس خارج فقه خود گفت: با توجه به مسائل رضاع و نشر حرمتی که در این رابطه وجود دارد و در آیات و روایات مورد توجه قرار گرفته است می توانیم به دقت نظر شارع در مسأله فروج و دماء پی ببریم.
13 دی 1395 : 11:00
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه25

بررسی راه های نشر حرمت به وسیله رضاع

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در بیست و پنجمین جلسه درس خارج فقه خود گفت: دومین سبب نشر حرمت که در آیه شریفه قرآن و روایات بدان تصریح شده است رضاع است که باید شرائط و راه های نشر حرمت در آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد
13 دی 1395 : 10:59
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه24

محرمیت نسبی در رحم اجاره ای محقق نمی شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در بیست و چهارمین جلسه درس خارج فقه خود گفت: اگر زن و مردی در این مساله اختلاف داشتند که عاقد با اذن زن یا بدون اذن او عقد را جاری کرده است باید فروع مساله را در مورد فضولی بودن یا صحت و بطلان عقد به دقت مورد نظر قرار داد.
13 دی 1395 : 10:58
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 23

بحث لعان باید با تمام شرایط در نزد حاکم شرع محقق شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در بیست و سومین جلسه درس خارج فقه خود گفت: اگر کسی نفی ولد کرد و نتوانست ثابت کند، برای این که حد نخورد می تواند لعان انجام دهد و نیاز به صیغه خاصی است؛ یعنی لعان مقررات خاصی نیاز دارد که اثبات آن نیاز به حضور حاکم شرع دارد.
13 دی 1395 : 10:56
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 22

در حرمت نسبی تلازم طرفینی وجود دارد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در بیست و دومین جلسه درس خارج فقه خود گفت: در آیه شریفه قرآن که در سوره مبارکه نساء مطرح شد یک طرف حرمت بیان گردیده است و طرف دیگر حرمت را باید از قاعده تلازم فهمید.