vasael.ir

21 اسفند 1396 : 11:05
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه99 و 100

بررسی اتهامات وارد شده به شیعه در امر به معروف و نهی از منکر

وسائل- در شیعه هیچکس قائل به محصور شدن این فریضه در امام یاسطان عادل نمی باشد ولی نکته جالب اتهام به این امور و خروج جامعه از وجوب انجام این فریضه و استناد این مطالب به شیعیان توسط برخی از علماء اهل تسنن مانند قاضی عبد الجبار معتزلی و ابن حزم و آمدی و شیخ عبد الرحمن حنبلی دمشقی نووی وغزالی می باشد که ذکر کرده اند الشیعه یرون انحصار وجوبها بالامام .
16 اسفند 1396 : 16:43
فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه97 و 98

ادله قائلین به تفصیل در وجوب امر به معروف ونهی از منکر

وسائل- همه اجماع دارند که انکار قلبی وظیفه تمام مومنین و جزء ایمان می باشد و اگر کسی این انکار را در قلب خود نداشته باشد ایمان ندارد ، و لازمه قول به تفصیل این است که آنهایی که قائل به کفائیت وجوب هستند ، وجوب را در تمام مراتب کفایی بدانند، و در مقابل عده ای نیز وجوب را در تمامی مراتب عینی بدانند ، سوال این است که آیااین مطلب قابل تصدیق می باشد
09 اسفند 1396 : 16:53
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه95 و 96

حکومت یا جامعه؛ مسئولیت در امر به معروف با کدام است

وسائل- مسئول امر به معروف در روایات و آیات جماعت ها هستند اما این مفهوم بر حکومت دلالت دارد یا بر جامعه اسلامی. این دلالت یابی مفید به این مقصود است که مسئول اصلی در وجوب امر به معروف را شناسایی نماییم که آیا حکومت ها مسئول اقامه امر به معروف هستند یا جامعه اسلامی.
06 اسفند 1396 : 15:12
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه93 و 94

کفایی بودن امر به معروف در تجمیع آیات و روایات قطعی است

وسائل- بررسی روایات و آیات مورد اشاره این نتیجه را حاصل می کند که روایات به کمک آیات دو تکلیف را ثابت می کند:1-تکلیفی که معین است و واجب عینی است.2-تکیفی که برای غیر جماعت خاص است که واجب کفایی است.
25 بهمن 1396 : 16:25
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه91 و 92

بررسی دلالت آیه 104 سوره آل عمران بر کفایی بودن وجوب امر به معروف

وسائل- مراد از وجوب کفایی این است که با اقدام عده ای به امر و نهی ، این فریضه امتثال شود و از عهده دیگران ساقط شود،ولی این به معنای مراد بعضی یعنی تحقق غرض نمی باشد زیرا این معنی یعنی با انتفاء موضوع و تحقق غرض امری وجود ندارد که این معنا، مشترک بین واجب عینی و کفایی می باشد و انحصار به واجب کفایی ندارد.
18 بهمن 1396 : 17:19
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه89 و 90

حکمت و غرض وجوب امر به معروف دلالت بر کفائیت آن دارد

وسائل- غرض ،وقوع معروف و انتهاء منکر می باشد. این غرض اقتضاء کفائیت دارد ،زیرا زمانیکه معروف واقع شد یا منکر ترک شد دیگر موضوعی برای تکلیف وجود ندارد.
14 بهمن 1396 : 12:59
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه87 و 88

بررسی اشکال شهید صدر بر نظریه عموم استغراقی بودن وجوب امر به معروف

وسائل- اگر بیش از یک مکلف تکلیف را انجام دهد لازم می آید که هیچ امتثالی تحقق نگرفته باشد چون شرط تکلیف هرکدام عدم اتیان دیگری می باشد در صورتی که حسب فرض دیگری انجام داده است لذا شرط امتثال را فاقد بوده است و این کار آنها امتثال نمی باشد
09 بهمن 1396 : 16:12
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه85 و 86

بررسی نظریه وجوب استغراقی مشروط در امر به معروف و نهی از منکر

وسائل- وجوب تعلق به جمیع مکلفین گرفته است و تکلیف به تعداد آنها به نحو عموم استغراقی منحل می شود بدون هیچ ترجیحی بین آنها و اینکه عقوبت همه به سبب ترک تکلیف دال براشتغال ذمه عموم به نحو استغراق می باشد و در نهایت نصوص واجبات کفایی با خطابات واجب عینی ازحیث بیان یکسان و دارای یک اسلوب بیانی هستند و همه مخاطبین خود را مشغول تکلیف بیان می کنند.
05 بهمن 1396 : 15:32
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه81 و 82

نقد و بررسی دیدگاه محقق خویی در کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف

وسائل- مرحوم خویی در باب نوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر می گیوند: تکلیف متوجه مکلفین است به نحو صرف الوجود از مکلفین ،وجوب به نحو عموم بدلی متوجه مکلفین است نه عموم استغراقی.
02 بهمن 1396 : 13:26
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه83 و 84

بررسی اشکال شهید صدر بر واجب مجموعی دانستن امر به معروف

وسائل- وحدت مرکب را در مکلف به می توان فرض نمود مانند امر به نماز که یک فعل مرکب اعتباری است ، ولی این مرکب اعتباری را در ناحیه خود مکلف نمی توان فرض نمود زیرا مجموع افراد به عنوان یک واحد اعتباری مکلف حقیقی نمی باشد که بتوان ذمه او را مشغول نمود و آنکه در واقع ذمه اش مشغول می شود در واقع خود افراد هستند لذا فرض امتثال و عصیان واحد نیز برای واحد اعتباری معنا ندارد .
آخرین اخبار