17 دی 1396 : 09:48
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه79 و 80

بررسی دلالت اطلاق لفظی بر کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف

وسائل - اگر تفاوت بین این دوقسم واجب به علت وجود قید زائد در واجب کفایی باشداطلاق لفظی در اثبات عینی بودن مفیداست اما اگر تفاوت بین این دو از باب این باشد که شارع واجب را در واجب کفایی به نحو صرف الوجود متوجه مکلفین می کند مانند اکرم عالما ودر واجب عینی به نحو مطلق الوجود مانند اکرم العالم ، طبق این دیدگاه هیچ قید زائدی وجود ندارد که به توان بااستفاده از اطلاق یکی را نفی ودیگری را اثبات نمود.
11 دی 1396 : 13:44
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه77 و 78

امر به معروف به عنوان اقامه فرائض ملازم و نیازمند قصد قربت است

وسائل - اگر مقصود از امر اقامه فرائض و مقصود از نهی انکار منکر باشد این دو ملازم با قصد قربت و دال بر تعبدیت هستند ،البته نسبت به قصد امتثال امر اگر وجود امر را بپذیریم که مقصود از قصدامر لروما قصد خود امر به مامور به نمی باشد بلکه می تواند قصد امر دیگری باشد که وجود دارد وقصد قربی نیز موجود است بعلت قصد کردن محبوبیت عمل نزد خداوند.
05 دی 1396 : 15:27
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه75 و 76

بررسی اشتراکات جهاد و امر به معروف و نهی از منکر

وسائل - روح جهاد وامر به معروف ونهی از منکر، اصلاح جامعه بشری می باشد ،که هدف بیرونی این دو هست .واما هدف درونی و ذاتی این دو عبارت است از:حفظ دارالاسلام وحفظ کیان مسلمین وتامین عزت مسلمین واز بین رفتن ظلم و گرفتن حق مظلوم
29 آذر 1396 : 12:29
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه73 و 74

بررسی ادله تعبدی یا توصلی بودن امر به معروف و نهی از منکر

وسائل - تعبدی بودن امر به معروف و نهی از منکر منوط به اثبات این شرط بوسیله دلیل مستقل شرعی است و در صورت نبود دلیل بر اشتراط قصد قربت این واجب به توصلیات ملحق می گردد چرا که اراده شارع بر شرطیت قیدی خارج از عمل نیازمند اثبات است.
26 آذر 1396 : 16:52
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه71 و 72

امر به معروف بر اساس دلالت ادله و منابع ضروری دین است

وسائل - به نظر می رسد باتوجه به وسعت موارد و تصریح آیات وروایات وسیره متشرعه احتمال اینکه از ضروریات مذهب و دین باشد بسیار جدی است ، زیرا ضابطه ضروری بودن را دارد یعنی هم در حد بالاتر ازتسالم در فقه می باشد واگر کسی آن را انکار کند مورد سرزنش قرار می گیرد و وجوب آن در تمام کتب مفروغ عنه می باشد
18 آذر 1396 : 12:03
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه69 و 70

بررسی اجماع و سیره متشرعه در وجوب امر به معروف و نهی از منکر

وسائل - اجماع مدرکی به منزله شهرت می باشد یعنی فقهاء که جزو متشرعه بودند و در عصر غیبت مرجع متشرعین در مسائل بوده اند تماما حکم به این عمل و وجوب آن داده اند و لذا می توان به عنوان یک مستند در اثبات این سیره تا زمان متصل به معصومین مفید می باشد.
11 آذر 1396 : 13:25
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه67 و 68

امر به معرف و نهی از منکر در روایات اهل تسنن

وسائل -غزالی و دیگر فقهای اهل تسنن در مورد امر به معروف ونهی از منکر سخنان قابل توجهی داشته اند اما مع ذلک در تالیفات اهل حدیث و اشاعره اقبال چندانی به امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد نه رسائل متعددی نگاشته اند ونه در صحاح خود بابی را به آن اختصاص داده اند ولی هرچه به زمان معاصر نزدیک تر می شویم بیشتر به آن پرداخته اند
07 آذر 1396 : 12:32
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه65 و 66

دلالت قطعی روایات بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر

وسائل- در مجموعه روایاتی که بررسی شد روایات صحیح السندی که دلالت بر وجوب داشته باشند یافت می شود لذا آنها رابعنوان دلیل اخذ می کنیم و سایر روایات را ولو صحیح السند هم نباشند بعنوان قرینه و موید اخذ می کنیم؛ لذا می توان گفت روایات آحادی داریم که محفوف به قرائن قطعیه هستند که با وجود آنها یقین به صدور اخبار آحاد ایجاد می شود.
01 آذر 1396 : 14:27
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه63 و 64

امر به معروف عهدی است که خداوند بندگان را بدان ملزم نموده است

وسائل - در روایت هارون بن مسلم اینکه حضرت می فرمایند هیچیک از شما حق ندارید که در جاییکه به ظلم با کسی رفتار می شود بایستد و دفع ظلم نکنید و بر شما یک قانون ملزمه است که اگر آنجا هستید او را یاری دهیدمی تواند بیانگر وجوب امر به معروف و نهی از منکر تلقی شود.
24 آبان 1396 : 12:43
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه61 و 62

بررسی امکان دلالت روایت علی بن ابراهیم بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر

وسائل- در متن روایت علی ابن ابراهیم ضمیر در افترض به خداوند بر می گردد و ضمیر در علیه بر نبی اکرم(ص) معنای فقره این است که خداوند در شرایعی که به پیامبر (ص) داده است این موارد را واجب نمود است اما پرسش مهم در روایت این است که دامنه این وجوب کجاست و چه واجباتی را شامل می شود و از چه سنخی است.