01 مهر 1396 : 23:45
بانکداری/حجت الاسلام ملکی ابرده/جلسه 3و4

ما علم الاقتصاد نداریم ولی سیستم اقتصادی داریم

وسائل _ حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات سوم و چهارم درس گفتار فقه بانکداری اسلامی ادوار بانکداری اسلامی و مفهوم اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار داد.
25 تير 1396 : 15:33
حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسه صدو دهم درس گفتار فقه بیمه:

عقد بیمه در جامعه فعلی اولا و بالذات عقد مستقل است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل _ حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسه صدو دهم درس گفتار فقه بیمه به دو مساله از لواحق مضاربه در امانی بودن ید عامل و جایز بودن عقد مضاربه پرداخت.
21 تير 1396 : 15:36
حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات 108 و 109 درس گفتار فقه بیمه:

عامل مضاربه به محض شروع کار استحقاق ربح پیدا می کند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل _ حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات صدو هشتم و صد و نهم درس گفتار فقه بیمه به بررسی فروعات مساله سود در مضاربه همچون سهم عامل و مشاع بودن سود برای طرفین مضاربه پرداخت.
20 تير 1396 : 14:17
حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات 106 و 107 درس گفتار فقه بیمه:

مال مشاع اگر منجر به غرر نشود می تواند مال المضاربه باشد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل _ حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات صدو ششم و صد و هفتم درس گفتار فقه بیمه به شرایط مال المضاربه مثل عین بودن و دین نبودن ، مشاع بودن یا نبودن و همچنین معلق نبودن مال پرداخت.
19 تير 1396 : 23:44
حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات 104و 105 درس گفتار فقه بیمه:

با موت هر یک از طرفین مضاربه باطل می شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل _ حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات صدو چهارم و صد و پنجم درس گفتار فقه بیمه به تناظر عدم رضایت مالک با مساله عقد فضولی و همچنین حکم مضاربه در صورت موت طرفین پرداخت.
18 تير 1396 : 17:29
حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات 102و103 درس گفتار فقه بیمه:

مضاربه مطلقه حمل بر تجارت نقد در مقابل نسیه نمی شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل _ حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات صدو دوم و صد و سوم درس گفتار فقه بیمه به بررسی انواع انصراف و انصراف مضاربه مطلقه بر تجارت نقد در مقابل نسیه و انصراف نقد بلد در مقابل ارض پرداخت.
17 تير 1396 : 18:11
حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات 100و 101 درس گفتار فقه بیمه :

غایت و غرض مضاربه حصول ربح و سود در تجارت است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل _حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات صدم و صد و یکم درس گفتار فقه بیمه به بررسی تنبیهاتی درباره میزان مخارج سفر و غایت و غرض مضاربه یعنی حصول ربح و سود در تجارت پرداخت.
14 تير 1396 : 19:28
حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات 98 و 99 درس خارج فقه بیمه:

اگر عامل بدون قصد تبرع کار اجیر را انجام دهد مستحق اجرت است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل _ حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات نود و هشتم و نود و نهم درس خارج فقه بیمه به بررسی صور استحقاق اجرت برای عامل در انجام کارهای مرتبط با مضاربه پرداخت.
14 تير 1396 : 16:10
حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات 96 و 97 درس گفتار فقه بیمه:

مال المضاربه منحصر در نقدین و پول رایج نیست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل _ حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات نود و ششم و نود و هفتم درس گفتار فقه بیمه به بررسی مال المضاربه و احکام نما حاصل از ربح در مضاربه پرداخت.
۵