17 آذر 1395 : 14:07
در یازدهمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

اجماع، ذهن را برای پذیرش مطلب مستعد می‌کند

پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه یازدهم درس خارج فقه خود ضمن ادامة بحث از قاعده «الزام»، ادله این قاعده را مورد بررسی قرار داد.
13 آذر 1395 : 16:57
در دهمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

قاعده الزام بین دو نفر از دو مذهب است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه دهم درس خارج فقه خود به بررسی قاعده «الزام» پرداخت و پس از ذکر فرعی در این مسئله، روایات مربوط به این قاعده را بیان کرد.
06 آذر 1395 : 18:44
در نهمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

ملکیت عمومى، مانع پیدایش حق خاص است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه نهم درس خارج فقه خود ضمن ادامه ی بررسی قاعده «احیاء موات» به زمین‌هایی که در سوره حشر به آن‌ها اشاره شده است و همچنین زمین‌های صلح و زمین‌های مفتوح عنوه اشاره کرد و احکام‌ آن‌ها را بیان نمود.
27 آبان 1395 : 13:59
در هشتمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

محیی دوم باید حق مالک اول را بدهد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه هشتم درس خارج فقه خود ضمن ادامة بررسی قاعده «احیاء موات» به قسمی دیگر از زمین‌های موات اشاره کرد که مالک‌ آن‌ها معلوم است. وی همچنین اقوال مختلف در این زمینه را نیز بیان کرد و روایات مربوط به این قسم را نیز ذکر کرد.
25 آبان 1395 : 23:54
در هفتمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

اقسام اراضی موات و احکام ‌آن‌ها

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه هفتم درس خارج فقه خود ضمن ادامة بررسی قاعده «احیاء موات» به اقسام اراضی موات اشاره کرد و بعد از بیان آن‌ها نظر برخی از علما را نیز ذکر کرد.
24 آبان 1395 : 22:09
در ششمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

احیاء موات موجب تملک است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه ششم درس خارج فقه خود به بررسی قاعده «احیاء موات» پرداخت و علاوه بر ذکر ارکان این قاعده، احکام تکلیفی احیاء اموات را نیز ذکر کرد.
20 آبان 1395 : 15:03
در پنجمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

قیود حکم در طبیعت منطبق بر افراد هم دخیل است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل _ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه پنجم درس خارج فقه خود در ادامة تبیین قاعدة «حیازات مباحات» علاوه بر ذکر خلاصه‌ای از دروس گذشته، نکاتی را درباره مطلق و مقید بیان کرد.
19 آبان 1395 : 12:37
در چهارمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

قدر متیقن در ملکیت حیازت، مقدار متعارف است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه چهارم درس خارج فقه خود ضمن ادامة تبیین قاعدة «حیازات مباحات» به مقدار ملکیت ایجاد شده به وسیله حیازت پرداخت و ضمن اشاره به سیره عقلا، روایاتی را در این‌باره ذکر کرد.
17 آبان 1395 : 01:34
در سومین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

اگر صبی ممیز باشد، حیازتش صحیح است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه سوم درس خارج فقه خود ضمن ادامة تبیین قاعدة «حیازات مباحات» به بررسی مویدات قرآنی برای حیازت پرداخت و در ادامه نظر خود را دربارة حیازت صبی ابراز داشت.
15 آبان 1395 : 19:05
در دومین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

حیازت بدون التفات هم ملکیت‌آور است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه دوم درس خارج فقه خود ضمن ادامة تبیین قاعدة «حیازات مباحات» این قاعده را مورد مداقه بیشتر قرار داد و نیت ملکیت در آن و همچنین مباشرت در حیازات را مورد بررسی قرار داد.
۴