12 آبان 1395 : 19:02
موضوع اولین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری:

عدم شرطیت قصد ملکیت در حیازت

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، جلسه اول درس خارج فقه خود را به قاعدة «حیازت مباحات» اختصاص داد و علاوه بر ذکر مدارک و دلایل روایی این قاعده به محدودة آن نیز اشاره کرد
27 مرداد 1395 : 19:52
در جلسه 86 درس خارج فقه آیت الله موسوی جزائری مطرح شد:

قاعده ی «من ملک» مختص به ایقاعات است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه 86 درس خارج فقه بانک‌داری اسلامی در ادامة بررسی قاعدة «من ملک شیئا ملک الاقرار به» به قاعدة «ائتمان» به عنوان یکی از ادله این قاعده اشاره کرد.
25 مرداد 1395 : 18:03
در جلسه 85 درس خارج فقه آیت الله موسوی جزائری مطرح شد:

قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» اجماعی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه 85 درس خارج فقه بانک‌داری اسلامی در ادامة‌ بررسی قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» به بحث از اجماع به عنوان یکی از دلایل این قاعده پرداخت.
23 مرداد 1395 : 17:23
در جلسه 84 درس خارج فقه آیت الله موسوی جزائری مطرح شد:

قاعدۀ مَن مَلک شامل حال صبی نیز هست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه 84 درس خارج فقه بانک‌داری اسلامی ضمن تبیین قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» به تفاوت این قاعده با قاعده «اقرار» پرداخت.
21 مرداد 1395 : 19:37
در جلسه 83 درس خارج فقه آیت الله موسوی جزائری مطرح شد:

اقرار حتی در صورت ضرر مُقر صحیح است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه 83 درس خارج فقه بانک‌داری اسلامی در ادامة‌ بررسی قاعدة «اقرار العقلا علی انفسهم حجة» به آیاتی اشاره کرد که به عنوان دلیل این قاعده مورد استناد واقع شده‌اند.
20 مرداد 1395 : 19:14
در جلسه 82 درس خارج فقه آیت الله موسوی جزائری مطرح شد:

اجماع علمای اسلام بر حجیت اقرار

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه 82 درس خارج فقه بانک‌داری اسلامی به بررسی قاعدة «اقرار العقلا علی انفسهم حجة» پرداخت و در ضمن این درس مدارک این قاعده را نیز تبیین کرد.
14 مرداد 1395 : 17:48
در جلسه 81 درس خارج فقه آیت الله موسوی جزائری مطرح شد:

مقتضای قاعده جواز نماز استیجاری صبی ممیز است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه 81 درس خارج فقه بانک‌داری اسلامی در ادامه بررسی قاعده «عدم اشتراط الأحکام الوضعیّة بالبلوغ» به بیان دلیل محقق بجنوردی در صحت عبادت صبی ممیز پرداخت و در ادامه اشکال محقق خویی را بیان کرد.
13 مرداد 1395 : 17:58
موضوع هشتادمین جلسه درس خارج فقه آیت الله موسوی جزائری:

ذکر دو دلیل مقبول در صحت عبادات صبی ممیز

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه 80 درس خارج فقه بانک‌داری اسلامی به ذکر خلاصه‌ای از دروس گذشته دربارة قاعده «عدم اشتراط الأحکام الوضعیّة بالبلوغ» پرداخت.
12 مرداد 1395 : 15:21
در جلسه 79 درس خارج فقه آیت الله موسوی جزائری مطرح شد:

مشهور بین قدما تمرینی بودن عبادات صبی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه 79 درس خارج فقه بانک‌داری اسلامی در ادامه بررسی قاعده «عدم اشتراط الأحکام الوضعیّة بالبلوغ» به ادله دیگر این بحث اشاره کرد و اشکالات به این دلائل را برشمرد.
04 مرداد 1395 : 18:57
در جلسه 78 درس خارج فقه آیت الله موسوی جزائری مطرح شد:

عبادت صبی، صحیح و مستحب است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه 78 درس خارج فقه بانک‌داری اسلامی در ادامه بحث از قاعده «عدم اشتراط الأحکام الوضعیّة بالبلوغ» به بررسی شرعیت عبادات صبی پرداخت و آراء فقها را مطرح کرد.
۵