03 اسفند 1395 : 12:12
در سی‌ودومین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

اگر نتوانیم مانع حرام شویم، حرمت اعانت، ساقط می‌شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه سی‌ودوم درس خارج فقه خود در ادامه بررسی قاعده «حرمت اعانت بر اثم» علاوه بر ذکر استدلال محقق ایروانی و جواب محقق خویی، ادله روایی این قاعده را نیز ذکر کرد.
01 اسفند 1395 : 13:07
در سی‌ویکمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

کلام محقق ایروانی برپایه دقت عقلی نبوده بلکه به دقت عرفی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه سی‌ویکم درس خارج فقه خود در ادامه بررسی قاعده «حرمت اعانت بر اثم» به ادله محقق خوئی درباره این قاعده اشاره کرد.
24 بهمن 1395 : 14:54
در بیست‌ونهمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

علم به اعانت و عدم قصد آن محل اختلاف علماست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه بیست‌ونهم درس خارج فقه خود در ادامه بررسی قاعده «حرمت اعانت بر اثم» به مواردی اشاره کرد که سبب محقق شدن اثم می‌شود و در ادامه مسائلی را درباره این قاعده تبیین کرد.
20 بهمن 1395 : 16:27
در بیست‌وهشتمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

اثم مطلق گناه است، چه کبیره باشد و چه صغیره

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه بیست‌وهشتم درس خارج فقه خود در ادامه بررسی قاعده «حرمت اعانت بر اثم» روایات داله ی بر این قاعده را از جهت سند و دلالت مورد ارزیابی قرار داد.
16 بهمن 1395 : 00:27
در بیست‌وهفتمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

نهی ظاهر در حرمت است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه بیست‌وهفتم درس خارج فقه خود در ادامه بررسی قاعده «حرمت اعانت بر اثم» هر یک از اقسام اعانت واجب و مستحب را مورد تحلیل قرار داد.
09 بهمن 1395 : 20:50
در بیست‌وششمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

نهی از تعاون در ظلم و گناه به اعتبار یک واقعه نیست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه بیست‌وششم درس خارج فقه خود به بررسی قاعده «حرمت اعانت بر اثم» پرداخت.
07 بهمن 1395 : 21:06
در بیست‌وپنجمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

جریان قرعه در واقعیت مجهول است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه بیست‌وپنجم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی قاعده «سبق»، مباحثی همچون تزاحم در سبق، مباشرت در سبق، ترک مکان در مسجد را مطرح کرد.
05 بهمن 1395 : 19:05
در بیست‌وچهارمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

سبق مختص مکان است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه بیست‌وچهارم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی قاعده «سبق» به چند فرع فقهی از جمله لزوم همراهی سبق با نیت، ثبوت حق اولویت در استفاده مشروع و شک در نیت شخص سابق و هر کدام از این فروع را مورد بررسی قرار داد.
30 دی 1395 : 12:48
آیت‌الله موسوی‌جزائری در بیست‌وسومین جلسه درس خارج فقه مطرح کرد:

روایات قاعده سبق نوعا ضعیف‌السند هستند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه بیست‌وسوم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی قاعده «سبق»، دلایل دیگری از جمله اجماع، سیره عقلا و سیره متشرعه را به عنوان مستندات این قاعده مورد بررسی قرار داد.
28 دی 1395 : 20:34
موضوع بیست‌ودومین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری :

حجیت قدر مشترک روایات مستفیض

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه بیست‌ودوم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی قاعده «سبق»، روایات دیگری در ارتباط با این قاعده را ذکر کرد.