26 دی 1395 : 18:37
در بیست‌ویکمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

اجلائی داریم که از ضعفا نقل کرده‌اند-صحاب اجماع هجده نفرند و مستند اعتبارشان کلام کشی است

پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه بیست‌ویکم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی قاعده «سبق» به ذکر مستندات این قاعده پرداخت.
23 دی 1395 : 19:29
در بیستمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

تایید کتاب توسط علما به منزله مدح است

پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه بیستم درس خارج فقه خود، به بررسی قاعده «سبق» پرداخت.
14 دی 1395 : 23:21
موضوع نوزدهمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری:

مصادیق و برخی از مستثنیات «نفی سبیل»

پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه نوزدهم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی قاعده «نفی سبیل» ضمن اشاره به برخی از مصادیق دیگر به بیان برخی از مستثنیات این قاعده پرداخت.
10 دی 1395 : 22:08
در هجدهمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

قاعده «نفی سبیل» بر احکام اولیه حکومت دارد

پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل_آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه هجدهم درس خارج فقه خود، با اشاره به آیه نفی سبیل، مصادیق آن را برشمرد.
05 دی 1395 : 17:28
در هفدهمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

آیه نفی سبیل، نفی سبیل تشریعی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه هفدهم درس خارج فقه خود، به بررسی و تبیین قاعدة «نفی سبیل» پرداخت.
01 دی 1395 : 16:53
در شانزدهمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

قاعده الزام در مذهب واحد جاری نیست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه شانزدهم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی قاعده «الزام» به تبیین امکان شمول این قاعده بر غیر مسلمانان پرداخت.
28 آذر 1395 : 18:21
موضوع پانزدهمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری :

مصادیقی از اختلاف در مسائل شرعی با اهل سنت

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه پانزدهم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی قاعده «الزام» به ذکر نمونه‌هایی از اختلاف با اهل سنت پرداخت.
24 آذر 1395 : 16:10
در چهاردهمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

قاعده الزام فقط در مذاهب اسلامی جاری می شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه چهاردهم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی قاعده «الزام» به اختلاف علما و بزرگان در باره این قاعده پرداخت.
24 آذر 1395 : 08:35
در سیزدهمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

روایات قاعده «الزام» فوق استفاضه هستند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه سیزدهم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی ادله قاعده «الزام» روایاتی دیگر را به عنوان دلایلی برای این قاعده ذکر کرد و سند و دلالت هر یک از این روایات را مورد بررسی قرار داد.
17 آذر 1395 : 22:17
در دوازدهمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

قاعده «الزام» با ابواب مختلف فقه قابل انطباق است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه دوازدهم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی ادله قاعده «الزام» به ذکر روایات مربوط به این قاعده پرداخت و آن‌ها را از حیث سند و دلالت مورد بررسی قرار داد.
۳