آسیب‌ شناسی فرهنگ اقتصادی
یادداشت اقتصادی:
آسیب‌ شناسی فرهنگ اقتصادی
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 20:10

وسائل_ سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها در واکنش به شکست‌ بازار در تامین منافع جمعی و به خصوص توزیع ناعادلانه ثروت پس از انقلاب صنعتی، منطق متفاوتی را معرفی کردند. به نظر آن‌ها فرهنگ نفع طلبی شخصی هنگامی که با مالکیت خصوصی ترکیب می‌شود، موجب بروز بی‌عدالتی و پایمال شدن حقوق طبقه کارگر می‌شود.