معرفی کتاب| ابزارهای فقهی برای گسترش مشارکت سیاسی
معرفی کتاب| ابزارهای فقهی برای گسترش مشارکت سیاسی
    تاریخ› پنجشنبه 19 مهر 13:28

وسائل- مشارکت سیاسی پدیده و رفتاری است که بیشتر نظام های سیاسی در مقام عمل به آن اعتنایی نداشته اند و فقط در مقام تئوری از آن سخن گفته اند؛ اما امروزه شرایط به گونه ای است که صاحبان قدرت سیاسی نمی توانند بدون در نظر گرفتن خواسته ها و مشارکت سیاسی مردم در فرآیند تصمیم گیری، قدرت شان را حفظ کنند.

راهکارهای فقه سیاسی شیعه برای گسترش مشارکت سیاسی
معرفی پایان نامه های فقه سیاسی حوزوی و دانشگاهی / 1
راهکارهای فقه سیاسی شیعه برای گسترش مشارکت سیاسی
    تاریخ› پنجشنبه 16 دي 09:23

پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل ـ فقه سیاسی شیعه با طراحی راهکارهای سودمند و مؤثر فوق، بستر و زمینه را برای تحقق و گسترش مشارکت سیاسی مردم فراهم آورده است