فقه تربیت |  اصل رعایت تفاوت ها در مباحث تربیتی
آیت الله اعرافی/ 24
فقه تربیت | اصل رعایت تفاوت ها در مباحث تربیتی
    تاریخ› چهارشنبه 06 تير 14:08

وسائل ـ آیت الله اعرافی در بیست و چهارمین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: اصل دیگر در تعلیم و تربیت، اصل رعایت تفاوت‌ها است که به اقسامی تقسیم می‌شود، قاعده کلی این است که تفاوت‌های اشخاص و یا گروه‌های مورد تعلیم و تربیت، در تنظیم تعلیم و تربیت و برنامه و نظام تعلیم و تربیت، باید مدنظر باشد.

 فقه تربیت|  اصل رعایت تفاوت ها در مباحث تربیتی
آیت الله اعرافی/ 24
فقه تربیت| اصل رعایت تفاوت ها در مباحث تربیتی
    تاریخ› چهارشنبه 06 تير 12:44

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: اصل دیگر در تعلیم و تربیت، اصل رعایت تفاوت‌ها است که به اقسامی تقسیم می‌شود، قاعده کلی این است که تفاوت‌های اشخاص و یا گروه‌های مورد تعلیم و تربیت، در تنظیم تعلیم و تربیت و برنامه و نظام تعلیم و تربیت، باید مدنظر باشد.

فقه تربیت| اصل تدریج در مسائل کلان تبلیغی و مسائل صدر اسلام
آیت الله اعرافی/ 23
فقه تربیت| اصل تدریج در مسائل کلان تبلیغی و مسائل صدر اسلام
    تاریخ› چهارشنبه 06 تير 11:50

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: تدریج یا در احکام الزامی یا در احکام استحبابی و ترجیحی است و در احکام الزامی هم گاهی تدریج در واجبات و گاهی در محرمات است و در ترجیحیات گاهی در مستحبات و گاهی در مکروهات است که حکم تدریج در این احکام طبعاً متفاوت است.

فقه تربیت|  رابطه رفق و مدارا با اصل تدریج در تربیت دینی
آیت الله اعرافی/ 22
فقه تربیت| رابطه رفق و مدارا با اصل تدریج در تربیت دینی
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 10:54

وسائل ـ آیت الله اعرافی در بیست و دومین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: وقتی یک عملی دارای شرایط زمانی و اقتضائات هست، این عمل خواه واجب یا مستحب در آن شرایط و زمان باید انجام بپذیرد، عمل خواه در حوزه تعلیم و تربیت و غیر حوزه تعلیم و تربیت، به اشکال و انحائی می‌تواند تحقق پیدا کند.

فقه تربیت| در مباحث تربیتی گاهی تدریج مقابل تعجیل و گاهی مقابل تسریع و تسابق است
آیت الله اعرافی/ 21
فقه تربیت| در مباحث تربیتی گاهی تدریج مقابل تعجیل و گاهی مقابل تسریع و تسابق است
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 10:24

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: گاهی تدریج مقابل تعجیل است و گاهی مقابل تسریع و تسابق است. مقابل تعجیل، یعنی در آنجا تکلیف نیست، مقابل تسریع و تسابق؛ یعنی در تزاحم این طرف با توجه به ملاکاتی ترجیح دارد.

فقه تربیت| بررسی طوایف مختلف روایات قانون تعجیل در کار خیر و کراهت تأخیر
آیت الله اعرافی/ 20
فقه تربیت| بررسی طوایف مختلف روایات قانون تعجیل در کار خیر و کراهت تأخیر
    تاریخ› یکشنبه 03 تير 18:00

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: روایاتی که در آن قانون تعجیل در کار خیر و کراهت تأخیر آمده است، بر چند طایفه است. طایفه اول روایاتی که اطلاق دارد و می‌گوید نسبت به هر کار خوبی، مستحب است که انسان شتاب کند و تأخیر از آن نیز کراهت دارد و طایفه دوم روایاتی که در خصوص خدمت‌رسانی به خلق خدا وارد شده است، کارهای نیکی که در ارتباط با جامعه و افراد و دیگران است، این قبیل روایات زیاد هستند که در باب فعل معروف ذکرشده‌اند و طایفه سوم روایاتی که در خصوص عبادات ذکر شده است و به طور اخص در مورد نماز ذکر شده است، می‌گوید که زود عبادت را انجام بدهید.

فقه تربیت| تأخیر در امور واجب و مستحب و مسارعه در معاصی مذموم است
آیت الله اعرافی| 19
فقه تربیت| تأخیر در امور واجب و مستحب و مسارعه در معاصی مذموم است
    تاریخ› یکشنبه 03 تير 16:46

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: جایی که فرد تنها در قرآن کریم مورد خطاب است، سارعوا گفته می‌شود، اما در جایی که چند نفر هستند، استبقوا گفته می‌شود، در حالتی که شخص تنها باشد، فقط قاعده سارعوا است، اما وقتی چند نفر هستند، هم سارعوا و هم استبقوا را بیان می‌کند البته یک احتمال هم هست که میان سارعوا و استبقوا من وجه است، اما اولی این است که اخص گرفته شود. قانون مسارعه در طاعات، و استباق و مسارعه، ممکن است گفته شود که نسبتشان من وجه است، ممکن است گفته شود که عموم و خصوص مطلق است.

فقه تربیت|  سرعت به سمت اعمال خوب مستحب و در برخی موارد واجب می‌شود
آیت الله اعرافی/ 18
فقه تربیت| سرعت به سمت اعمال خوب مستحب و در برخی موارد واجب می‌شود
    تاریخ› دوشنبه 21 خرداد 17:36

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: در نقطه مقابل استحباب تسرع و سرعت و شتاب در انجام فعالیت‌های خیر، یک قاعده معکوس و مضاد هم دارد و آن قاعده حرمت مسارعه به اثم و گناه و کارهای ناشایست است، از این طرف استحباب شتاب به خوبی‌هاست و سرعت‌گیری در انجام کارهای خیر و نیک است، در نقطه مقابل آن، حرمت شتاب در کارهای ناشایست و معاصی است.

فقه رسانه| از آیاتی که واژه لهو در آن آمده است استفاده حرمت نمی شود
استاد رفعتی نایینی / 35
فقه رسانه| از آیاتی که واژه لهو در آن آمده است استفاده حرمت نمی شود
    تاریخ› دوشنبه 21 خرداد 16:54

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی گفت: برخی از کتب لغت، لعب و لهو را یکی دانسته اند در حالی که اینها یکی نیست گرچه اگر با هم به کار رفتند شاید به یک معنا باشند ولی اگر جداگانه به کار گرفته شوند لعب یک واژه و معناست و لهو کار دیگری است و در اصطلاح فقهی برخی گفته اند لهو کاری است که صرفاً به جهت لذت آن انجام شود و توجه ای به نتیجه نداشته باشیم لذا سفر لهوی را این گونه معنا کرده اند که صرفا به قصد لذت است و کاری به نتیجه و آثار معنوی و مادی آن ندارد.

فقه تربیت| بررسی احتمالات در آیه تسریع پیرامون مسائل تربیتی
درس خارج آیت الله اعرافی| 17
فقه تربیت| بررسی احتمالات در آیه تسریع پیرامون مسائل تربیتی
    تاریخ› پنجشنبه 10 خرداد 16:03

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: امکان دارد کسی به لحاظ آیات تفصیل دهد و بگوید سارعوا إلی مغفرة، مخصوص توبه است، اما «یسارعون فی الخیرات» عام است، در اینجا هم ترجیح دادیم که تفاوتی نیست، یعنی همه آیات مسارعه، شمول و اطلاق دارد و شامل همه مباحث می‌شود و ازجمله بحث ما که بحث تعلیم و تربیت و ارشاد و تزکیه و امثالهم است که گفته می‌شود فوراً ففوراً اقدام کن.

 فقه تربیت| بررسی آیات در اصل تسریع تربیت
آیت الله اعرافی/ 16
فقه تربیت| بررسی آیات در اصل تسریع تربیت
    تاریخ› یکشنبه 06 خرداد 17:34

وسائل ـ آیت الله اعرافی در شانزدهمین جلسه درس خارج فقه تربیت گفت: ابتدائاً به ذهن می‌آید که «یسارعون فی الخیرات»، یعنی خود عمل با دقت و مسارعه به عمل انجام می‌شود، یعنی تمهید مقدمات برای اینکه عمل انجام شود، بنابراین سبقت و سرعت‌گیری در انجام عمل، نسبت به مقدمات هم شمول دارد و در واقع سرعت گرفتن در عمل، یعنی انجام مقدماتی که سریع عمل انجام شود.

فقه تربیت| استنتاج از اصل رفق و مدارا در مسائل تربیتی
درس خارج آیت الله اعرافی| جلسه 14
فقه تربیت| استنتاج از اصل رفق و مدارا در مسائل تربیتی
    تاریخ› چهارشنبه 02 خرداد 13:48

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: دلیل دوم ما در بحث، استنتاج از اصل رفق و مدارا و اصل احتمال تأثیر است که در حقیقت استنتاجاتی از اصل اول و دوم است و اینکه این مورد را جزء اولین اصول قرار دادیم، دلیلش این است که تقریباً بسیاری از این اصول و روش‌ها و شیوه‌ها به شکلی به چند اصل پایه برمی‌گردد، یعنی در اصول تعلیم و تربیت از منظر اسلام، قاعده رِفق و مدارا با اضلاعی که داشت و قاعده احتمال تأثیر با احتمال و اضلاعی که داشت، یک نقش کلیدی و محوری دارند، این‌ها اصول پایه هستند.

فقه تربیت| اقوال و افعال پیامبر و ائمه علیهم السلام در مسائل تربیتی خط مشی می دهد
آیت الله اعرافی|13
فقه تربیت| اقوال و افعال پیامبر و ائمه علیهم السلام در مسائل تربیتی خط مشی می دهد
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 13:37

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: وقتی می‌خواهیم از سیره‌ها، به طور ویژه از سیره‌های قولی استفاده کنیم، سه مشکل وجود دارد که یکی از سه مشکل این است که قصد داریم از جواز به سمت رجحان برویم و مشکل دوم این است که به‌عنوان اولی می‌شود این‌طور اقدامی را انجام داد و جایز است و مشکل سوم این است که شرایط حافه به آن عمل، یا قول، شرایط زمانی و مکانی و مخاطبی متصل را به فعل یا سیره قولی را الغاء کنیم ولی در هر یک از این‌ها راه بسته نیست و راه‌ها و شیوه‌هایی را می‌شود پیدا کرد.

فقه تربیت| روح اصل تدریج در بیان معارف و مسائل تربیتی یکی است
آیت الله اعرافی| 12
فقه تربیت| روح اصل تدریج در بیان معارف و مسائل تربیتی یکی است
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 13:34

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: بُرد سیره عملی و همین‌طور سیره قولی، محدود است، اما با یک قواعدی می‌شود این بُرد را کم یا زیاد کرد، زیرا بُرد پایه دلالات سیره‌های عملی و قولی همان جواز است و جواز مقابل ترک یا فعل است، در عین ‌حال با قرائنی می‌شود بیشتر از جواز در حد رجحان و یا مرجوحیت از آن استفاده کرد، حتی در حد وجوب و حرمت، ممکن است استفاده شود و از طرف دیگر گفته می‌شد که پایه دلالت این‌ها در سیره فعلی و قولی، اعم از عنوان اولی و ثانوی و ولایی است، اما می‌شود با یک ضوابطی از آن حکم اولی بیرون آورد.

فقه تربیت| خداوند از فرمول ها و قواعد بشری برای هدایت استفاده می کند
آیت الله اعرافی| 11
فقه تربیت| خداوند از فرمول ها و قواعد بشری برای هدایت استفاده می کند
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 13:30

وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: در حال حاضر دو کاستی در بررسی مسئله و در اصولمان داریم، کاستی اول این است که سیره به معنای متداول و رایجش که عبارت است از افعال مقابل اقوال، نیاز به یک غنای بیشتری از لحاظ روش‌شناسی دارد و کاستی دوم مضاعف این است که سیره به معنای دوم که دامنه مفهومی را در سیره تعمیم دادیم و شامل نوع رفتار در گفتن و سخن گفتن است، در اینجا یک دایره دیگری پیدا می‌کند و نیاز به روش‌شناسی‌های وسیع‌تری است.


1 2 3 4... 14