استناد به مرسله نجاشی جهت اثبات مجازات تکمیلی مشکل است
فقه‌السیاسات/ آیت الله علیدوست/ جلسه 3
استناد به مرسله نجاشی جهت اثبات مجازات تکمیلی مشکل است
    تاریخ› سه شنبه 17 بهمن 15:01

وسائل ـ آیت الله علیدوست ضمن بررسی ادله مسأله «جواز یا عدم جواز مجازات تکمیلی افزون بر حد یا قصاص»، گفت: تنها سندی که در این زمینه وجود دارد یک روایت مرسله است؛ که ظاهرا مربوط به موردی خاص است و نمی شود از آن حکم کلی استخراج کرد.

بررسی مبنای روایت در تعیین دیه منافع اعضای بدن
فقه السیاسات/ آیت الله علیدوست/ جلسه 2
بررسی مبنای روایت در تعیین دیه منافع اعضای بدن
    تاریخ› شنبه 14 بهمن 13:36

وسائل ـ آیت الله علیدوست با اشاره به سیاق روایت هشام بن سالم در تعین دیه منافع اعضای بدن گفت: این روایت ناظر به اعضایی است که قابل شمارش باشند مثلا می گوییم بدن ما یک بینی یا دو دست دارد؛ زیرا در اعضا شمارش وجود دارد؛ اما آیا منافع آن نیز قابل شمارش است؟