کودک همسری امری دینی نیست و عرفی است
در نشست«کودک همسری ازدو منظرفقهی و قانونی»مطرح شد؛
کودک همسری امری دینی نیست و عرفی است
    تاریخ› چهارشنبه 26 ارديبهشت 18:36

وسائل ـ استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد درباره ضمانت های اجرایی حکم مشروط بودن اسلام درباره کودک همسری گفت: اگر این شخص از قانون الهی تخطی کند و با کودک مباشرت جنسی داشته باشد که منجر به صدمه جنسی به دختر شود آن طفل برآن مرد حرام ابدی است که این امر مجازات سنگینی است.