جهاد| تفسیر غلط از فلسفه غیبت دلیلی بر اعتقاد به حرمت جهاد ابتدایی است
آیت الله کعبی/ جلسه 72
جهاد| تفسیر غلط از فلسفه غیبت دلیلی بر اعتقاد به حرمت جهاد ابتدایی است
    تاریخ› پنجشنبه 31 خرداد 16:32

وسائل- اجماع بر عدم مشروعیت و حرمت جهاد در عصر غیبت، ثابت نیست. بلکه اگر کسی بگوید، لا خلاف یا اتفاق است، این هم ثابت نیست چون از قدماء و متاخرین مخالفینی وجود دارد. همچنین این اجماع مدرکی است و شهرت فتوایی نیز فایده ندارد.بنابراین قول به عدم مشروعیت از حیث دلیل اجماع ، تمام نیست.

شرطیت عدالت| بررسی اشکالات سندی روایت خصال در اثبات شرط عدالت
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 203
شرطیت عدالت| بررسی اشکالات سندی روایت خصال در اثبات شرط عدالت
    تاریخ› چهارشنبه 30 خرداد 15:50

وسائل- بحث در اعتبار سند و صدور این روایت داله‌ی بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف و نهی از منکر است چرا که اگر بپذیریم دلالت روایت را و مناقشات دلالی را صرف‌نظر بکنیم حاصل اشکال سندی این است که روایت خصال مرفوعه هست و ابن ابی عمیر رَفَعهُ الی ابی عبد الله علیه السلام، بنابراین ارسال دارد.

جهاد| بررسی ادعای اجماع علما بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 71
جهاد| بررسی ادعای اجماع علما بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› سه شنبه 29 خرداد 15:00

وسائل- اولین دلیل اقامه شده توسط قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در زمان غیبت ادعای اجماع و نفی خلاف بین اصحاب است که هم مرحوم صاحب جواهر(ره) و هم سایرین، ادعای اجماع کرده اند.

شرطیت عدالت| بررسی تفاوت اضافی یا مطلق بودن وصف عدالت به عنوان شرط وجوب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 202
شرطیت عدالت| بررسی تفاوت اضافی یا مطلق بودن وصف عدالت به عنوان شرط وجوب
    تاریخ› سه شنبه 29 خرداد 13:57

وسائل- عدالتی که گفته می‌شود تارةً مقصود عدالت اضافی است یعنی نسبت به امور دیگری غیر از این تکلیفی که الان برای امر به معروف نسبت به این مورد این مورد یا نهی از منکر نسبت به این مورد دارد در امور دیگر عادل باشد نسبت به بقیه‌ی واجبات عامل باشد و نسبت به محرمات تارک باشد

جهاد| تبیین ادله قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 70
جهاد| تبیین ادله قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
    تاریخ› دوشنبه 28 خرداد 15:35

وسائل- طبق نظر شیخ طوسی در جهاد ابتدایی، دعوت به اسلام شرط است. یعنی اظهار شهادتین، اقرار به توحید و عدل و التزام به شعائر اسلامی. اگر دعوت شوند و قبول نکنند، قتال جایز است. اگر دعوت نشوند، جنگ جایز نیست. دعوت کننده امام معصوم(ع) و منصوب و مامور خاص امام معصوم (ع) است و از این روی بدون امام معصوم جهاد ابتدایی حرام است.

شرطیت عدالت| عدم دلالت قطعی روایت خصال بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 201
شرطیت عدالت| عدم دلالت قطعی روایت خصال بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
    تاریخ› دوشنبه 28 خرداد 14:22

وسائل- برخی اشکال کرده اند این روایت مشتمل است بر بعض اموری است که قطعاً آن‌ها شرط نیستند و واجب هم نیستند نه شرط وجوب هستند و نه شرط واجب بلکه از آداب و مستحبات در هنگام امر و نهی هستند مثل رفیقٌ فیما یأمُرُ به و رفیقٌ فیما ینهی عنه، بنابراین این موارد می تواند اشعار داشته باشد که انّما یأمُرُ بالمعروف و ینهی عن المنکر دلالت بر وجوب ندارد.

جهاد| تبیین حکم جهاد ابتدایی در حکومت اسلامی عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 69
جهاد| تبیین حکم جهاد ابتدایی در حکومت اسلامی عصر غیبت
    تاریخ› یکشنبه 27 خرداد 17:17

وسائل- آیا بالفرض که ما قدرت نظامی داشته باشیم، امکان فتح نیز وجود داشته باشد، حاکمیت ما نیز مستقر باشد و جهاد دفاعی هم به گردن ما نباشد که منطقه ای سرزمین اسلامی اشغال شده باشد، آیا واجب یا جایز است در عصر غیبت جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام کنیم یا خیر؟

شرطیت عدالت| بررسی روایت خصال در اثبات اشتراط عدالت به عنوان شرط وجوب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 200
شرطیت عدالت| بررسی روایت خصال در اثبات اشتراط عدالت به عنوان شرط وجوب
    تاریخ› یکشنبه 27 خرداد 16:17

وسائل- کسی امر به معروف و نهی از منکر می‌کند تنها کسی امر به معروف و نهی از منکر می‌کند که این سه خصلت را داشته باشد عامل باشد بما یأمُرُ به، تارک باشد بما ینهی عنه، و عادل باشد فی ما یأمُر، عادلٌ فی ما یأمُر، یعنی به آن که امر می‌کند عادل است

بررسی روایات ارشاد القلوب در اثبات اشتراط عدالت
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 198
بررسی روایات ارشاد القلوب در اثبات اشتراط عدالت
    تاریخ› دوشنبه 21 خرداد 15:50

وسائل- در حجیت روایات ارشاد بیان شده جناب دیلمی از قدمای اصحاب است حتی مقدم بر شیخ مفید و اَضراب شیخ مفید است و عصر ایشان عصری است که به دست آوردن فرمایشات ائمه علیهم السلام راه‌های حسی برای آن وجود داشته و متوفّر بوده از این جهت وقتی ایشان إخبار می‌کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یا ائمه علیهم السلام، به نحو جزم إخبار دارد می‌کند خبرش می‌شود خبر محتملُ الحسّ و الحدس، و ثَبَت فی الاصول که خبر محتمل الحس و الحدس حجت است.

جهاد| آمادگی برای جهاد در هر زمان از مصادیق مرابطه است
آیت الله کعبی/ جلسه 67
جهاد| آمادگی برای جهاد در هر زمان از مصادیق مرابطه است
    تاریخ› یکشنبه 20 خرداد 17:16

وسائل- از روایات استفاده می شود که یاران رهبران الهی، باید آماده جنگیدن باشند. آمادگی برای جنگیدن و فداکاری در راه خدا شرط است؛ حتی اگر منجر به جنگ نشود. در این روایت چنین کاری صدق عنوان مرابطه می شود.لازم نیست در مرزها درگیری فیزیکی باشد. بلکه هر جایی که خطر باشد و پیروان آماده فداکارای باشند، مرابطه صدق می کند.

بررسی دلالت روایات بر وجوب اشتراط عدالت در امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 198
بررسی دلالت روایات بر وجوب اشتراط عدالت در امر به معروف
    تاریخ› یکشنبه 20 خرداد 13:14

وسائل- برخی روایات همانند آیات می تواند برای اثبات شرطیت عدالت در وجوب امر به معروف مورد استفاده قرار گیرند همانند روایات معراج که نقل می کنند پیامبر گرامی اسلام در هنگام معراج گروهی را مشاهده کرد که لبانشان با قیچی هایی از آتش بریده می شود؛ این گروه افرادی بودند که امر به معروف و نهی از منکر می کردند اما بدان عمل نمی کردند.

جهاد| بررسی روایات دال بر حرمت مرابطه
جهاد| بررسی روایات دال بر حرمت مرابطه
    تاریخ› پنجشنبه 17 خرداد 17:35

وسائل- این روایت اشاره به جهاد ابتدایی زیر لوای حکومت جور دارد. در روایت یونس آمده در مورد کسی است که خود را به مرز رسانده بود و حضرت فرمود جهاد جایز نیست. سوال کردند پس چه کند؟ فرمود: مرزبانی کند. بنابراین مرابطه نهی نشده است، بلکه جهاد نهی شده است. در این روایت نیز که حضرت فرمودند، اشاره به بحث رهبری در جهاد دارد. که شما تحت لوای چه کسی جهاد می کنید؟

بررسی دلالت آیات بر اشتراط عدالت در امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 197
بررسی دلالت آیات بر اشتراط عدالت در امر به معروف
    تاریخ› پنجشنبه 17 خرداد 15:37

وسائل- در آیه دوم و سوم سوره صف خدای متعال انکار و نکوهش می‌فرماید که چرا حرفی را که انجام نمی‌دهید می‌زنید؟ از این استفاده می‌کنیم آن‌جاهایی که فرموده امر بکنید به معروف و نهی کنید از منکر آن‌جایی مقصودش هست که آمر به معروف خود عامل هست و ناهی از منکر خود تارک هست و در غیر این صورت امر به معروف و نهی از منکر مغبوض شارع است

فقه ربا| معنای پذیرفتن حیل شرعیه تناقض در تشریع است
آیت‌‌الله سبحانی/جلسه 33:
فقه ربا| معنای پذیرفتن حیل شرعیه تناقض در تشریع است
    تاریخ› یکشنبه 13 خرداد 02:22

وسائل_ استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در درس خارج فقه ربا گفت: معنی ندارد که شرع مقدس از آن طرف بگوید حرام است و از طرف دیگر راهی را نشان بدهد که انسان آن حرام را انجام بدهد.

جهاد| بررسی ارتباط مرابطه با عنوان جهاد
آیت الله کعبی/ جلسه 65
جهاد| بررسی ارتباط مرابطه با عنوان جهاد
    تاریخ› چهارشنبه 09 خرداد 15:36

وسائل- اگر مرابطه نباشد، مصلحت مترتب بر جهاد از بین می رود و موجب مفسده می شود. فلسفه مرابطه حفظ مصلحت برای بقای نظام و جلوگیری از مفسده که سقوط نظام یا نفوذ دشمن در نظام اسلامی است. شاید وجه وجوب مرابطه هنگام خطر، این است که حفظ نظام اسلامی مترتب بر مرابطه است. یعنی اگر نباشد، نظام حفظ نمی شود


1 2 3 4... 65