یادداشت اقتصادی| علما الگوی عملی در حمایت از تولید ملی
یادداشت اقتصادی| علما الگوی عملی در حمایت از تولید ملی
    تاریخ› یکشنبه 15 مهر 22:06

وسائل_شرکت اسلامیه پس از قیام تنباکو و بروز فواید آن، توسط آقا نجفی اصفهانی، آقا نورالله و میرزا ابوالقاسم زنجانی به همراهی جمعی از بازرگانان در سال 1316.ق/1898 م. با هدف تأمین منسوجات مورد نیاز مردم ایران و مقابله با وابستگی به خارج در اصفهان تاسیس شد.

اخوت و مواسات و تأثیر آن بر شکل‌گیری جامعه‌‌ای بهره‌مند از تأمین اجتماعی
مقاله اقتصادی:
اخوت و مواسات و تأثیر آن بر شکل‌گیری جامعه‌‌ای بهره‌مند از تأمین اجتماعی
    تاریخ› دوشنبه 13 شهريور 00:16

وسائل_ مواسات مالی در حق برادران دینی، از مهم ترین حقوقی است که در روایات بر آن تأکید می‌شود. واژه مواسات بمعنای مشارکت دادن در امر معاش و روزی است.