معرفی مقاله| فقه سیاسی مدلی برای الگوسازی دانش بومی
معرفی مقاله| فقه سیاسی مدلی برای الگوسازی دانش بومی
    تاریخ› پنجشنبه 19 مهر 13:01

وسائل- وام گرفتن از فرهنگ، دانش، ارزش، روش ها و تجارب خاص دیگران، بدون در نظر گرفتن تفاوت بین تمدن ها، جوامع، فرهنگ ها و ارزش های حاکم بر آنان، هم منطقی و عاقلانه نیست، هم نمی تواند به پیشرفتی پویا، اصیل و پایا انجامد.