متابعت از هوای نفس موجب سقوط فقیه از ولایت است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 24 (96-95)
متابعت از هوای نفس موجب سقوط فقیه از ولایت است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:32

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون گستره اختیارات حاکم فقیه گفت: در صورت شک نسبت به ولایت حاکم در هر مورد بنا به قاعده ولایت حکم به ثبوت ولایت او می‌شود؛ به عنوان یک دلیل می‌توان گفت حاکمی که دارای اختیار و ولایت است یا معصوم است و یا اگرچه معصوم نیست؛ ولی عدالتی در طول عصمت دارد؛ چون اگر طبق هوی و هوس و منافع شخصی یا گروهی خود حکم کند اساساً از ولایت ساقط است.

سیاست‌ مالی اسلام در جهت تکافل اجتماعی و عدم تجمیع ثروت است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 23 (96-95)
سیاست‌ مالی اسلام در جهت تکافل اجتماعی و عدم تجمیع ثروت است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:30

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی ادلّه روایی اختیارات واسع حاکم اسلامی گفت: سیاست مالی حاکم در اسلام گویا مبتنی بر این منطق است که از تجمیع ثروت در یک نقطه ممانعت شود؛ به این معنا که اگر پول در یک نقطه مثلاً بانک تجمیع شود بی آنکه از آن استفاده شده و وارد چرخه تولید شود لازم است مالیات آن پرداخت شود؛ چنین سیاستی در راستای هدف «تکافل اجتماعی» است؛ هدفی که در جوامع غربی وجود ندارد.

همسان بودن گستره اختیارات ولی فقیه و امام معصوم
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 22 (96-95)
همسان بودن گستره اختیارات ولی فقیه و امام معصوم
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:26

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی ضمن همسان دانستن اختیارات حاکم فقیه و امام معصوم گفت: اختیارات حاکم تابع غایات و اهداف حکومت است و غایت حکومت اسلامی نیز تحقق سعادت افراد جامعه است؛ از این‌رو اختیارات ولی فقیه همان اختیارات امام معصوم است؛ اگرچه اوصاف امام معصوم علیه السلام را به تمامی ندارد؛ اما اختیارات حاکم فقیه به معنی جواز دخالت بی‌قید و شرط در همه امور فردی و اجتماعی نیست و مواردی که شارع به آن ورود نکرده است را اجازه ورود ندارد.

تفکیک مرجعیت دینی و حاکمیت سیاسی بدعت بنی امیه بود
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 21 (96-95)
تفکیک مرجعیت دینی و حاکمیت سیاسی بدعت بنی امیه بود
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:18

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به بحث روایی پیرامون اختیار فراگیر حاکم اسلامی گفت: دخالت در امور نوعی و حکومتی از اختیارات هر حاکمی است و هیچ نظام سیاسی چنین اختیاری را از حاکم سلب نمی‌کند؛ تفکیک دین از سیاست و جدایی مرجعیت دینی از حاکمیت سیاسی از زمان حکومت معاویه آغاز شد و تا به امروز جز ایران در جوامع مختلف اسلامی دوام داشته است.

گستره اختیارات حاکم اسلامی در راستای مصالح پنجگانه است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه20 (96-95)
گستره اختیارات حاکم اسلامی در راستای مصالح پنجگانه است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:15

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی روایی اختیارات واسع حاکم فقیه گفت: از جمله وظایف حاکم اسلامی اداره حکومت در راستای مصالح خمسه است؛ یعنی حفظ جان، حفظ مال، حفظ دین، حفظ نسل و حفظ عقل؛ به عبارت دیگر حاکم اسلامی در جهت سوق مردمان به سوی سعادت لازم است به گونه‌ای عمل کند که تمام موارد فوق تأمین شود؛ از این‌رو کتب ضلال، ماهواره، آزادی جنسی به مفهوم بی بندوباری جنسی، تغییر دین و بسیاری موارد دیگر که در دین ما با آن برخورد می شود، بر اساس همین ملاک تغایر و تنافی با سعادت افراد است.

گستره اختیارات فقیه حاکم متناسب با اهداف حکومت و براساس مصلحت و حکمت است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه19 (96-95)
گستره اختیارات فقیه حاکم متناسب با اهداف حکومت و براساس مصلحت و حکمت است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:13

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی، ضمن تأکید بر گستره اختیارات حاکم فقیه در ورود به مسائل شخصی افراد گفت: اختیارات واسع والی فقیه به معنی آن نیست که انجام هر عملی از حاکم و به هر نحو ممکن مُجاز باشد؛ بلکه لازم است عمل صادره از حاکم بر اساس حکمت و مصلحت باشد.

اختیارات فراگیر حاکم اسلامی مستند به قرآن است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 17(96-95)
اختیارات فراگیر حاکم اسلامی مستند به قرآن است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:04

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی به بررسی غایات و اهداف حکومت از منظر آیات کریمه پرداخت و گفت: هدایت عملی مردم، اجرای احکام شرع و اقامه عدل در جامعه از اهداف حکومت اسلامی و از وظایف حاکم است که نیل به آن جز با اختیارات واسع حاکم و دخالت در امور عمومی و خصوصی جامعه و افراد آن میسّر نمی شود.

اختیارات حکومتی ولی فقیه متناسب با نیاز جامعه اسلامی است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 16(96-95)
اختیارات حکومتی ولی فقیه متناسب با نیاز جامعه اسلامی است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 11:01

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی به وظایف حاکم و حکومت و اختیارات حاکم در دو نظام سیاسی اسلامی و سکولار غربی اشاره کرد و گفت: اگر هدف حکومت تأمین حداکثری نیاز افراد جامعه اعم از نیازهای مادی و معنوی باشد متناسب با آن، حاکم نیز در چنین جامعه‌ای می بایست اختیارات حداکثری داشته باشد؛ این بیان همان دلیل عقل مستقل بر اثبات اختیارات حکومتی و ولایت فراگیر حاکم فقیه در جامعه اسلامی است که غایات حکومت دینی حداکثری است، طبعاً اختیارات حاکم نیز می باید حداکثری باشد.

محدود دانستن ولایت فقیه پیامد فرع دانستن قرآن در استنباطات است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 15(96-95)
محدود دانستن ولایت فقیه پیامد فرع دانستن قرآن در استنباطات است
    تاریخ› شنبه 29 مهر 10:56

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه تبیین جایگاه واقعی قرآن در استنباط احکام ضمن بیان برخی تبعات شیوه مرسوم روایت محوری، قول به محدود بودن ولایت حاکم فقیه را از جمله این تبعات دانست که در نتیجه فقدان روایات دالّه و عدم اخذ و استناد بایسته به قرآن و نیز متروک ماندن دلیل عقل مستقل در استدلالات بعض فقهاء حاصل شده است.

نظریه ولایت فقیه مبتنی بر مبانی دینی است
فقه سیاسی اسلام/ استاد ایزدهی/ جلسه 14(96-95)
نظریه ولایت فقیه مبتنی بر مبانی دینی است
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 17:55

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی، تبعات جدی تخصیص غیرموجه قرآن به روایات را متذکر شد و نتیجه محوریت روایات در استنباط احکام و عدم توجه به نقش اساسی قرآن در این زمینه را موجب صدور فتاوای حِیَل شرعی در ربا و عدم اعتناء به ریشه دار بودن نظریه ولایت فقیه در مبانی دینی قرآنی دانست.

عدم جواز تخصیص آیات قرآن با خبر واحد
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه13 (96-95)
عدم جواز تخصیص آیات قرآن با خبر واحد
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 17:51

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی به بحث اصولی تخصیص آیات قرآن به خبر واحد پرداخت و گفت: برخلاف رأی مشهور در این زمینه، به دلیل وجود روایات جعلی فراوان در میان روایات صحیح، امکان وثوق به صدور خبر واحد از معصوم وجود ندارد؛ از این‌رو نمی‌توان به چنین روایتی به عنوان مخصص آیات قرآن استناد کرد.

رفتار عرفی مردم در خطابات ملاک اخذ به ظواهر است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 12 (96-95)
رفتار عرفی مردم در خطابات ملاک اخذ به ظواهر است
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 17:48

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی، ملاک در اخذ به ظواهر را رفتار عرفی مردم خواند و گفت: الفاظ و متون مهم تدوین شده در مسائل اساسی، برخلاف عبارات ساده، چون مورد تشکیک و اختلاف قرار می گیرد برای ظهور خود در معنایی که بر همگان حجّت باشد نیازمند اجرای اصول لفظی عدمی همچون اصل عدم قرینه است.

فهم مراد آیات محکمه قرآن با اجرای اصالة‌الظهور ممکن است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه11
فهم مراد آیات محکمه قرآن با اجرای اصالة‌الظهور ممکن است
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 17:43

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث از ظواهر قرآنی و حجیّت آن به بحث پیرامون اصالة الظهور و طرح و نقد دیدگاه‌های مختلف در این زمینه پرداخت و در پایان چنین نتیجه گرفت که برای فهم مراد ظواهر قرآنی نیازی به اِعمال هیچ اصلی جز اصالة الظهور نیست و تنها ظهور نفس آیات برای فهم معنای آن کفایت می‌کند.

هدف جریان تاریخی جعل حدیث وارونه نمایی فضائل و حذف سیره اهل بیت بوده است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه10 (96-95)
هدف جریان تاریخی جعل حدیث وارونه نمایی فضائل و حذف سیره اهل بیت بوده است
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 17:40

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی جریان تاریخی جعل حدیث گفت: شیوع گسترده جعل روایت از سوی مخالفین مکتب اهل بیت علیهم السلام هدف مشخص و از پیش تعیین شده ای را دنبال می‌کرد و آن حذف سیره اهل بیت علیهم السلام، وارونه نمایی فضایل آنان و نسبت دادن این فضائل به دیگران بود؛ بر همین اساس است که مخالفت یک روایت با روایات عامّه معیاری برای امکان صدور آن و ترجیح آن نسبت به روایتی است که مضمون آن با روایات عامّه موافق است.

ولایت فقیه در زمان حضور امام معصوم نیز ثابت است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 9 (96-95)
ولایت فقیه در زمان حضور امام معصوم نیز ثابت است
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 17:37

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با استناد به توصیه امام علیه السلام به یکی از اصحاب خود برای افتاء، باب اجتهاد و افتاء را حتی در زمان حضور معصوم نیز مفتوح دانست و گفت: لزوم اجتهاد در احکام منحصر به زمان عدم حضور معصوم نیست؛ بلکه با حضور امام معصوم نیز به دلیل کثرت مسائل شرعی و موضوعات مورد سوال مردم و گستردگی مراجعات آنها اجتهاد در احکام وجود دارد؛ به همین دلیل می توان گفت ولایت فقیه منحصر به زمان عدم حضور معصوم نیست.


1 2 3 4... 6