کدام مورد بیشترین آسیب یا تهدید را برای حوزه های علمیه دارد؟