vasael.ir

کد خبر: ۱۵۱۹۱
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۷ - 07 November 2019
به قلم «فاطمه ترزفان»؛

نسخه اشتباهی پدیده چند همسری عامل تزلزل خانواده است

به قلم شما ـ بهتر آن است که به جای ارائه و پیچیدن نسخه‌های اشتباهی که آسیب‌های فراوان تری در جامعه ایجاد خواهد کرد و از طرفی سبب افسردگی جامعه زنان و ولنگاری وهرزگی مردان و حتی سقوط دختران وپسران جوان آینده ساز خواهد شد علت یابی ریشه مشکلات آسیب‌های اجتماعی در قالب طرح «سلامت روانی و بهداشت خانواده» با ضمانت‌های اجرائی کارآمد و نه کاغذی و فرمایشی با کمک روانشناسان ومشاوران عملی شود.
در چند روز اخیر با تبلیغ کارگاه‌های چند همسری بسیاری نسخه اشتباهی پدیده چند همسری عامل تزلزل خانواده استاز جامعه مردان و زنان به این موضوع فکر می‌کنند که آیا تنها راه مقابله با آسیب‌های اجتماعی که امروز دامنگیر جامعه شده است چند همسری است که در واقع خود این امر می تواند آسیب‌های چند وجهی مضاعفی را در حیطه‌های فردی و اجتماعی و حتی فرهنگی به دنبال خود داشته باشد که در نهایت منجر به از هم گسستگی و حتی نابودی بنیان خانواده خواهد شد.

اینجا این پرسش در پاسخ به کسانی که ادعای پوچ و بی پایه‌ای مبنی بر این موضوع دارند که چند همسری سبب کاهش فساد و فحشاء خواهد شد به وجود می‌آید که چرا در حال حاضر روابط فرازناشویی در بین مردان و زنان متأهل به صورت قارچ گونه در حال رشد است؟ چرا ازدواج این افراد مانع فساد و فحشاء و سوق دادن آنان به سمت روابط فرازناشویی نشده است؟
 
اگر برخی افراد به ظاهر نگران فساد و فحشاء در این جامعه هستند بهتر از طریق علمی و تحقیقاتی به صورت ارائه داده‌های علمی در پاسخ به چرائی افزایش فساد در جامعه بپردازند نه اینکه بدون هیچ اطلاع صحیحی، نظری را در سطح جامعه منعکس سازند که ضربه‌ای جدید بر پیکره خانواده و در نهایت روابط بین فردی زوجین در زندگی زناشویی و حتی بدبینی افراد نسبت به ساختار‌های جامعه فعلی شود.

اکثر دختران مجرد حاضر به ازدواج با مردان متأهل نیستند/ بی‌نظمی اجتماعی حاصل چند همسری

در واقع با توجه به اینکه دختران سن بالا تعداد آنان از خانواده‌های طلاق گرفته و در حال فروپاشی کمتر است لذا به نظر می‌رسد توجه به عوامل فروپاشی خانواده باید در اولویت و دستور کار قرار بگیرد از طرفی اکثر دختران مجرد در این شرایط حاضر به ازدواج با مردان متأهل نیستند چرا که می‌دانند جامعه این امر را نکوهیده و مذموم می‌داند و سبب طرد شدگی خواهد شد.

در عین حال نگاه سطحی نسبت به امر مقدس ازدواج سبب شده است که برخی این موضوع را ولنگاری و هرزگی تلقی کنند و نسخه اشتباهی پدیده چند همسری را به عنوان راهکاری برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی مطرح کنند درحالی که ازدواج در نگاه نخست دارای جایگاه انسانی بالایی است که سبب رشد و ترقی مرد و زن و همچنین خاستگاه تربیت فرزندان است که قراراست در پیکره اجتماعی اهداف سازنده و رو به پیشرفت را دنبال کنند در این وضعیت این نگاه سطحی نه تنها راه رسیدن به این اهداف مترقی را خواهد بست بلکه سبب بی نظمی در جامعه خواهد شد و اضطراب و بی اعتمادی و استرس و افسردگی حاصل این بی نظمی‌ها خواهد بود.

بن بست نسخه ازدواج موقت به دلیل برداشت‌های نادرست

بن بست در نسخه ازدواج موقت در واقع زنگ خطری بر باطل بودن نسخه جدید چند همسری است چرا که در شرایطی ازدواج موقت به عنوان یک نسخه مطرح شد که جوانان مشغول به تحصیل و فراهم سازی زمینه‌های اشتغال بودند و این امر سبب تأخیر در امر ازدواج برای برخی از افراد شد در حالی که با نسخه ازدواج موقت در واقع راه برای فحشاء و فساد باز شد از طرفی این نسخه امری دینی و در عین حال کارساز بوده است، اما استفاده نابجا و تلقی نادرست از آن سبب مشکلات وسیع و گسترده‌ای در این زمینه از جمله تزلزل خانواده‌ها و بها دادن به حس تنوع طلبی مردان شد که در نهایت امن سازی جامعه با مشکل مواجه شد که این امر را می‌توان با بحران جنسی و افزایش بی حجابی در جامعه گره زد.

ساختار جامعه سنتی بدون بازتعریف و بازسازی سبب آسیب‌های اجتماعی

در واقع امروز درد جامعه بحران جنسی است، اما پاسخ آن فراهم سازی نیاز‌های جنسی به صورت بی پرده و بی پروا نیست در واقع زمانی جامعه به بحران جنسی می‌رسد که نیاز‌های دیگری مانند نیاز‌های عاطفی و جسمی افراد پاسخ مثبت داده نشده است و ناهنجاری‌های جنسی در واقع تجلی این کمبود‌ها است پس به جای شاخ و برگ دادن به چگونگی فراهم سازی نیاز‌های جنسی بهتر آن است که نسبت به نیاز‌های انسانی که شامل محبت و مهرورزی در بین افراد خانواده در مثلث زوجین، والدین و فرزندان، خانواده و جامعه است تمهیداتی صورت بگیرد در واقع ساختار جامعه سنتی بدون بازتعریف و بازسازی جدید سبب برخی مشکلات خانوادگی و آسیب‌های اجتماعی است.

مدرنیته و خانواده

در شرایط فعلی با بروز ابزار‌های ارتباطی گسترده و قبح زدائی برخی رفتار‌ها و کنش‌ها که حاصل مدرنیته است زیرساخت‌های اساسی برای مواجه با مدرنیته طراحی و تدوین نشده است واز طرفی حس تجمل خواهی و کلاس خواهی افراد در طبقات اجتماعی بالا و متوسط به بالا در واقع مسیر را برای بروز برخی ولنگاری‌ها گشوده است که این پدیده‌ها با توجه به اینکه قوانین و ضمانت‌های اجرایی قوی در این قسمت دیده نمی‌شود روابط بدون چارچوب و خط قرمز در بین مردان و زنان و دختران و پسران رشد فزآینده‌ای دارد که در نتیجه رشد این پدیده آسیب متوجه خانواده است که در این زمینه دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی و فرهنگی کم کاری داشته اند.

پدر مستبد و مرد دیکتاتور که حاصل سنت است و در گذر به روز شدن نتوانسته است از افکار سنتی فاصله بگیرد و در واقع در مواجه رفتاری و عاطفی با همسر و دختران ضعیف عمل می‌کند از دیگر عواملی است که سبب کشش دختران نسبت به جنس مخالف خارج از قاعده‌های عرفی و مذهبی و حتی زنان متأهل نسبت به روابط فرازناشوئی شده است و از طرفی زنان سنتی که رمز تصاحب قلب همسر را یاد نگرفته اند سبب کشش مردان متأهل به سمت روابط فرا زناشوئی می‌شوند که این امر نیاز به آموزش و فرهنگ سازی در سطحی گسترده از سوی عوامل و دستگاه‌های فرهنگ ساز از قبیل: صدا و سیما و رسانه‌ها دارد که نیاز است برخی مسائل به عنوان آسیب‌های اجتماعی جدی در دستور کار قرار دارد قبل از اینکه نابود سازی جامعه به دنبال نابودسازی خانواده ایجاد شود.

محبت و عشق ورزی از مهمترین نیازهائی که در بستر خانواده پاسخ داده نشده است

جامعه مدرن سبب شده است که افراد در روابط درون خانوادگی کمتر با یکدیگر صحبت کنند و حتی مهر ورزی و محبت داشته باشند و این در حالی که محبت و عشق ورزی از مهمترین نیازهائی است که در بستر خانواده به درستی پاسخ داده نشده است و لذا افراد در خارج از محیط خانواده به صورت نادرست آن را جستجو می‌کنند و می‌توان حتی ادعا کرد که امروز با بحران عاطفه و محبت مواجه هستیم که به صورت بحران جنسی درآمده است.

مقابله با روسپیگری نیاز به قوانین و ضمانت‌های اجرای قوی دارد

روسپیگری از جمله دیگر پدیده هائی است که امروز رشد تصاعدی دارد در عین حال نمی‌توان مهمترین دلیل این پدیده را تنها به فقر نسبت داد چرا که برخی افراد بدون نیاز مالی به این سمت می‌روند که به عوامل فردی و اجتماعی وابسته است که افراد بدون داشتن پشتوانه عاطفی و احساسی به دنبال رفع کمبود‌ها در این امر غرق شده اند، اما در عین حال نمی‌توان بازار جنسی و تقاضا خواهی فزآینده سکس را در این امرنادیده گرفت که با توجه به تقاضای این امر از سوی مردان نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد ضمانت‌های قانونی و اجرایی قوی در این زمینه است.

کلام آخر: به عنوان یک دغدغه‌مند اجتماعی که با پیکره جامعه امروز ارتباط تنگاتنگ دارد به نظرم بهتر آن است که به جای ارائه و پیچیدن نسخه‌های اشتباهی که آسیب‌های فراوان تری در جامعه ایجاد خواهد کرد و از طرفی سبب افسردگی جامعه زنان و ولنگاری وهرزگی مردان و حتی سقوط دختران وپسران جوان آینده ساز خواهد شد علت یابی ریشه مشکلات آسیب‌های اجتماعی در قالب طرح «سلامت روانی و بهداشت خانواده» با ضمانت‌های اجرائی کارآمد و نه کاغذی و فرمایشی که با کمک روانشناسان و مشاوران می‌تواند هر ۵ یا ده خانواده یک روانشناس و مشاور در کنار خود داشته باشد مرهمی بر درد‌های نه چندان عمیق خانواده‌های امروز باشد قبل از اینکه این زخم‌ها عمیق و درمان ناپذیر شوند.

از طرفی دین عقلانی ونه احساسی و عاطفی می‌تواند جامعه را نسبت به آسیب‌های اجتماعی حساس سازد و تعاریفی نو از شادی ونشاط در جامعه ارائه دهد که افراد به سمت شادی‌های کاذب در قالب انحرافات جنسی سوق داده نشوند و در عین حال افرادی با زبان و قلم می‌توانند رهنمون جامعه به سمت امن سازی جامعه شوند که بتوان در فضایی پاک و سالم با کمترین آلودگی روانی و روحی و جسمی مسیر رشد و ترقی را طی کرد./201/241/ح
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۵ / ۱۲ /۱۴۰۲
قم
اذان صبح
۰۵:۰۶:۲۹
طلوع افتاب
۰۶:۳۰:۰۲
اذان ظهر
۱۲:۱۸:۲۵
غروب آفتاب
۱۸:۰۶:۰۸
اذان مغرب
۱۸:۲۳:۰۴