vasael.ir

کد خبر: ۱۴۶۵۸
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۸ - 19 September 2019

ﻃﺮاحی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﻪ

وسائل ـ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اصلی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒـﺎری ﻛـﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮبی اﺳـﺖ، رواﺑـﻂ ﺣﻘـﻮقی ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﻣﻮاردی ﺑﻪ رﺑﺎ و ﺧﻼف ﺷﺮع منتهی میﺷﻮد، ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺿﺮورت دارد راﻫﻜﺎری ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎن دادن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫـﺎی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

به گزارش وسائل، ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺴﺮﻳﻊ در درﻳﺎﻓﺖﻫـﺎمعرفی مقاله| ﻃﺮاحی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﻪ و ﭘﺮداﺧـﺖﻫـﺎ از راه ﻣﺠـﺎری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـی، وارد ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﻴﺰ میﺷﻮد. وقتی ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎی درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒـﺎری میﻛﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﻚ ﺳﻮاﺑﻖ وی را ﺑﺮرسی ﻛﺮده، ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ ﺳﻘﻒ معینی را ﺑﺮاي وی ﺻﺎدر میﻛﻨـﺪ. ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ مشتری میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻴـﻴﻦﺷـﺪه ﺧﺮﻳـﺪ ﻛـﺮده، ﭘـﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب، آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ ﻳﺎ اﻗﺴﺎط ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﻨﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اصلی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒـﺎری ﻛـﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮبی اﺳـﺖ، رواﺑـﻂ ﺣﻘـﻮقی ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﻣﻮاردی ﺑﻪ رﺑﺎ و ﺧﻼف ﺷﺮع منتهی میﺷﻮد، ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺿﺮورت دارد راﻫﻜﺎری ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎن دادن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫـﺎی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

نقد و بررسی راهکار بانک مرکزی

اﺧﻴﺮاً ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی راﻫﻜﺎری ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﺑـﻼغ ﻛـﺮده اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ ﻛﻪ آن راﻫﻜﺎر ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع میﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ میﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و بررسی راﻫﻜـﺎر ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰی، راﻫﻜـﺎر دﻳﮕـﺮی ﺟﻬـﺖ ﺳﺎﻣﺎندادن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﻪ (ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﻲ) و اﻳـﺪه ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮونیکی اﻋﺘﺒﺎری ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد میﺷﻮد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان با طرح بحث ﻃﺮاحی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﻪ، راﻫﻜﺎرﻫﺎیی ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎن دادن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒـﺎری در ﺟﻠـﺴﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﻮرتی ﻣﺎﻟﻴﻪ و ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳﻼمی ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﭘﻮلی ﺑﺎنکی ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛـﺰی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼمی اﻳـﺮان ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از آن ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺑﺎ ﻣﺸﻮرتﻫـﺎیی ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی، ﭘﺎرﺳﻴﺎن و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎلی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻬﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﻴـﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ با همین عنوان اﻗﺪام ﻛﺮده اﺳﺖ که می توانید در اینجا مشاهده کنید.

 

معرفی مقاله| ﻃﺮاحی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﻪ

 

ابلاغیه‌ی دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ﺻﺪور و راﻫﺒﺮی «ﻛﺎرت ﺧﺮﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎری»

ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺮﻛــﺰی ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼمی اﻳــﺮان در ﺗــﺎرﻳﺦ 1387/3/7 ﺑــﻪﺻــﻮرت رﺳـمی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪور و راﻫﺒﺮی «ﻛﺎرت ﺧﺮﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎری» را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎنکی اﺑﻼغ ﻛﺮد، ﻣﺪﻳﺮ اداره ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی، ﺑﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ روش ﻛﺎر ﻛﺎرتﻫﺎی ﺧﺮﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎری ﮔﻔﺖ:

«ﻣﺸﺘﺮی ﻛﺎرت را در دﺳﺘﮕﺎه میﮔﺬارد و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی داده ﻣﺒﻠـﻎ را در دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎرتﺧﻮان وارد میﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎرت، ﭘﻮل را ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف 48 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪه وارﻳﺰ میﻛﻨﺪ .... اﻳﻦ ﭘـﻮل از ﺣـﺴﺎب ﻣـﺸﺘﺮی ﻛـﺴﺮ نمیﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻛﺴﺮ میﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﻚ در اﻧﺘﻬـﺎی ﻣـﺎه ﺻـﻮرتﺣـﺴﺎب ﺑﺮای دارﻧﺪه ﻛﺎرت ارﺳﺎل میﻛﻨﺪ. دارﻧﺪه ﻛﺎرت ﺗﺎ 10 روز از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺻﻮرتﺣـﺴﺎب ﻓﺮﺻﺖ دارد وﺟﻪ ﺻﻮرتﺣﺴﺎب را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﭙﺮدازد ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت ﻫـﻴﭻﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻮد ﻳـﺎ وﺟﻪ اﺿﺎفی از وی درﻳﺎﻓﺖ نمیﺷﻮد، اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﺑﻴﺶ از 10 روز ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ، ﺑﻪ آن ﺳﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.»

ﻣﺪﻳﺮ اداره ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد ﻛـﻪ ﺑﺎﻧـﻚﻫـﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ در ﺳـﺎل 1387 دﺳﺖﻛﻢ ﺗﻌﺪاد معینی از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرت ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺻﺎدر ﻛﻨﻨـﺪ. ﻣـﺴﺆول ﻛﺎرﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦﺑﺎره ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:

«ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎنکی ﺑﺮاﺳﺎس تکالیفی ﻛﻪ ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻗﺮار داده اﺳـﺖ، ﺑﺎﻳـﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺻﺎدر ﻛﻨـﺪ و اﻳـﻦ روﻧـﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی 88 و 89 ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاوم ﻳﺎﺑﺪ.»

وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺮارداد اﺟﺮایی در ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﮔﻔﺖ:

«در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد. وی ﻋﺪم ﺻﺪور اﻳﻦ ﻛﺎرتﻫﺎ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺿﻮاﺑﻂ، روﻳﻪﻫﺎ، ﻧﺮخ ﺳﻮد، ﻧﻮع ﻋﻘﺪ و ﺑﺮخی ﺳﻮاﻻت دﻳﮕﺮ داﻧﺴﺖ.»

 

معرفی مقاله| ﻃﺮاحی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﻪ

 

ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮونیکی اﻋﺘﺒﺎری و ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﻧﺴﻴﻪ ﻣﺮاﺑﺤﻪای جایگزین دستورالعمل بانک مرکزی 

اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺗﻜﻠﻴﻒ دوﻟﺖ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎنکی مبنی ﺑـﺮ ﺻـﺪور ﻛـﺎرت اﻋﺘﺒـﺎری دﺳﺖﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری و اﺳﺘﻤﺮار آن در ﺳﺎلﻫﺎی آتی، همگی ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ دوﻟـﺖ و ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎنکی ﺑﺤـﺚ از اﺛﺮﻫـﺎ و ﻧﺘﻴﺠـﻪﻫـﺎی اﻧﺘـﺸﺎر ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری را ﭘﺸﺖﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا و ﮔـﺴﺘﺮش آن ﻓﻜـﺮ ﻣـیﻛﻨﻨـﺪ، اﻳـﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ صحیحی اﺳﺖ اﻣﺎ از دو ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ، اوﻻً؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮردﻫﺎی دﻳﮕﺮ خیلی دﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﻪﻃﻮری ﻛﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒـﺎری ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻛـﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ حتی ﺑﺎ برخی از ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎداری دارﻳﻢ و ﺑﺎﻳﺪ اﻳـﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

ﺛﺎﻧﻴﺎً؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼغی ﻧـﺸﺎن می دﻫـﺪ ﻛـﻪ راﻫﻜـﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒـﺎری ﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺮای ﺷـﺮوع میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣـﺎﻧﻊ ﺑﺰرگی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرسی راﻫﻜـﺎر اراﺋـﻪﺷـﺪه از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰی، راﻫﻜـﺎر دﻳﮕـﺮی ﺟﻬـﺖ ﺳـﺎﻣﺎن دادن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﺪه ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮونیکی اﻋﺘﺒﺎری و ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﻧﺴﻴﻪ ﻣﺮاﺑﺤﻪای ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد میﺷﻮد.

 

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮورت ﺣﺮﻛـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺎﻧﻜـﺪاری اﻟﻜﺘﺮونیکی و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی راﻫﻜﺎر ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ، اﻳﻦ راﻫﻜـﺎر در ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﺗـﻮان ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮیی ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎﻧﻜـﺪاری اﻟﻜﺘﺮونیکی و ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری را ﻧﺪارد، ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد میﺷـﻮد یکی از راﻫﻜﺎرﻫـﺎی اﻧﺘﻔﺎعی ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻣﺤـﻮری اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮد و از آن ﻣﻴـﺎن ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﻧﺴﻴﻪ ﻣﺮاﺑﺤﻪای ﻣﻨﺎﺳب ترین اﺳﺖ./204/241/ح

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۵ / ۰۳ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۱۵:۳۴
طلوع افتاب
۰۵:۵۷:۰۷
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۰۲
غروب آفتاب
۲۰:۱۰:۰۵
اذان مغرب
۲۰:۲۹:۱۲