vasael.ir

کد خبر: ۱۴۳۴۰
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۵ - 15 August 2019

معرفی مقاله | سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی

وسائل ـ سیاست جنایی اسلام در مبارزه بـا جـرایم جنسـی تـدابیری را در سـه گـام طـولی طراحی کرده اسـت: در گـام نخسـت، تـلاش دارد بـا تـدابیری منطبـق بـر جنبـه هـای روانشناختی و جامعه شناختی انسان، آستانه مقاومت فرد را در برابر کشش‌های انحرافـی غریزه جنسی بالا ببرد و بدین وسیله یک نیروی کنترل درونی در افراد ایجاد کنـد تـا او بدون نیاز به نیروی کنترل بیرونی، از ورود به منطقه ممنوع رفتار جنسـی دوری گزینـد.
به گزارش خبرنگار وسائل، منطقه ممنوع رفتاری در معرفی مقاله | سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسیامور جنسی در سیاست جنایی اسلام، بسـیار محـدودتر از آن چیـزی است که مخالفان این سیاست تبلیغ می‌کنند. سیاست جنایی اسلام با نگاهی معتدل و واقع بینانه بـه غریزه جنسی و پذیرش آن به عنوان امری ضروری در حیات فردی واجتمـاعی، ولـی سـرکش و زیاده خواه، موضعی سازنده و هدایتگر نسبت به آن اتخاذ کرده است.

بنابراین بـه منظـور تنظـیم رفتار جنسی برابر مقررات مدون، برنامه‌ها و راهکار‌های متنوعی بـرای هـدایت غریـزه جنسـی بـه سوی سعادت فرد و جامعه انسانی، بالابردن آستانه مقاومت فرد در برابر کشش‌های غریزه جنسـی و ایجاد نیروی خودکنترلی در درون فرد، از میان بردن زمینـه هـا و عوامـل تحریـک کننـده غریـزه جنسی، ایجاد موانع بر سرراه دستیابی افرادی که در صدد ارتکاب جرایم جنسـی انـد، پـیشبینـی کرده است که نقش اساسی و مهمی در پیشگیری از جرایم جنسی دارند.
 

سه رویکرد در تعامل با غریزه جنسی

یکی از غرایز مهم و بسیار قوی در نهاد آدمی، غریزه جنسی است که ضامن بقای نسـل بشر است. در تعامل با غریزه جنسی، سه رویکرد قابل توجه است: اول، رویکرد پلید انگاری (تفریط گرایانه) که غریزه جنسی را جز شر و رابطه جنسی را جز چیزی کثیف و ناپاک نمی‌پندارد. این رویکـرد بـه وسـیله مسـیحیت منحـرف از شریعت عیسی (ع)، بودا، فرقه‌ای منحرف از یهود و برخـی از طریقـه هـای رایـج در روم، یونان و ایران قدیم ترویج می‌شد.

دوم، رویکرد آزاد انگاری (افراط گرایانه) غریزه جنسـی کـه طرفـدار نظریـه اخـلاق جنسی نوین غرب است و مرز و محدودیتی برای روابط جنسی جـز اخـلال بـه آزادی دیگران نمـی شناسـد و از آزادی اشـباع و اقنـاع غریـزه جنسـی حمایـت مـی کنـد کـه برتراند راسل از بنیانگذاران آن است. سوم، رویکرد مفید و مقید انگاری (اعتدال گرایانه) کـه ضـمن پاسـخگـویی بـه نیـاز جنسی، برای برآوردن و تعدیل آن مقرراتی را وضع کرده است کـه رویکـرد اسـلام بـه غریزه جنسی است.
 

رویکرد اسلام نسبت به غریزه جنسی

سیاست جنایی اسلام برای سامان بخشیدن به غریزه جنسی در دو جهـت ایجـابی و سلبی گام برداشته است؛ از یک سو روش ارضای این غریزه را تشریع کرده اسـت و از سوی دیگر، راه انحراف آن را سد کرده است.
رهبانیت و سرکوبی غریزه جنسی و روی آوردن به تجرد زیستی، مـورد نکـوهش و خروج از روش روشن نبی مکرم اسلام (ص) است. ولی آزادی روابط جنسی و پیروی تام از غریزه جنسـی مجاز نیست، بلکه ارضای آن حد و مرزی دارد.

بنابراین در سیاست جنایی اسلام، در امـور جنسـی دو منطقـه رفتـاری وجـود دارد: «منطقه ممنوع رفتاری» و «منطقه مجاز رفتاری». نوشتار حاضر پاسخی است به این پرسش که دامنه منطقه ممنـوع رفتـار جنسـی در سیاست جنایی اسلام تا کجاست و چه تدابیری برای حفاظـت انسـان از ورود بـه ایـن منطقه اندیشیده شده است؟

با لحاظ همه عناصر دخیل در بازشناسی منطقه ممنوع رفتار جنسی، روشن می‌شـود که منطقه ممنوع رفتاری در امور جنسی در سیاست جنـایی اسـلام، از گسـتره وسـیعی برخوردار نیست و در حدی معقول و بسیار محـدودتر از آن چیـزی اسـت کـه برخـی تصور می‌کنند.

سیاست جنایی اسلام با تشریع انواع تدابیر عبادی و غیرعبادی، فـردی و اجتمـاعی، پیشینی و پسینی و کیفری و غیرکیفری، درصدد مواظبت انسان از ابتلا به منطقه ممنـوع رفتار جنسی برآمده است. تعاریف گوناگونی از سیاست جنایی صورت گرفته اسـت. طبـق تعریـف دلمـاس مرتی فرانسوی در اواخر قرن بیستم، سیاست جنایی به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که به وسیله آن، اجتماع پاسخ‌های خود را به پدیده مجرمانه سازماندهی می‌کند.

جرایم جنسی، رفتارهـای جنسـی خـارج از چهـارچوب ازدواج اسـت کـه از نظـر قانونگذار، ممنوع است. این نوشتار در دو بخش بازشناسی منطقه ممنوع رفتـار جنسـی در سیاسـت جنـایی اسلام و تدابیر به کار گرفته شده در سیاست جنایی اسلام برای صـیانت انسـان از ورود به منطقه ممنوع رفتار جنسی، ساماندهی می‌شود.
 

نتیجه / موضع اسلام، سد کردن راه سرکشی و زیاده روی در امور جنسی است

سیاست جنایی اسلام در قبال غریزه جنسی، سیاستی اعتدالی و واقع بینانه اسـت کـه ضمن پذیرش آن به عنوان امری اجتناب ناپذیر در حیات فـردی و اجتمـاعی انسـان، می‌کوشد با به کارگیری موضعی سازنده و هدایتگر، راه سرکشی و زیاده خـواهی را به روی آن سد کند و بر همین اساس، منطقه ممنوع رفتار جنسی را بـه طـور دقیـق مشخص کرده است و تدابیر متنوعی را برای ممانعت انسان از ورود بـه ایـن منطقـه پیشبینی کرده است.

سیاست جنایی اسلام در مبارزه بـا جـرایم جنسـی تـدابیری را در سـه گـام طـولی طراحی کرده اسـت: در گـام نخسـت، تـلاش دارد بـا تـدابیری منطبـق بـر جنبـه هـای روانشناختی و جامعه شناختی انسان، آستانه مقاومت فرد را در برابر کشش‌های انحرافـی غریزه جنسی بالا ببرد و بدین وسیله یک نیروی کنترل درونی در افراد ایجاد کنـد تـا او بدون نیاز به نیروی کنترل بیرونی، از ورود به منطقه ممنوع رفتار جنسـی دوری گزینـد.

در گام بعدی می‌کوشد با سخت کردن دسترسی به آماج و تجـویز نـوعی عکـس العمـل تــدافعی بــرای افــراد در معــرض تعــرض، اشــخاص در مظــان ارتکــاب جــرم را از اجرایی کردن افکار مجرمانه خود بازدارد و در گام سوم، به عنوان آخرین راه، بـا وضـع تدابیر کیفری متناسب با انواع جرایم جنسی و اوضاع و احوال مرتکـب جـرم، درصـدد بازدارندگی و اصلاح مجرم و عبرت آموزی افراد مستعد ارتکاب جرم است.

شایان توجه است، مقاله «سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی» توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی محمدی جورکویه نگاشته شده و در فصلنامه حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره ۲۴، در بهار ۱۳۸۹ منتشر شده است.

برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۱۸ / ۰۴ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۱۶:۴۳
طلوع افتاب
۰۶:۰۰:۵۰
اذان ظهر
۱۳:۱۲:۱۳
غروب آفتاب
۲۰:۲۲:۱۰
اذان مغرب
۲۰:۴۱:۳۲