vasael.ir

کد خبر: ۱۲۸۹۹
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۶ - 13 April 2019

معرفی مقاله | ضرورت و تکنیک‌های آموزش سواد رسانه‌ای به شهروندان

وسائل ـ سواد رسانه اي یعنی توانایی بررسی، تجزیه و تحلیل پیامهایی که اطلاع دهنده و سرگرم کننده هستند و هر روز به ما عرضـه میشوند. سواد رسانه اي یعنی توانایی استفاده از مهارتهاي تفکر انتقادي و رابطه آن با تمام رسانه هاست – از ویدیوکلیپها و محیطهاي شبکه اي گرفته تا مکانهاي تولیدي در فیلمها و نمایشهاي معنوي در تابلوها. سواد رسانه اي طرح سوالات مناسب پیرامون آنچه وجود دارد و دیده می شود و توجه کردن به آنچه که دیده نمی شود می باشد.

به گزارش خبرنگار وسائل، مقاله ای تحت عنوان اهمیتمعرفی مقاله | ضرورت و تکنیک های آموزش سواد رسانه ای به شهروندان آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم توسط دکتر بهاره نصیری استادیار و عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی و سیدمحمود هاشمی دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی خدمت خوااندگام محترم و علاقمندان به موضوع سواد رسانه ای معرفی و تقدیم می شود.

در معرفی این مقاله از بخش های مختلف آن نکات برجسته تری را در این نوشتار ذکر می کنیم تا بتوانید در جریان کلیت کار قرار گرفته و امیدواریم که ترغیب شده و این مقاله مفید با موضوع بسیار ضروری را مطالعه کامل تری نمایید.

 

 چشم انداز آموزش سواد رسانه ای

در چکیده این مقاله آمده است: امروزه علاوه بر تربیت شهروندي براي یک جامعه ملی، نیاز آماده سازي شهروندان براي زنـدگی در جامعـه جهـانی بـه صـورت یـک ضرورت تربیتی درآمده است. آموزش سواد رسانهاي به شهروندان در عصر جهانی شدن، مفهومی کلی است که به مطالعات رسانهاي، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و تکنولوژیکی وابسته است ومیتوان آن را به آموزش شیوههـاي بهتـر زنـدگی کـردن در عصـر اطلاعات و ارتباطات که به طور خاص در یک جامعه و به طور عام در جامعه جهانی میتـوان اطـلاق کـرد.

سـواد رسـانه اي بـه عنـوان ابزاري براي حمایت شهروندان در برابر آثار منفی رسانه هاي جمعی است؛ که چارچوبی را جهت دسترسـی، تحلیـل، ارزیـابی و خلـق پیامها به اشکال مختلف از چاپ گرفته تا اینترنت، فراهم مینماید. سواد رسانهاي رویکردي آموزشی در قرن بیسـت و یکـم محسـوب میگردد. چرا که سواد رسانهاي درکی را از نقش رسانه در اجتماع شکل میدهد و کسب مهارت هاي ضروري تحقیـق و بیـان عقایـد شخصی را براي شهروندان در عصر جهانی شدن ضروري میداند. در این مقاله نخست به تحلیل مفهوم سواد رسانهاي و ابعاد گوناگون آن از دیدگاه برخی اندیشمندان و صاحبنظران در حوزه ارتباطات پرداخته شدهاست.

سپس به چگونگی فرایند آموزش سواد رسـانه اي و سیر تحولات آن در جهان اشاره شده است.گفتنی است که در این مقاله بررسی فرایند آمـوزش سـواد رسـانه اي بـه شـهروندان بـر دو هدف استوار است. نخست آن که خواننده را در جریان مفهوم، اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر آموزش سواد رسانهاي بـه شـهروندان در عصر جهانی شدن قرار دهد و دوم آن که با ارائه نکات کلیدي این امکان فـراهم شـود تـا بـا ژرف اندیشـی و برنامـه ریـزي دقیـق و سنجیده نسبت به آموزش سواد رسانهاي و استقرار یک نظام کارآمد تربیت شهروندي متناسب با ضرورتهاي عصـر جهـانی شـدن در کشورمان اقدام لازم صورت پذیرد.

 

جایگاه و کارکرد آموزش سواد رسانه ای

اهمیت و ضرورت این مقاله را شاید در این جمله ای که نگارش شده بتوان گزارش کرد:.. از سویی دیگر یکی از ابزارهاي مقابله با "قدرت نرم" و"جنگ رسانه اي"؛ آموزش سـواد رسـانه اي و اولویـت دادن بـه سواد رسانهاي به عنوان مهارتی حیاتی براي شهروندان در قرن 21 است. سواد رسـانه اي مـی توانـد پـادزهري باشـد در مقابل هژمونی رسانه اي، و شهروندان را در مواجهه با محتواي پیامهاي رسانهاي واکسینه نماید.

در بخش چارچوب نظری نیز گزاره برجسته ای وجود دارد که نقل قولی از یکی از اندیشمندان حوزه رسانه و فرهنگ است: در این باره صاحبنظران معروف کانادایی نقطه نظراتی را مطرح کرده اند: پات کیپینگ معتقد است: « سواد رسانه اي از شما شهروند بهتري میسازد.» وي در ادامه میافزاید؛ افراد داراي سواد رسانهاي به این مسـئله توجـه دارنـد کـه رسانه ها براي انتقال دیدگاهها، اطلاعات و اخبار بسیار ظریف و پیچیده عمل میکنند. همچنین این افراد میدانند که از تکنیک ها و شیوه هاي خاصی براي خلق پیام و تحت تاثیر قرار دادن احساسات و عواطف استفاده می شـود.

 

چیستی سواد رسانه ای و اهمیت آن در عصر جهانی شدن

در بخش چیستی سواد رسانه ای نیز تعریف و توضیح بسیار خوبی را مطرح می نماید و می گوید: سواد رسانه اي توانایی بررسی، تجزیه و تحلیل پیامهایی که اطلاع دهنده و سرگرم کننده هستند و هر روز به ما عرضـه می شوند. سواد رسانه اي توانایی استفاده از مهارت هاي تفکر انتقادي و رابطه آن با تمام رسانه هاست ـ از ویدیوکلیپ ها و محیط هاي شبکه اي گرفته تا مکان هاي تولیدي در فیلم ها و نمایش هاي معنوي در تابلوها.

سواد رسانهاي طرح سوالات مناسب پیرامون آنچه وجود دارد و دیده می شود و توجه کردن به آنچه که دیده نمی شود،(سواد رسانهاي به اسـتعداد پرسش درباره آنچه که پشت تولیدات رسانهاي قرار می گیرد، می پردازد) انگیزه ها، ارزش هـا، مالکیـت، سـرمایه و آگـاه بودن از آنکه چطور این عوامل بر محتواي پیا مها تاثیر می گذارند.

در بخش های بعدی نیز به اهمیت سواد رسانه ای به شهروندان در عصر جهانی شدن از دیدگاه صاحب نظران ارتباطات می پردازد و پنج اهمیت مهم را برمی شمارد.در ادامه به مقایسه بحث آموزش در قرن گذشته و حاضر می پردازد و در یکی از مهمترین بخش های این مقاله از سه مرحله تقویت رسانه ای گفت و گو می نماید و بعد از آن هدف از آموزش سواد رسانه ای را کمک به شهروندان جهت عادت به پرسشگری تحقیق و پژوهش و توانایی در راستای کسب مهارت مواجهه متفکرانه و فعالانه با رسانه معرفی می نماید.

آخرین و جذاب ترین بخش این مقاله نیز به طرح پرسش ها و مفاهیم کلیدی در آموزش سواد رسانه ای اختصاص یافته است و اینکه چه کسی این پیام را خلق کرده و اینکه اساسا تمام پیام های رسانه ای ساخته می شوند و چه تکنیک هاییی برای جلب توجه من در رسانه ها استفاده می شود و پرسش ها و مفاهیم کلیدی دیگر که امیدوارم بتوانید در اصل مقاله محتوای مفیدی را در راستای آموزش سواد رسانه ای دریافت نمایید./206/241/ح

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۹ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۰۷:۱۰
طلوع افتاب
۰۵:۵۳:۲۱
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۱۹
غروب آفتاب
۲۰:۲۲:۰۶
اذان مغرب
۲۰:۴۱:۴۶