نتیجه آن که باید گفت: اخلاق خانواده حوزه‌ای مطالعاتی است که ضمن ارائه الگو برای رفتارهای ارتباطى درون خانوادگی می‌تواند از توانایی‌های اخلاق کاربردی در حل تعارض‌های اخلاقی درون‌خانوادگی استفاده کند. از آنجا که این حوزه تمحض از شاخه های اخلاق کاربردی است که بناست با رویکرد اسلامی به حل چالش‌ها و تعارض‌های اخلاقی بپردازد، می‌توان اخلاق اسلامی و اخلاق کاربردی را به مثابه دو پایه تحقق آن تلقی کرد.
البته در سنت علمی ما مسلمانان دانش اخلاق به اندازه سایر علوم مورد توجه دانشیان قرار نگرفته و در حد استحقاق خود تنقیح و تهذیب نشده و به رشته تحریر درنیامده است. قابل شمارش بودن کتب اخلاق در میان مؤلفات اسلامی شاهد این مدعاست و به همین دلیل نیز دانش اخلاق هرگز به صورت آکادمیک مطرح نشده است.978/901/د

منبع:ایکنا