صوت
صوت
 نقش امام خمینی در رشد فقه اجتماعی و حکومتی
وسائل - رهبر معظم انقلاب: امام بزرگوار فقه شیعه را به سمتِ فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که میخواهد نظام زندگی ملتها را اداره کند کشاند.

نقش امام خمینی در رشد فقه اجتماعی و حکومتی
صوت
 نقش امام خمینی در رشد فقه اجتماعی و حکومتی
1396/12/03
وسائل - رهبر معظم انقلاب: امام بزرگوار فقه شیعه را به سمتِ فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که میخواهد نظام زندگی ملتها را اداره کند کشاند.
فقه حکومتی، از تئوری تا عمل
حجت الاسلام یعقوبی؛
 فقه حکومتی، از تئوری تا عمل
1396/09/04
RSS