حقوق بین الملل
یاداشت حقوقی؛
 حقوق بشر، رویکردها و چالش‌ها
وسائل- درحال حاضر معیاری که بر اساس آن حقوق بشر در کشورهای مختلف سنجیده می‌شود، معیار غربی است، یعنی اومانیسم غربی مبنای فلسفی و تفکر سازمان‌های حقوق بشری است لذا با مبنای نگاه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر که یک نگاه الهی است متفاوت است و این تفاوت رویکرد اساسی در کنار نگاه ابزاری غرب به مقوله حقوق بشر، همواره موجب بروز چالش‌هایی در روابط آنان با جمهوری اسلامی ایران شده است
قواعد آمره بین المللی
یادداشت؛
 قواعد آمره بین المللی
وسائل- جامعه بین‌المللی کشور من حیث المجموع مرجع اعلام قاعده آمره است. امروزه سازمان ملل متعد نمونه بارز جامعه بین‌المللی است. مجمع عمومی این سازمان و رکن قضایی آن یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری مرجع اعلام قاعده آمره می‌باشند. مجمع عمومی از طریق قطعنامه‌های خودش و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از طریق آراءِ خویش نقش مهمّی در اعلام قواعد آمره دارند.
تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل
گزارش مقاله؛
 تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل
وسائل- شورای امنیت در مواردی با اعمال تحریم های جدید در عرصه صنعت کشتی رانی، برخی از حقوق عرفی دریانوردی یعنی حق عبور بی ضرر، آزادی عبور و مرور در دریای آزاد و مصونیت کشتی های دولتی و نظامی را نادیده گرفته است، همچنین در خصوص تحریم های اتحادیه اروپا نیز مهمترین مسئله نادیده گرفتن قواعد حقوق بشری و برخی از مقررات منشور ملل متحد است.

حقوق بشر، رویکردها و چالش‌ها
یاداشت حقوقی؛
 حقوق بشر، رویکردها و چالش‌ها
1396/10/14
وسائل- درحال حاضر معیاری که بر اساس آن حقوق بشر در کشورهای مختلف سنجیده می‌شود، معیار غربی است، یعنی اومانیسم غربی مبنای فلسفی و تفکر سازمان‌های حقوق بشری است لذا با مبنای نگاه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر که یک نگاه الهی است متفاوت است و این تفاوت رویکرد اساسی در کنار نگاه ابزاری غرب به مقوله حقوق بشر، همواره موجب بروز چالش‌هایی در روابط آنان با جمهوری اسلامی ایران شده است
قواعد آمره بین المللی
یادداشت؛
 قواعد آمره بین المللی
1396/09/30
وسائل- جامعه بین‌المللی کشور من حیث المجموع مرجع اعلام قاعده آمره است. امروزه سازمان ملل متعد نمونه بارز جامعه بین‌المللی است. مجمع عمومی این سازمان و رکن قضایی آن یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری مرجع اعلام قاعده آمره می‌باشند. مجمع عمومی از طریق قطعنامه‌های خودش و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از طریق آراءِ خویش نقش مهمّی در اعلام قواعد آمره دارند.
تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل
گزارش مقاله؛
 تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل
1396/09/26
وسائل- شورای امنیت در مواردی با اعمال تحریم های جدید در عرصه صنعت کشتی رانی، برخی از حقوق عرفی دریانوردی یعنی حق عبور بی ضرر، آزادی عبور و مرور در دریای آزاد و مصونیت کشتی های دولتی و نظامی را نادیده گرفته است، همچنین در خصوص تحریم های اتحادیه اروپا نیز مهمترین مسئله نادیده گرفتن قواعد حقوق بشری و برخی از مقررات منشور ملل متحد است.
RSS