حقوق خصوصی
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه 100
 امضای شرع پای روابط بین‌الملل
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه مسلمانان با هر قوم و ملّتی که بخواهند روابطی داشته باشند، ملزم اند که قوانین آن ملّت را محترم شمرده و رعایت کنند، گفت: این جزء قواعد متقن و علمی فقه ما است؛ در جای جای وسائل، روایات زیادی وجود دارد که روابط بین‌المللی اسلام با جهان امضا کرده است.
حقوق| تفاوت ارتداد زن و مرد و اثر آن بر زندگی مشترک
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه99
 حقوق| تفاوت ارتداد زن و مرد و اثر آن بر زندگی مشترک
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به تفاوت حکم ارتداد زن و مرد، گفت: ارتداد زن در هر صورتی که باشد در رابطه با همسرش حکم واحد دارد، زیرا زن حتی اگر ارتدادش فطری باشد، محکوم به قتل نخواهد بود اما در صورت ارتداد مرد، انفساخ فوری در همه صُور آن وجود دارد.
ارتداد قهرا سبب فسخ عقد می‌شود
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه98
 ارتداد قهرا سبب فسخ عقد می‌شود
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه در ارتداد انفساخ قهری صورت می گیرد، گفت: اما عیوب دیگر موجب فسخ‌اند نه انفساخ قهری، یعنی طرف مقابل می تواند با این عیب کنار بیاید و بر عقد باقی باشد و همچنین می تواند به خاطر حدوث عیب، عقد را فسخ کند.

امضای شرع پای روابط بین‌الملل
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه 100
 امضای شرع پای روابط بین‌الملل
1397/01/20
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه مسلمانان با هر قوم و ملّتی که بخواهند روابطی داشته باشند، ملزم اند که قوانین آن ملّت را محترم شمرده و رعایت کنند، گفت: این جزء قواعد متقن و علمی فقه ما است؛ در جای جای وسائل، روایات زیادی وجود دارد که روابط بین‌المللی اسلام با جهان امضا کرده است.
حقوق| تفاوت ارتداد زن و مرد و اثر آن بر زندگی مشترک
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه99
 حقوق| تفاوت ارتداد زن و مرد و اثر آن بر زندگی مشترک
1397/01/23
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به تفاوت حکم ارتداد زن و مرد، گفت: ارتداد زن در هر صورتی که باشد در رابطه با همسرش حکم واحد دارد، زیرا زن حتی اگر ارتدادش فطری باشد، محکوم به قتل نخواهد بود اما در صورت ارتداد مرد، انفساخ فوری در همه صُور آن وجود دارد.
ارتداد قهرا سبب فسخ عقد می‌شود
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه98
 ارتداد قهرا سبب فسخ عقد می‌شود
1396/12/08
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه در ارتداد انفساخ قهری صورت می گیرد، گفت: اما عیوب دیگر موجب فسخ‌اند نه انفساخ قهری، یعنی طرف مقابل می تواند با این عیب کنار بیاید و بر عقد باقی باشد و همچنین می تواند به خاطر حدوث عیب، عقد را فسخ کند.
بررسی صور مختلف ارتداد یکی از زوجین
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه96
 بررسی صور مختلف ارتداد یکی از زوجین
1396/11/26
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی ضمن تبیین صورت‌های مختلف در مسأله ارتداد یکی از زوجین، گفت: یک وقت کسی از همان اول مسیحی یا یهودی بود؛ در این صورت مرد بنا به فتوای برخی می‌تواند با او ازدواج کند، اما ارتداد بدتر از کفر ابتدایی است و احکام در این زمینه تفاوت دارد.
تفاوت حکم نکاح با کتابی و تزویج با کتابیه
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی تبیین کرد/ جلسه95
 تفاوت حکم نکاح با کتابی و تزویج با کتابیه
1396/11/23
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به تفاوت بین تزویج با کتابیه و تزویج کتابی با مسلمه، گفت: ممکن است کسی نکاح کتابیه را حلال بداند، اما زن دادنِ به کتابی را احتیاط می‌کنند.
اصل عملی و اماره بر جواز ازدواج با کافره دلالت دارند
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه 90
 اصل عملی و اماره بر جواز ازدواج با کافره دلالت دارند
1396/11/23
وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به مسئله ازدواج با کافره گفت: اصل اولی در مسئله، جواز است؛ هم «اصالة الحلِّیة» که اصل عملی است و هم مسئله عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ مطرح است که آن أماره است، فوق اصل است و مقدم بر اصل است. «اصل» که در این‌جا گفته می‌شود یعنی قاعده اوّلی؛ خواه به وسیله أماره ثابت شده باشد، خواه به وسیله اصلی از اصول عملیه.
پیروان مسیح اهل جهاد بودند| مجوسیان اهل کتاب هستند
در درس خارج فقه نکاح آیت الله جوادی آملی مطرح شد/ جلسه94
 پیروان مسیح اهل جهاد بودند| مجوسیان اهل کتاب هستند
1396/11/23
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی در نود و چهارمین جلسه درس خارج فقه، با بیان اینکه مسیحیت امروز در دست پاپ گرفتار شده و بسیاری از أحکام آن تحریف شده است، گفت: قرآن در سوره صف، از مسلمانان می خواهد که مثل پیروان مسیح اهل جنگ باشند، در حالی که امروزه می گویند مسیحیت دین صلح و دوستی است و با جنگ هیچ میانه ای ندارد.
صعوبت مباحث مربوط به «أهل کتاب»/ تبیین معنای فقهی «أهل کتاب»
در درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه93
 صعوبت مباحث مربوط به «أهل کتاب»/ تبیین معنای فقهی «أهل کتاب»
1396/11/14
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه بررسی مبحث حکم ازدواج با اهل کتاب، گفت: آنچه که هنوز هم در حوزه‌ها حل نشده است و نمی‌شود، مسأله "اهل کتاب" است. مرحوم محقق می‌فرماید که «و کذا» در مجوس هم "أشبه روایتین" همین است که با یهودی‌ها و مسیحی‌ها یک حکم دارند.
ازدواج دائم با اهل کتاب بنابر احتیاط واجب جائز است
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه92
 ازدواج دائم با اهل کتاب بنابر احتیاط واجب جائز است
1396/11/23
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی حکم نکاح با اهل کتاب را روشن دانست و گفت: بر فرض ما بتوانیم جمع‌بندی بکنیم از این آیه به جواز برسیم یا نتوانیم، مرجع همان عموم ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ است؛ لکن احتیاط را نمی‌شود در چنین شرائطی و اوضاعی از دست داد. البته در نکاح دائم احتیاط آن وجوبی است، در نکاح منقطع احتیاط آن ندبی است.
ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی
گزارش مقاله؛
 ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی
1396/11/01
وسائل ـ شهادت امروزه بر خلاف سنت رومانیستی که اهمیت زیادی به شهادت نمی دادند، به عنوان یکی از طرق اثباتی مهم در نظر گرفته می شود. نظام ادله قانونی در حال زوال است و شهادت می تواند نقشی مهم تر از قبل در کشف حقیقت ایفا کند.
مهم‌ترین دلائل قائلین به جواز و عدم جواز نکاح کتابیه
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه91
 مهم‌ترین دلائل قائلین به جواز و عدم جواز نکاح کتابیه
1396/12/02
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی ضمن رد قول عدم جواز نکاح کتابیه، گفت: بهترین و مهم‌ترین وجهی که قائلان به منع و حرمت نکاح کتابیه ذکر کردند آیه 10 سوره مبارکه «ممتحنه» است که با آیه 5 سوره مائده نسخ شده است.
احکام حریم در حقوق خصوصی ایران
گزارش مقاله؛
 احکام حریم در حقوق خصوصی ایران
1396/10/27
وسائل ـ حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است.
خودرو حریم نیمه عمومی است
معاون فرهنگی قوه قضائیه؛
 خودرو حریم نیمه عمومی است
1396/10/18
وسائل- حجت الاسلام صادقی در خصوص حریم خوصوصی آورده است: مالکیت خودرو اقتضا می کند که کسی بدون اجازه مالک حق ورود به آن را نداشته باشد اما این سبب نمی شود که همه احکام حریم خصوصی را داشته باشد؛ زیرا در معرض دید عموم است، به همین دلیل نمی توان به صورت مطلق حریم خصوصی شمرده شود.
نفی مردسالاری و زن سالاری در اسلام
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه 89
 نفی مردسالاری و زن سالاری در اسلام
1396/10/16
وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی به نظام مردسالاری در جاهلیّت اشاره کرد و گفت: در اسلام نه مردسالاری وجود دارد و نه زن سالاری و آنچه مهم است، حفظ حقوق طرفین است که باید از جانب هر دو طرف رعایت شود در حالی که در جاهلیّت زمان پیامبر و جاهلیّت کنونی، زن هیچ ارزشی نداشته و به او دید یک کالا نگاه می شود و الآن هم با نام و عنوانی دیگر در جوامع غربی و مدّعی حقوق بشر، همین روند ادامه دارد.
سهم تعیین کننده دو عنصر دوستی عاقلانه و گذشت از اشتباهات در بنیان خانواده
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی مطرح کرد/ جلسه 88
 سهم تعیین کننده دو عنصر دوستی عاقلانه و گذشت از اشتباهات در بنیان خانواده
1396/10/14
وسائل – حضرت آیت الله جوادی آملی به سهم تعیین کننده دو عنصر «دوستی عاقلانه» و «گذشت از اشتباهات» در بنیان خانواده اشاره کرد و گفت: درست است که جهیزیه و مهریه و سایر مادّیات در ازدواج لازم است، امّا اینها اساس خانواده نیستند، بلکه اساس خانواده طبق آیه شریفه ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾ دوستی و گذشت از اشتباهات توسّط زوجین است.
RSS