مولفه های جامعه اسلامی
معرفی کتاب؛
 ریا در قرآن؛ ریشه ها، پیامدها و راهای درمان
وسائل ـ کتابی توسط سید محمد نحوی با عنوان «ریا در قرآن؛ریشه ها، پیامدها و راهای درمان» به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) در تهران به چاپ رسید؛ پژوهش پیرامون ریا در قرآن کریم در کنار پژوهش های مشابه به شناخت بهتر نظام اخلاقی ـ تربیتی قرآن کریم می انجامد؛ نظامی که شناخت آن از راز هدایت گری این آخرین کتاب هدایت و انسان ساز و انسان پرور برمی دارد.

نظم اجتماعی در اسلام
معرفی کتاب؛
 نظم اجتماعی در اسلام
1396/09/04
پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل- اجتماعی زیستن و زندگی در قالب گروه های اجتماعی با پذیرش هنجارهایی ملازم است که امکان تداوم زندگی جمعی را فراهم می آورد. هر نظامی برای انسجام اجتماعی ناگزیر از برقراری نظم است. مهم ترین عامل در تحقق و تنظیم نظم اجتماعی عامل فرهنگی است و نظم اجتماعی در پرتو آموزه های اسلام بهتر و آسان تر تحقق می یابد، کتاب نظم اجتماعی در اسلام از معدود کتب منتشره ای است که نگاهی نو به اینگونه مباحث دارد.
ریا در قرآن؛ ریشه ها، پیامدها و راهای درمان
معرفی کتاب؛
 ریا در قرآن؛ ریشه ها، پیامدها و راهای درمان
1396/05/26
وسائل ـ کتابی توسط سید محمد نحوی با عنوان «ریا در قرآن؛ریشه ها، پیامدها و راهای درمان» به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) در تهران به چاپ رسید؛ پژوهش پیرامون ریا در قرآن کریم در کنار پژوهش های مشابه به شناخت بهتر نظام اخلاقی ـ تربیتی قرآن کریم می انجامد؛ نظامی که شناخت آن از راز هدایت گری این آخرین کتاب هدایت و انسان ساز و انسان پرور برمی دارد.
RSS