اصول و قواعد
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 49
 بررسی طائفه پنجم و ششم از روایات حرمت اضرار به نفس
وسائل ـ آیت الله خاتمی پس از بیان شش طائفه از روایات گفت: آن چیزی که قدر مسلم است خودکشی و شبیه آن که ضرر کلان محسوب می شود حرام است؛ اما پائین تر از این هر چند به عنوان حکمت حرمت برخی چیزی ها بیان شده است ولی حکمت است، علت نیست لذا نمی شود از آن حرمت مطلق اضرار به نفس را اثبات کرد.
بررسی نقدهای چهارگانه محقق خوئی به روایت مفضل بن عمر
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 48
 بررسی نقدهای چهارگانه محقق خوئی به روایت مفضل بن عمر
وسائل ـ آیت الله خاتمی در پاسخ به نقدهای چهارگانه محقق خوئی به روایت حرمت اکل میته، برای اثبات حرمت اضرار به نفس گفت: اولا ضرر حکمت است علت نیست؛ ثانیا ما علم به همه ضررهای مادی نداریم؛ ثالثا ضرر محدود به ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی را هم شامل می شود و رابعا مراد از ضرر، ضرر کلان است نه ضرر کم.
بررسی طائفه چهارم روایات حرمت اضرار به نفس
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 47
 بررسی طائفه چهارم روایات حرمت اضرار به نفس
وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به طائفه چهارم از روایات که دلالت بر حرمت مأکولات مضر دارد، گفت: خداوند در حلال ها و حرام ها مصالح روح و جسم انسان ها را لحاظ کرده است؛ بنابراین از این روایات استفاده می شود که اضرار به نفس حرام است لذا شارع برای اینکه ما به نفس خود ضرر نزنیم این موارد را حرام کرده است.

بررسی طائفه پنجم و ششم از روایات حرمت اضرار به نفس
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 49
 بررسی طائفه پنجم و ششم از روایات حرمت اضرار به نفس
1396/11/26
وسائل ـ آیت الله خاتمی پس از بیان شش طائفه از روایات گفت: آن چیزی که قدر مسلم است خودکشی و شبیه آن که ضرر کلان محسوب می شود حرام است؛ اما پائین تر از این هر چند به عنوان حکمت حرمت برخی چیزی ها بیان شده است ولی حکمت است، علت نیست لذا نمی شود از آن حرمت مطلق اضرار به نفس را اثبات کرد.
بررسی نقدهای چهارگانه محقق خوئی به روایت مفضل بن عمر
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 48
 بررسی نقدهای چهارگانه محقق خوئی به روایت مفضل بن عمر
1396/11/23
وسائل ـ آیت الله خاتمی در پاسخ به نقدهای چهارگانه محقق خوئی به روایت حرمت اکل میته، برای اثبات حرمت اضرار به نفس گفت: اولا ضرر حکمت است علت نیست؛ ثانیا ما علم به همه ضررهای مادی نداریم؛ ثالثا ضرر محدود به ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی را هم شامل می شود و رابعا مراد از ضرر، ضرر کلان است نه ضرر کم.
بررسی طائفه چهارم روایات حرمت اضرار به نفس
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 47
 بررسی طائفه چهارم روایات حرمت اضرار به نفس
1396/11/17
وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به طائفه چهارم از روایات که دلالت بر حرمت مأکولات مضر دارد، گفت: خداوند در حلال ها و حرام ها مصالح روح و جسم انسان ها را لحاظ کرده است؛ بنابراین از این روایات استفاده می شود که اضرار به نفس حرام است لذا شارع برای اینکه ما به نفس خود ضرر نزنیم این موارد را حرام کرده است.
ادامه بررسی ادله روایی حرمت اضرار به نفس
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ 46
 ادامه بررسی ادله روایی حرمت اضرار به نفس
1396/11/04
آیت الله خاتمی با اشاره به طایفه سوم از روایاتی که بر حرمت اضرار به نفس دلالت داشت، گفت: روایات متعددی از وضو گرفتن و غسل کردن کسی که آب برایش ضرر دارد نهی کرده اند و نهی در عبادات موجب فساد است بنابراین این دسته از روایات هم بر حرمت اضرار به نفس دلالت دارند.
آیه ۱۷۳ سوره بقره بر حرمت اضرار به نفس دلالت دارد
قواعد فقه حکومتی، آیت الله خاتمی/ جلسه ۴۴
 آیه ۱۷۳ سوره بقره بر حرمت اضرار به نفس دلالت دارد
1396/10/24
وسائل- آیت الله خاتمی به آیه 173 سوره بقره در خصوص حرمت اضرار به نفس اشاره کرد و گفت: یک حکم این است که عند الاضطرار می شود از حرام استفاده کرد. اما مراد از اضطرار چیست؟ آیه در مقام بیان آن نیست لذا موردی که ضرر قابل تحمل است مثلا اگر دکتر گفت اگر یک لیوان شراب بخورید، خوب می شوید و الا باید یک هفته یا یک ماه بستری بشوید، آیه چنین مواردی را شامل نمی شود.
مشهور فقها ضرر رساندن به بدن به هر نحوی را حرام می دانند
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 43
 مشهور فقها ضرر رساندن به بدن به هر نحوی را حرام می دانند
1396/09/25
وسائل- آیت الله خاتمی با بیان قول مشهور فقها از جمله امام خمینی(ره) مبنی بر حرمت ضرر رساندن به نفس اظهار داشت: خودکشی نمونه بارز اضرار به نفس است که حرمت آن از مسلمات است و در موارد پایین‌تر از خود کشی، مانند سیگار کشیدن، محل اختلاف است.
ضرر شخصی ملاک در قاعده لاضرر است
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 42
 ضرر شخصی ملاک در قاعده لاضرر است
1396/09/09
وسائل- آیت الله خاتمی در بحث تعارض ضررین که یکی جان و دیگری دین انسان را تهدید می کند، گفت: شرع و عقل می گویند مال را فدای جان و جان را فدای دین کنید.
ضرر رساندن به دیگران برای دفع ضرر از خود جایز نیست
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 41
 ضرر رساندن به دیگران برای دفع ضرر از خود جایز نیست
1396/08/14
وسائل- آیت الله خاتمی در باب تعارض دو ضرر گفت: نمی شود با استفاده از قاعده لاضرر برای دفع ضرر از خود به دیگری ضرر رساند همانطور که تحمل ضرر برای دفع ضرر از دیگری هم جایز نیست.
زنی که از زندگی با شوهر متضرر می شود حق تقاضای طلاق دارد
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 40
 زنی که از زندگی با شوهر متضرر می شود حق تقاضای طلاق دارد
1396/08/10
وسائل- آیت الله خاتمی با بیان این که قاعده لا ضرر احکام عدمیه را هم شامل می شود، گفت: اگر زنی در زندگی با شوهر خود گرفتار مشقت شدید باشد قاعده لا ضرر، عدم طلاق زوجه را رفع می کند.
قاعده لاضرر قاعده ای اضطراری است
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 39
 قاعده لاضرر قاعده ای اضطراری است
1396/08/07
وسائل ـ آیت الله خاتمی با بیان این که قاعده لاضرر احکام عدمی را هم شامل می شود، گفت: حکم عدمی مانند جایی است که انجام ندادن کاری سبب ضرر رساندن به فرد دیگری شود که در اینجا هم قاعده لاضرر جاری می شود.
حکم حکومتی می تواند با توجه به فضای عمومی جامعه تغییر کند
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 38
 حکم حکومتی می تواند با توجه به فضای عمومی جامعه تغییر کند
1396/08/04
وسائل ـ آیت الله خاتمی، با اشاره به این که قدرت حکومت و فضای عمومی جامعه در احکام حکومتی دخیل هستند؛ گفت: حکم حکومتی از مقولات مشکک است و لذا ممکن است با توجه به شرایط جامعه و حکومت تغییر کند.
رابطه میان قاعده لا ضرر با ادله اولیه احکام
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی / جلسه 37
 رابطه میان قاعده لا ضرر با ادله اولیه احکام
1396/07/30
وسائل ـ آیت الله خاتمی به سه نوع ارتباط میان قاعده لاضرر و ادله اولیه احکام اشاره کرد و گفت: به نظر شیخ انصاری قاعده لاضرر حاکم بر ادله اولیه احکام است.
بالاترین سرمایه مملکت امنیت است که در سایه قوانین و حدود به دست می‌آید
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 36
 بالاترین سرمایه مملکت امنیت است که در سایه قوانین و حدود به دست می‌آید
1396/07/13
وسائل ـ آیت الله خاتمی در بررسی تنبیه سوم از تنبیهات قاعده لاضرر گفت: مواردی که به عنوان تخصیص قاعده لاضرر مطرح می‌کنند، حتی با نگاه دنیوی نیز ضرر نیستند بلکه این موارد تخصّصاً از این قاعده خارجند.
قاعده لاضرر تنها شامل نفی حکم الزامی می‌شود
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 35
 قاعده لاضرر تنها شامل نفی حکم الزامی می‌شود
1396/07/05
وسائل- آیت الله خاتمی با بیان تنبیه اول از تنبیهات قاعده لاضرر گفت: قول صحیح، قول محقق خوئی است به دلیل اینکه هدف از قاعده لاضرر برداشتن مانع است و مانع در بحث قاعده لاضرر همان «باید» شارع است که ضرر می رساند و یا حکم «نبایدی» که ضرر می زند؛ اما ترخیص مانع راه نیست؛ کسی که می خواهد به خودش ضرر بزند، قاعده لاضرر آن را برنمی‌دارد.
تبیین نظریه شیخ انصاری درباره قاعده لاضرر
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 34
 تبیین نظریه شیخ انصاری درباره قاعده لاضرر
1396/07/02
وسائل- آیت الله خاتمی، با بیان مقدمات هشتگانه، نظریه شیخ انصاری را درباره قاعده لاضرر تبیین کرد و تفسیر این عالِم را درباره این قاعده صحیح دانست و اظهار داشت این قاعده یک قاعده حکومتی است.
RSS