اصول و قواعد
آیت الله خاتمی/ جلسه 60
 قواعد فقهی| مبارزه با حقوق بگیران نجومی سیره حکومتی امیرمؤمنان
وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه سیره حضرت امیر بهترین مبنای فقهی قاعده عدل و انصاف است گفت: رفتار مولی علی با متخلفین و عدم قبول حتی یک رانت خواری، نمونه کامل از اجرای قاعده عدل و انصاف در حکومت اسلامی است.
قواعد فقیهی| تبیین مبانی قاعده عدل و انصاف
آیت الله خاتمی/ جلسه 58
 قواعد فقیهی| تبیین مبانی قاعده عدل و انصاف
وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به آیه 25 سوره حدید گفت: عبارت «لیَقوم الناس» یعنی خود مردم قائم به قسط باشند تا فرهنگ قسط را در جامعه حاکم کنند که اگر فرهنگ در جامعه نهادینه شد، ارزش جای خود را پیدا می کند و چیزی که در جامعه فرهنگ شد، ماندگار می شود.
قواعد فقهی| هویت حکومت دینی در گرو عدالت و معنویت است
آیت الله خاتمی/ جلسه 57
 قواعد فقهی| هویت حکومت دینی در گرو عدالت و معنویت است
وسائل- آیت الله خاتمی در خصوص قاعده عدل و انصاف گفت: فقهاء این قاعده را معمولا در عرصه زندگی محدود اجتماعی مد نظر قرار داده اند اما ملاک و دلیل آن عمومیت دارد. البته در عرصه حکومت کاربرد بیشتری دارد که از مجموعه ادله که ارائه خواهد شد، این به دست می آید که روح حکومت دینی، عدالت است به این بیان که اگر معنویت و عدالت را از حکومت دینی بگیریم؛ حکومت دینی بی هویت خواهد شد.

قواعد فقهی| مبارزه با حقوق بگیران نجومی سیره حکومتی امیرمؤمنان
آیت الله خاتمی/ جلسه 60
 قواعد فقهی| مبارزه با حقوق بگیران نجومی سیره حکومتی امیرمؤمنان
1397/02/16
وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه سیره حضرت امیر بهترین مبنای فقهی قاعده عدل و انصاف است گفت: رفتار مولی علی با متخلفین و عدم قبول حتی یک رانت خواری، نمونه کامل از اجرای قاعده عدل و انصاف در حکومت اسلامی است.
قواعد فقیهی| تبیین مبانی قاعده عدل و انصاف
آیت الله خاتمی/ جلسه 58
 قواعد فقیهی| تبیین مبانی قاعده عدل و انصاف
1397/02/04
وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به آیه 25 سوره حدید گفت: عبارت «لیَقوم الناس» یعنی خود مردم قائم به قسط باشند تا فرهنگ قسط را در جامعه حاکم کنند که اگر فرهنگ در جامعه نهادینه شد، ارزش جای خود را پیدا می کند و چیزی که در جامعه فرهنگ شد، ماندگار می شود.
قواعد فقهی| هویت حکومت دینی در گرو عدالت و معنویت است
آیت الله خاتمی/ جلسه 57
 قواعد فقهی| هویت حکومت دینی در گرو عدالت و معنویت است
1397/02/01
وسائل- آیت الله خاتمی در خصوص قاعده عدل و انصاف گفت: فقهاء این قاعده را معمولا در عرصه زندگی محدود اجتماعی مد نظر قرار داده اند اما ملاک و دلیل آن عمومیت دارد. البته در عرصه حکومت کاربرد بیشتری دارد که از مجموعه ادله که ارائه خواهد شد، این به دست می آید که روح حکومت دینی، عدالت است به این بیان که اگر معنویت و عدالت را از حکومت دینی بگیریم؛ حکومت دینی بی هویت خواهد شد.
قواعد فقهی| حدود و شرائط عملیات استشهادی
آیت الله خاتمی/ 56
 قواعد فقهی| حدود و شرائط عملیات استشهادی
1397/01/27
وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به انگیزه الهی بودن در عملیات استشهادی گفت: آنچه ما در شرط قصد خالص الهی برای عملیات استشهادی گفتیم قصد فی سبیل الله فی الواقع را می گوئیم اما گروه های تکفیری توهم قصد فی سبیل الله را دارند مانند لشگریان یزید لعنه الله علیه که توهم قصد تقرب الی الله داشتند.
قواعد فقهی| جایگاه فقهی دفاع از دین در جواز عملیات استشهادی
آیت الله خاتمی/ 55
 قواعد فقهی| جایگاه فقهی دفاع از دین در جواز عملیات استشهادی
1397/01/22
وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به روایت حفص گفت: برای اینکه روایت را بفهمیم ابتدا باید روایت را درست تصور کنیم. فرض ما در این روایت این است که هیچ راهی برای پیروزی نیست جز اینکه سپر انسانی از میان برداشته شود لذا در این صورت نه تنها کشتن جایز است، بلکه قاتل قصاص ندارد و دیه ای نه بر عهده قاتل است و نه از بیت المال داده می شود.
قواعد فقهی| بررسی مبانی عملیات استشهادی از منظر اسلام
آیت الله خاتمی/ 54
 قواعد فقهی| بررسی مبانی عملیات استشهادی از منظر اسلام
1397/01/21
وسائل ـ آیت الله خاتمی با اشاره به ادله جواز قتل زن و بچه ای که دشمنان آنها را سپر قرار دادند گفت: آنجائی که کشتن زن و بچه ای که دشمن آنها را به عنوان سپر قرار داده است، جایز است به طریق اولی عملیات استشهادی که دفاع از اسلام است امری جازی خواهد بود.
قواعد فقهی| بررسی حکم شهید فقهی در عملیات استشهادی
آیت الله خاتمی/ 53
 قواعد فقهی| بررسی حکم شهید فقهی در عملیات استشهادی
1397/01/19
وسائل ـ آیت الله خاتمی در خصوص اینکه آیا شخصی که عملیات استشهادی کرده است همانند شهید در معرکه نیاز به غسل و کفن ندارد یا باید غسل و کفن شود، گفت: انتخاب نظر و قضاوت مشکل است؛ زیرا اکثریت قدماء یک طرف اند؛ جناب ابن زهره وزنه سنگین قدماء نیست بلکه شیخ مفید و شیخ طوسی وزن سنگین است. این بزرگان نظر داده اند که مدافع غسل و کفن دارد و از طرفی روایات اطلاق دارد و شامل مدافع هم می شود.
قواعد فقهی| مشروعیت عملیات استشهادی از نگاه فقهی
آیت الله خاتمی/ 52
 قواعد فقهی| مشروعیت عملیات استشهادی از نگاه فقهی
1396/12/24
وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به ادله جواز عملیات استشهادی گفت: تنها دلیل مخالفین مشروعیت عملیات استشهادی اصل حرمت قتل نفس است لکن حرمت قتل نفس یا مطلق است و یا عام که در هر صورت با ادله وجوب دفاع تخصیص یا مقید می شود؛ لذا دایره حرمت قتل نفس، عملیات استشهادی را دربر نمی گیرد.
شاخصه های عملیات استشهادی
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 50
 شاخصه های عملیات استشهادی
1396/12/09
وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به شاخصه های عملیات استشهادی گفت: به عملیاتی، استشهادی گفته می شود که انگیزه خالص خدائی، دفاعی داشته باشد و در آن آسیب به بی گناهان، هدف نباشد، با این ویژگی ها عملیات استشهادی خطش از انتحار جدا می شود، لذا عملیات انتحاری موضوعا و حکما از عملیات استشهادی خارج و متفاوت است.
بررسی شرط شجاعت حاکم اسلامی در خطبه 173 نهج البلاغه
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 94
 بررسی شرط شجاعت حاکم اسلامی در خطبه 173 نهج البلاغه
1396/11/29
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در بررسی شرط شجاعت و اثبات آن از طریق ادله روایی گفت: در خطبه 173نهج البلاغه که امیرالمؤمنین علیه السلام برای امامت و خلافت خودشان و عدم استحقاق معاویه استدلال می کنند، حضرت به این مطلب تصریح می کنند که سزاوارترین مردم به خلافت کسی است که قوی ترین مردم برای اداره امور مسلمین باشد.
بررسی طائفه پنجم و ششم از روایات حرمت اضرار به نفس
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 49
 بررسی طائفه پنجم و ششم از روایات حرمت اضرار به نفس
1396/11/26
وسائل ـ آیت الله خاتمی پس از بیان شش طائفه از روایات گفت: آن چیزی که قدر مسلم است خودکشی و شبیه آن که ضرر کلان محسوب می شود حرام است؛ اما پائین تر از این هر چند به عنوان حکمت حرمت برخی چیزی ها بیان شده است ولی حکمت است، علت نیست لذا نمی شود از آن حرمت مطلق اضرار به نفس را اثبات کرد.
بررسی نقدهای چهارگانه محقق خوئی به روایت مفضل بن عمر
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 48
 بررسی نقدهای چهارگانه محقق خوئی به روایت مفضل بن عمر
1396/11/23
وسائل ـ آیت الله خاتمی در پاسخ به نقدهای چهارگانه محقق خوئی به روایت حرمت اکل میته، برای اثبات حرمت اضرار به نفس گفت: اولا ضرر حکمت است علت نیست؛ ثانیا ما علم به همه ضررهای مادی نداریم؛ ثالثا ضرر محدود به ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی را هم شامل می شود و رابعا مراد از ضرر، ضرر کلان است نه ضرر کم.
بررسی طائفه چهارم روایات حرمت اضرار به نفس
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 47
 بررسی طائفه چهارم روایات حرمت اضرار به نفس
1396/11/17
وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به طائفه چهارم از روایات که دلالت بر حرمت مأکولات مضر دارد، گفت: خداوند در حلال ها و حرام ها مصالح روح و جسم انسان ها را لحاظ کرده است؛ بنابراین از این روایات استفاده می شود که اضرار به نفس حرام است لذا شارع برای اینکه ما به نفس خود ضرر نزنیم این موارد را حرام کرده است.
ادامه بررسی ادله روایی حرمت اضرار به نفس
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ 46
 ادامه بررسی ادله روایی حرمت اضرار به نفس
1396/11/04
آیت الله خاتمی با اشاره به طایفه سوم از روایاتی که بر حرمت اضرار به نفس دلالت داشت، گفت: روایات متعددی از وضو گرفتن و غسل کردن کسی که آب برایش ضرر دارد نهی کرده اند و نهی در عبادات موجب فساد است بنابراین این دسته از روایات هم بر حرمت اضرار به نفس دلالت دارند.
آیه ۱۷۳ سوره بقره بر حرمت اضرار به نفس دلالت دارد
قواعد فقه حکومتی، آیت الله خاتمی/ جلسه ۴۴
 آیه ۱۷۳ سوره بقره بر حرمت اضرار به نفس دلالت دارد
1396/10/24
وسائل- آیت الله خاتمی به آیه 173 سوره بقره در خصوص حرمت اضرار به نفس اشاره کرد و گفت: یک حکم این است که عند الاضطرار می شود از حرام استفاده کرد. اما مراد از اضطرار چیست؟ آیه در مقام بیان آن نیست لذا موردی که ضرر قابل تحمل است مثلا اگر دکتر گفت اگر یک لیوان شراب بخورید، خوب می شوید و الا باید یک هفته یا یک ماه بستری بشوید، آیه چنین مواردی را شامل نمی شود.
RSS