امنیت زیست محیطی
عضو هیأت علمی پژوهشکده محیطی دانشگاه شهید بهشتی:
 سیاسیون یک بعدی به محیط زیست نگاه نکنند
وسائل- حسین محمودی عضو هیأت علمی پژوهشکده محیطی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه سیاسیون یک بعدی به محیط زیست نگاه نکنند، گفت: دستور تعطیل شدن کشاورزی بیانگر نگاه یک بعدی مسؤولان به محیط زیست است.
اخلاق زیست محیطی در حکمت متعالیه
بازخوانی یک مقاله؛
 اخلاق زیست محیطی در حکمت متعالیه
وسائل-ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﺣﻮزه اﺧﻼق زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎر آﻣﺪی ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴط زﻳﺴﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎ اراﺋﺔ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد و وﺣﺪت ﺷﺨﺼﻴﻪ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ واﺣﺪی از ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ ﻛﺜﺮات ﻋﺎﻟﻢ و ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻣﻈﺎﻫﺮ وﺟﻮد اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.
حقوق آب در فقه اسلامی
معرفی کتاب؛
 حقوق آب در فقه اسلامی
وسائل- کتاب «حقوق آب در فقه اسلامی» نوشته احمدرضا توحیدی و سیدمحسن قائمی خرق در 379 صفحه توسط مؤسسه فرهنگی فقه پویان بحرالعلوم چاپ شده است.

سیاسیون یک بعدی به محیط زیست نگاه نکنند
عضو هیأت علمی پژوهشکده محیطی دانشگاه شهید بهشتی:
 سیاسیون یک بعدی به محیط زیست نگاه نکنند
1396/11/09
وسائل- حسین محمودی عضو هیأت علمی پژوهشکده محیطی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه سیاسیون یک بعدی به محیط زیست نگاه نکنند، گفت: دستور تعطیل شدن کشاورزی بیانگر نگاه یک بعدی مسؤولان به محیط زیست است.
اخلاق زیست محیطی در حکمت متعالیه
بازخوانی یک مقاله؛
 اخلاق زیست محیطی در حکمت متعالیه
1396/11/08
وسائل-ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﺣﻮزه اﺧﻼق زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎر آﻣﺪی ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴط زﻳﺴﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎ اراﺋﺔ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد و وﺣﺪت ﺷﺨﺼﻴﻪ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ واﺣﺪی از ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ ﻛﺜﺮات ﻋﺎﻟﻢ و ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻣﻈﺎﻫﺮ وﺟﻮد اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.
حقوق آب در فقه اسلامی
معرفی کتاب؛
 حقوق آب در فقه اسلامی
1396/11/07
وسائل- کتاب «حقوق آب در فقه اسلامی» نوشته احمدرضا توحیدی و سیدمحسن قائمی خرق در 379 صفحه توسط مؤسسه فرهنگی فقه پویان بحرالعلوم چاپ شده است.
حقوق حیوانات در آیات و روایات
معرفی کتاب؛
 حقوق حیوانات در آیات و روایات
1396/10/03
وسائل- نویسنده با تقسیم صید به‌ تفریحی و شرعی؛ صید تفریحی را با آوردن دلایل متعدد از آیات و روایات و اجماع فقها بر حرمت آن مطلقاً حرام می داند چرا که صرفاً برای تفریح و بدون ثمر عقلایی واقع می شود و با این تفصیل حرمت صید تفریحی و لَغوی را از جمله حمایت از حقوق حیوانات می‌داند.
کتاب «اصول اخلاق آب» بیانگر تکریم اخلاقی آب است
مترجم کتاب اصول اخلاق آب:
 کتاب «اصول اخلاق آب» بیانگر تکریم اخلاقی آب است
1396/09/26
وسائل- هدف مهم این کتاب را فراهم ساختن نگاهی جامع به اختلافات نوظهور آب از طریق بیان دیدگاه‌ها و نشان دادن ارزش‌های اخلاقی تکریم آب است.
دیپلماسی آب سخن مطرح عصر کنونی در عرصه‌های بین‌المللی
مشاور عالی برنامه‌ریزی وزارت نیرو مطرح کرد؛
 دیپلماسی آب سخن مطرح عصر کنونی در عرصه‌های بین‌المللی
1396/09/23
مشاور عالی برنامه‌ریزی وزارت نیرو بابیان اینکه دیپلماسی آب سخن مطرح عصر کنونی در عرصه‌های بین‌المللی است، گفت: ارزشیابی جایگاه آب بیانگر عقلانیتی است که مانع بی‌اخلاقی می‌شود.
حساب داری محیط زیست از منظر اسلام
بازخوانی یک مقاله؛
 حساب داری محیط زیست از منظر اسلام
1396/09/09
وسائل-اسفندیار ملکیان و همکاران درباره موضوع «حساب داری محیط زیست» آورده اند با افزایش رشد اقتصادی، محیط زیست متحمل فشار های مضاعفی شده است. سیستم حسابداری سنتی به دلیل تکیه بر دیدگاه های مالی قادر به ارائه اطلاعات زیست محیطی ناشی از فعالیت بنگاه های تجاری نیست. حساب داری زیست محیطی بر مبنای مفاهیم اقتصادی و زیست محیطی بنا نهاده شده است.
مبانی حفاظت محیط زیست در اسلام
معرفی کتاب؛
 مبانی حفاظت محیط زیست در اسلام
1396/05/25
وسائل - مقایسه اصول اعتقادی و عملی محیط زیست بیانگر آن است که اصول عملی به نوعی ریشه در اصول اعتقادی دارد و از این‌جا این اصل اساسی حاصل می‌شود که اصلاح رفتار و عملکرد انسان‌ها در ارتباط با محیط زیست بدون اصلاح اندیشه و اعتقاد آنها، امری انکارناپذیر است.
محیط زیست مخلوقی هدفمند و صاحب شخصیت است
عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان مطرح کرد؛
 محیط زیست مخلوقی هدفمند و صاحب شخصیت است
1396/03/22
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- شخص، شخصیت و شیء سه گونه تعریف از ماهیت محیط زیست تلقی می شود که اسلام با پذیرش شخصیت برای محیط زیست ضمن نفی ابزارمندی برای زیست محیط هدف و غایتی همانند انسان در نظر گرفته و بنابراین شخصیت حقوق متقابل انسان و محیط زیست را تبیین نموده است
سیره پیامبرگرامی اسلام در تعامل با محیط زیست
در یادداشتی بررسی شد؛
 سیره پیامبرگرامی اسلام در تعامل با محیط زیست
1396/03/11
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- یامبر خدا (ص) باقرائت و تفسیر صدها آیه درباره طبیعت، کشاورزی و ابعاد مختلف آن مردم را از خواب غفلت بیدار ساخت. رسول خدا در پرتو این آیات با عظمت قرآن به مردمان فهمانید که گیاهان نعمت ناپیدا کرانه الهی هستند، که نه تنها بخش عظیمی از روزی آدمی را فراهم می‌آورند بلکه بر روان او نیز تأثیر فراوان دارد و آیت و نشانه هستی و قدرت و حکمت خدای متعال و نیز دلیل درستی معاد و رستاخیز بزرگ خدایند.
نگاه اسلام متمدنانه ترین نگاه به محیط زیست و منابع طبیعی
حجت الاسلام یعقوبعلی برجی تبیین کرد؛
 نگاه اسلام متمدنانه ترین نگاه به محیط زیست و منابع طبیعی
1396/03/08
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - نخستین و مهم‌ترین وظیفه حوزه‌های علمیه فرهنگ سازی است. مقام معظم رهبری در این‌باره می‌فرمایند: «ما باید فرهنگ حفظ و حراست از محیط زیست را به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم.» در واقع تنها راه حفاظت از محیط زیست، مسیر فرهنگ‌سازی است. بن‌مایه ‌های بسیار ارزشمند و قابل توجهی در اسلام وجود دارد که باید به زبان‌ها و اَشکال‌ مختلف در اختیار مردم قرار گیرد. یکی از سیاست‌هایی که می‌توان از حوزه انتظار داشت اشاعه تبلیغی و تروجی محیط زیست و شیوه تعامل صحیح با آن است.
بازخوانی بیانات رهبر انقلاب درباره محیط زیست
در یادداشتی بررسی شد؛
 بازخوانی بیانات رهبر انقلاب درباره محیط زیست
1396/03/02
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - بنابر فرمایشات رهبر انقلاب وظیفه مسئولین حل مشکلات مردم در همه عرصه‌های اجتماعی است. مسأله محیط زیست و ایجاد رفاه نسبی برای مردم در این عرصه، یکی از حیطه‌های عملیاتی است که مسئولان را در معرض سؤال قرار می‌دهد. بدین ترتیب مقام معظم رهبری به عنوان نخستین شخصیت برجسته کشوری، به ارائه راهبرد و سیاست‌گذاری در این عرصه پرداخته‌اند که در این نوشته بدان پرداخته می شود.
شناخت طبیعت از دریچه فلسفه اسلامی
در یادداشتی بررسی شد؛
 شناخت طبیعت از دریچه فلسفه اسلامی
1396/02/31
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - فیلسوفان اسلامی در شناخت طبیعت با توجه به بدیهیات، مشاهدات و تجربیات و با استفاده از برهان‌های عقلی به تولید قضایای کلی یقینی و کشف قوانین علمی پرداخته‌اند.
اخلاق زیست محیطی با تأکید بر آموزه‌‌های‌ قرآنی‌
بازخوانی یک مقاله/ قسمت پایانی
 اخلاق زیست محیطی با تأکید بر آموزه‌‌های‌ قرآنی‌
1396/02/13
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - تخریب آبادانی‌های زمین و هدر دادن امکانات طبیعی آن از مصداق‌های فسادگری‌ در‌ زمین به‌ شمار می‌رود و فسادگری حرام است چنان که خداوند در آیه دیگر با‌ بیان عناصر طبیعت ، محیط زیست ، تخریب و نابودی آنها را مصداق بارز‌ فساد‌ می‌داند.
اخلاق زیست محیطی در حکمت اسلامی
معرفی کتاب؛
 اخلاق زیست محیطی در حکمت اسلامی
1396/02/11
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - کتابی توسط حجت الاسلام علی کریمیان با عنوان «اخلاق ریست محیطی در حکمت اسلامی» تدوین گردیده است که چاپ اول آن در سال 1393 توسط انتشارات امیرکبیر در تهران به چاپ رسید. مرکز نشر این کتاب تهران، خیابان جمهوری اسلامی، میدان استقلال می باشد.
RSS