امنیت زیست محیطی
 گزارش مقاله| بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست
وسائل- اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می کند. یکی از راه حل های جبران کاستی های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همه بازیگران چون شهروندان و سازمان های غیردولتی است.
معرفی کتاب| مأخذشناسی محیط زیست در اسلام
 معرفی کتاب| مأخذشناسی محیط زیست در اسلام
وسائل- بررسی جامع‌الاطراف در زمینه‌های مختلف موضوع محیط زیست، مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای اسلامی دقیق و مستندی را می‌طلبد که بایستی در این راستا حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، بنابر منویات مقام معظم رهبری این موضوع را جزء واحدهای درسی و برنامه‌های تحقیقاتی خود قرار دهند؛ چراکه به قول معمار کبیر انقلاب «لازم است مسائل فقهی با توجه به احتیاجات و اوضاع زمان بررسی شود».
گزارش مقاله| اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست
 گزارش مقاله| اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست
وسائل- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است که از مفهوم میراث مشترک بشریت نشأت گرفته است؛ این اصل، بر مسئولیت مشترک کشور ها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آن ها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشور ها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و توانایی های فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد.

گزارش مقاله| بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست
 گزارش مقاله| بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست
1397/03/28
وسائل- اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می کند. یکی از راه حل های جبران کاستی های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همه بازیگران چون شهروندان و سازمان های غیردولتی است.
معرفی کتاب| مأخذشناسی محیط زیست در اسلام
 معرفی کتاب| مأخذشناسی محیط زیست در اسلام
1397/03/28
وسائل- بررسی جامع‌الاطراف در زمینه‌های مختلف موضوع محیط زیست، مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای اسلامی دقیق و مستندی را می‌طلبد که بایستی در این راستا حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، بنابر منویات مقام معظم رهبری این موضوع را جزء واحدهای درسی و برنامه‌های تحقیقاتی خود قرار دهند؛ چراکه به قول معمار کبیر انقلاب «لازم است مسائل فقهی با توجه به احتیاجات و اوضاع زمان بررسی شود».
گزارش مقاله| اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست
 گزارش مقاله| اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست
1397/03/02
وسائل- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است که از مفهوم میراث مشترک بشریت نشأت گرفته است؛ این اصل، بر مسئولیت مشترک کشور ها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آن ها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشور ها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و توانایی های فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد.
محیط زیست| اخلاق زیست محیطی در عصر ظهور با تاکید بر نقد دیدگاه لین وایت و کانت
بازخوانی یک مقاله
 محیط زیست| اخلاق زیست محیطی در عصر ظهور با تاکید بر نقد دیدگاه لین وایت و کانت
1396/12/24
وسائل- بر اساس آموزه ‌های دینی در عصر ظهور، طبیعت و محیط زیست در شرایط مطلوبی قرار دارد؛ به طوری که به اوج شکوفایی و بهره ‌وری و کمال مادی و معنوی خود می‌ رسد. در آن عصر به سبب برکت وجود حضرت مهدی (ع) طبیعت، همة استعداد خود را بر جهانیان عرضه می ‌کند.
 ‌‌‌نقش‌ جهان شناسی و انسان شناسی وحیانی در اخلاق زیست محیطی
بازخوانی یک مقاله؛
  ‌‌‌نقش‌ جهان شناسی و انسان شناسی وحیانی در اخلاق زیست محیطی
1396/12/09
وسائل-انسان در‌ ابتدا خود را در دامن طبیعتی یافت که نیاز های وی را بر آورده می‌ کرد، از این رو‌ همواره‌ به آن احترام می گذاشت . توسعه علم و دانش زمینه ای فراهم کرد که انسان‌ با شتاب بیشتری به بهره گیری از طبیعت و نعمت های آن بپردازد. لکن پیامد مهم و اساسی آن برای زندگی بشر بحران های زیست محیطی بوده است.
سیاسیون یک بعدی به محیط زیست نگاه نکنند
عضو هیأت علمی پژوهشکده محیطی دانشگاه شهید بهشتی:
 سیاسیون یک بعدی به محیط زیست نگاه نکنند
1396/11/09
وسائل- حسین محمودی عضو هیأت علمی پژوهشکده محیطی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه سیاسیون یک بعدی به محیط زیست نگاه نکنند، گفت: دستور تعطیل شدن کشاورزی بیانگر نگاه یک بعدی مسؤولان به محیط زیست است.
اخلاق زیست محیطی در حکمت متعالیه
بازخوانی یک مقاله؛
 اخلاق زیست محیطی در حکمت متعالیه
1396/11/08
وسائل-ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﺣﻮزه اﺧﻼق زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎر آﻣﺪی ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴط زﻳﺴﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎ اراﺋﺔ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد و وﺣﺪت ﺷﺨﺼﻴﻪ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ واﺣﺪی از ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ ﻛﺜﺮات ﻋﺎﻟﻢ و ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻣﻈﺎﻫﺮ وﺟﻮد اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.
حقوق آب در فقه اسلامی
معرفی کتاب؛
 حقوق آب در فقه اسلامی
1396/11/07
وسائل- کتاب «حقوق آب در فقه اسلامی» نوشته احمدرضا توحیدی و سیدمحسن قائمی خرق در 379 صفحه توسط مؤسسه فرهنگی فقه پویان بحرالعلوم چاپ شده است.
حقوق حیوانات در آیات و روایات
معرفی کتاب؛
 حقوق حیوانات در آیات و روایات
1396/10/03
وسائل- نویسنده با تقسیم صید به‌ تفریحی و شرعی؛ صید تفریحی را با آوردن دلایل متعدد از آیات و روایات و اجماع فقها بر حرمت آن مطلقاً حرام می داند چرا که صرفاً برای تفریح و بدون ثمر عقلایی واقع می شود و با این تفصیل حرمت صید تفریحی و لَغوی را از جمله حمایت از حقوق حیوانات می‌داند.
کتاب «اصول اخلاق آب» بیانگر تکریم اخلاقی آب است
مترجم کتاب اصول اخلاق آب:
 کتاب «اصول اخلاق آب» بیانگر تکریم اخلاقی آب است
1396/09/26
وسائل- هدف مهم این کتاب را فراهم ساختن نگاهی جامع به اختلافات نوظهور آب از طریق بیان دیدگاه‌ها و نشان دادن ارزش‌های اخلاقی تکریم آب است.
دیپلماسی آب سخن مطرح عصر کنونی در عرصه‌های بین‌المللی
مشاور عالی برنامه‌ریزی وزارت نیرو مطرح کرد؛
 دیپلماسی آب سخن مطرح عصر کنونی در عرصه‌های بین‌المللی
1396/09/23
مشاور عالی برنامه‌ریزی وزارت نیرو بابیان اینکه دیپلماسی آب سخن مطرح عصر کنونی در عرصه‌های بین‌المللی است، گفت: ارزشیابی جایگاه آب بیانگر عقلانیتی است که مانع بی‌اخلاقی می‌شود.
حساب داری محیط زیست از منظر اسلام
بازخوانی یک مقاله؛
 حساب داری محیط زیست از منظر اسلام
1396/09/09
وسائل-اسفندیار ملکیان و همکاران درباره موضوع «حساب داری محیط زیست» آورده اند با افزایش رشد اقتصادی، محیط زیست متحمل فشار های مضاعفی شده است. سیستم حسابداری سنتی به دلیل تکیه بر دیدگاه های مالی قادر به ارائه اطلاعات زیست محیطی ناشی از فعالیت بنگاه های تجاری نیست. حساب داری زیست محیطی بر مبنای مفاهیم اقتصادی و زیست محیطی بنا نهاده شده است.
مبانی حفاظت محیط زیست در اسلام
معرفی کتاب؛
 مبانی حفاظت محیط زیست در اسلام
1396/05/25
وسائل - مقایسه اصول اعتقادی و عملی محیط زیست بیانگر آن است که اصول عملی به نوعی ریشه در اصول اعتقادی دارد و از این‌جا این اصل اساسی حاصل می‌شود که اصلاح رفتار و عملکرد انسان‌ها در ارتباط با محیط زیست بدون اصلاح اندیشه و اعتقاد آنها، امری انکارناپذیر است.
محیط زیست مخلوقی هدفمند و صاحب شخصیت است
عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان مطرح کرد؛
 محیط زیست مخلوقی هدفمند و صاحب شخصیت است
1396/03/22
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- شخص، شخصیت و شیء سه گونه تعریف از ماهیت محیط زیست تلقی می شود که اسلام با پذیرش شخصیت برای محیط زیست ضمن نفی ابزارمندی برای زیست محیط هدف و غایتی همانند انسان در نظر گرفته و بنابراین شخصیت حقوق متقابل انسان و محیط زیست را تبیین نموده است
سیره پیامبرگرامی اسلام در تعامل با محیط زیست
در یادداشتی بررسی شد؛
 سیره پیامبرگرامی اسلام در تعامل با محیط زیست
1396/03/11
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- یامبر خدا (ص) باقرائت و تفسیر صدها آیه درباره طبیعت، کشاورزی و ابعاد مختلف آن مردم را از خواب غفلت بیدار ساخت. رسول خدا در پرتو این آیات با عظمت قرآن به مردمان فهمانید که گیاهان نعمت ناپیدا کرانه الهی هستند، که نه تنها بخش عظیمی از روزی آدمی را فراهم می‌آورند بلکه بر روان او نیز تأثیر فراوان دارد و آیت و نشانه هستی و قدرت و حکمت خدای متعال و نیز دلیل درستی معاد و رستاخیز بزرگ خدایند.
RSS