مبانی
گزارش نشست علمی«کارآمدی فقه حکومتی»/ 1
 تمیز دادن موضوعات فردی و اجتماعی؛ پیش‌نیاز فهم فقه حکومتی
وسائل ـ قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی ضمن تأکید بر تفاوت‌های فقه حکومتی با حکم حکومتی، گفت: یکی از پیش‌نیازهای لازم برای فهم فقه حکومتی، تفاوت قائل شدن بین موضوعات فردی و اجتماعی است و همچنین باید بپذیریم که موضوعات اجتماعی بر فرض متفاوت بودن، می‌تواند دارای حکم فقهی باشند.
ولایت فقیه| تبیین دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروطه
آیت الله علم الهدی/ جلسه 3
 ولایت فقیه| تبیین دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروطه
وسائل- آیت الله علم الهدی به دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروطه اشاره کرد و گفت: مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامّه در ابتدا سه مقدّمه شرعی را برای قضیه مشروطه مطرح می‌نماید و در پایان اینگونه نتیجه می گیرد که هنگامی که در حکومت قاجار سه غصب صورت گرفته است و مشروطه که در آن یک غصب است و اگر بتوانیم حکومت را از سه غصب منتقل کنیم به یک غصب، بهتر است لذا مشروطه را نه به عنوان حکومتی کاملاً حق، بلکه بهتر از استبداد تلقّی می نماید.
نشست تخصصی| روش نظریه پردازی در علوم اجتماعی از دیدگاه شهید صدر
 نشست تخصصی| روش نظریه پردازی در علوم اجتماعی از دیدگاه شهید صدر
وسائل- عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان روش نظریه پردازی در علوم اجتماعی برگرفته از دیدگاه شهید صدر گفت: در نخستین مرحله، مسئله شناسی حائز اهمیت است که مدل مفهومی مسئله شناسی، محورهای شناخت مسائل کلان، گزینش مسئله ای راهبردی، پیامدشناسی مسئله، احراز اهمیت راهبردی مسئله و تبیین مسئله است.

تمیز دادن موضوعات فردی و اجتماعی؛ پیش‌نیاز فهم فقه حکومتی
گزارش نشست علمی«کارآمدی فقه حکومتی»/ 1
 تمیز دادن موضوعات فردی و اجتماعی؛ پیش‌نیاز فهم فقه حکومتی
1397/01/30
وسائل ـ قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی ضمن تأکید بر تفاوت‌های فقه حکومتی با حکم حکومتی، گفت: یکی از پیش‌نیازهای لازم برای فهم فقه حکومتی، تفاوت قائل شدن بین موضوعات فردی و اجتماعی است و همچنین باید بپذیریم که موضوعات اجتماعی بر فرض متفاوت بودن، می‌تواند دارای حکم فقهی باشند.
ولایت فقیه| تبیین دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروطه
آیت الله علم الهدی/ جلسه 3
 ولایت فقیه| تبیین دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروطه
1397/01/30
وسائل- آیت الله علم الهدی به دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروطه اشاره کرد و گفت: مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامّه در ابتدا سه مقدّمه شرعی را برای قضیه مشروطه مطرح می‌نماید و در پایان اینگونه نتیجه می گیرد که هنگامی که در حکومت قاجار سه غصب صورت گرفته است و مشروطه که در آن یک غصب است و اگر بتوانیم حکومت را از سه غصب منتقل کنیم به یک غصب، بهتر است لذا مشروطه را نه به عنوان حکومتی کاملاً حق، بلکه بهتر از استبداد تلقّی می نماید.
نشست تخصصی| روش نظریه پردازی در علوم اجتماعی از دیدگاه شهید صدر
 نشست تخصصی| روش نظریه پردازی در علوم اجتماعی از دیدگاه شهید صدر
1397/01/30
وسائل- عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان روش نظریه پردازی در علوم اجتماعی برگرفته از دیدگاه شهید صدر گفت: در نخستین مرحله، مسئله شناسی حائز اهمیت است که مدل مفهومی مسئله شناسی، محورهای شناخت مسائل کلان، گزینش مسئله ای راهبردی، پیامدشناسی مسئله، احراز اهمیت راهبردی مسئله و تبیین مسئله است.
ولایت فقیه| ادله روایی بر مدیریت مردان
آیت الله مقتدایی/ 107
 ولایت فقیه| ادله روایی بر مدیریت مردان
1397/01/29
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت امیر مؤمنان در خصوص اینکه تدبیر امور خانه با مرد است و او رئیس خانه است و زن تابع است پس اگر بر عکس باشد و زن امور را تدبیر کند و مرد تابع باشد ملعون است گفت: اگر مصداق روایت این گونه بیان شده است و تدبیر زن برای امور خانه سبب ملعون شدن است قطعاً سپردن امور جامعه به زن به طریق اولی ممنوع است.
معرفی مقاله| کشف و فهم الزامات و بایسته های نظام‌سازی قرآنی در جامعه اسلامی
 معرفی مقاله| کشف و فهم الزامات و بایسته های نظام‌سازی قرآنی در جامعه اسلامی
1397/01/27
وسائل- نظام پژوهی قرآنی شامل نظام شناسی ناظر به تکوینیات، نظام یابی ناظر به تشریعیات و نظام سازی ناظر به اعتباریات، می‌شود که ناظر به عرصه نظری و مفاهیم است و نظام گزاری ناظر به عرصه اجرایی و عملیاتی و تحقق نظام در عالم خارج است.
یادداشت| توصیفی از فضای تقابل قائلین و مخالفین امکان تحقق تمدن اسلامی
 یادداشت| توصیفی از فضای تقابل قائلین و مخالفین امکان تحقق تمدن اسلامی
1397/01/27
وسائل- تمدن و مدنیت در واقع قالبی است که گرایش‌ها و ارزش ها در آن جریان پیدا می کند و کالبدی است که گرایش‌ها و ارزش‌های انسان‌ها در آن تأثیر دارند؛ که از همینجا مشخص می شود تمدن یک جامعه متأثر از گرایش‌ها و ارزش‌های انسانی است و لذا مفهوم «تمدن اسلامی» معنی خواهد داشت.
قواعد فقهی| حدود و شرائط عملیات استشهادی
آیت الله خاتمی/ 56
 قواعد فقهی| حدود و شرائط عملیات استشهادی
1397/01/27
وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به انگیزه الهی بودن در عملیات استشهادی گفت: آنچه ما در شرط قصد خالص الهی برای عملیات استشهادی گفتیم قصد فی سبیل الله فی الواقع را می گوئیم اما گروه های تکفیری توهم قصد فی سبیل الله را دارند مانند لشگریان یزید لعنه الله علیه که توهم قصد تقرب الی الله داشتند.
معرفی کتاب| اندیشه سیاسی ابن رشد
 معرفی کتاب| اندیشه سیاسی ابن رشد
1397/01/26
وسائل- اندیشه سیاسی ابن رشد جزئی از فلسفه سیاسی اوست که در آن، از ضرورت اهتمام به ایجاد مدینه فاضله به مثابه الگویی قابل تحقق، بحث شده است.
ولایت فقیه| جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد
آیت الله علم الهدی/ جلسه 2
 ولایت فقیه| جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد
1397/01/26
آیت الله علم الهدی در خصوص جایگاه موضوع شناسی در فقه گفت: در مسأله‌ اجتهاد، مجتهد بایستی غیر از استنتاج حکم از مبادی اربعه، موضوعات را بشناسد و بعد از تشخیص صحیح موضوع، آنگاه حکمش را از مبادی اربعه استخراج نماید. مسأله‌ موضوع‌شناسی مسأله‌ مهمّی است که حتّی برخی بزرگان آن را برای اعلمیّت فقیه شرط و ملاک دانسته‌اند.
ولایت فقیه| مذمت فرمانروایی زنان در روایت نبوی
آیت الله مقتدایی/ 106
 ولایت فقیه| مذمت فرمانروایی زنان در روایت نبوی
1397/01/23
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت نبوی درباره نشانه های قیامت گفت: از اینکه حضرت در نشانه های قیامت یکی از منکرات را فرمانروایی زنان برشمرده است، عدم جواز ولایت زنان استنباط می شود.
گفت وگو| حوزه نجف در متن تحولات سیاسی معاصر
 گفت وگو| حوزه نجف در متن تحولات سیاسی معاصر
1397/01/23
وسائل- حجت الاسلام رهدار در خصوص فقه سیاسی حوزه نجف اظهار کرد: حوزه نجف در مقیاس فقه سیاسی نسبت به حوزه قم در رتبه بعد قرار داد؛ در عین حال این دو کانون تقابل ندارند بلکه در طول همدیگر بوده اند. عقب ‌ماندگی حوزه نجف متأثر از شرایط تاریخی است، نه متاثر از فقد تئوریک.
معرفی پایان نامه| سیره‌ی سیاسی و فرهنگی امام موسی کاظم (ع) و زمانه‌ی او
 معرفی پایان نامه| سیره‌ی سیاسی و فرهنگی امام موسی کاظم (ع) و زمانه‌ی او
1397/01/23
وسائل- مبنای اندیشه‌ی سیاسی امام، همچون پدران بزرگوارش؛ باور به تشکیل حکومت دینی بر پایه‌ی حاکمیت الهی و نه انسانی، و نفی حاکمیت‌های خاندانی، قبیله‌ای و قومی بود.
ولایت فقیه| طرح نظریه‌ی ولایت فقیه توسط امام خمینی به عنوان دکترین سیاسی
آیت الله علم الهدی/ جلسه نخست
 ولایت فقیه| طرح نظریه‌ی ولایت فقیه توسط امام خمینی به عنوان دکترین سیاسی
1397/01/23
وسائل- آیت الله علم الهدی با اشاره به طرح نظریه ولایت فقیه به عنوان دکترین سیاسی تصریح کرد: طرح اصطلاح جمهوری اسلامی میان اندیشمندان دو برداشت شد، به گمان عده ای همان دموکراسی است، لذا جمهوری اسلامی را دموکراسی مسلمان‌نشین تعبیر می‌کردند. برخی که مشرب مذهبی داشتند، تصوّر می‌کردند که امام قصد برپایی نوعی دموکراسی را دارند که در آن امور اسلامی از جمله حلال و حرام رعایت می‌شود. در حالی که مراد امام مردم‌سالاری و حاکمیّت مردم که البتّه مبدأ مشروعیّت آن از ناحیه‌ی خداوند متعال باشد.
گفت وگو| توانایی فقه حکومتی در مواجه با تمدن غرب
محقق و پژوهشگر حوزوی/ بخش 2
 گفت وگو| توانایی فقه حکومتی در مواجه با تمدن غرب
1397/01/23
وسائل- ابوالحسن حسنی بر این باور است که فقه فردی توانایی مقابله با غرب را ندارد؛ زیرا فقه فردی تمام مظاهر غرب را می‌پذیرد و فقط سعی می‌کند یک صورت شرعی به آن بدهد. اما فقه حکومتی در برابر هر مظهری، مظهرسازی می‌کند و حتی کار را به جایی می‌رساند که غرب در برابر او ناچار به مظهرسازی می شود، یعنی غرب در برابر این فقه زمانی دچار چالش شد که این فقه فعال شد و موضوع‌سازی کرد.
قواعد فقهی| جایگاه فقهی دفاع از دین در جواز عملیات استشهادی
آیت الله خاتمی/ 55
 قواعد فقهی| جایگاه فقهی دفاع از دین در جواز عملیات استشهادی
1397/01/22
وسائل- آیت الله خاتمی با اشاره به روایت حفص گفت: برای اینکه روایت را بفهمیم ابتدا باید روایت را درست تصور کنیم. فرض ما در این روایت این است که هیچ راهی برای پیروزی نیست جز اینکه سپر انسانی از میان برداشته شود لذا در این صورت نه تنها کشتن جایز است، بلکه قاتل قصاص ندارد و دیه ای نه بر عهده قاتل است و نه از بیت المال داده می شود.
RSS
1 2 3 4... 73