مکتب دفاعی
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 216
 شرطیت عدالت| بررسی ادعای شرطیت عدالت در امور حسبیه
وسائل- امر به معروف و نهی از منکر قسمی از حسبه هست،حسبه یعنی آن اموری که خدای متعال راضی به ترک آن نیست و بر عهده شخص معین و خاصی قرار نداده است ولی راضی نیست آن عمل واجب ترک شده و محقق نشود در خارج لیکن در بابذکر شده است امور حسبیه اموری است که عدالت در آن شرط است، یعنی کسانی که متصدی امور حسبیه می‌شوند باید عادل باشند و بنابر این استدلال عدالت شرط در وجوب امر به معروف است.
گزارش مقاله| امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
 گزارش مقاله| امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
وسائل- حسین امینی با اشاره به مبحث « امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه» آورده است: امنیت را می-توان مهم¬ترین عامل شکل¬گیری اجتماعات انسانی دانست. با گسترش جوامع بشری، ابعاد جدیدی بر این مقوله افزوده شد و عرصه¬های نوینی را در برگرفت که یکی از این ابعاد جدید «امنیت سیاسی» است.
جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
آیت الله کعبی/ جلسه 84
 جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
وسائل- بحث ما در این است که ملاک و معیار در دسته بندی وظایف امام(ع) به «قابل انتقال» و «غیر قابل انتقال»، چیست؟ این ملاک یا باید از دلیل شرعی به دست بیاید و خود ائمه(ع) چنین فرموده باشند، که این دسته از وظایف مربوط به حکومت مخصوص ماست، زمانی که مبسوط الید هستیم. و وظایف غیر حکومتی، نیابت بردار است. در این صورت ما تابع هستیم. اما چنین دسته بندی از ائمه(ع) سراغ نداریم. اجماع و امثال آن نیز اقامه نشده است

شرطیت عدالت| بررسی ادعای شرطیت عدالت در امور حسبیه
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 216
 شرطیت عدالت| بررسی ادعای شرطیت عدالت در امور حسبیه
1397/05/22
وسائل- امر به معروف و نهی از منکر قسمی از حسبه هست،حسبه یعنی آن اموری که خدای متعال راضی به ترک آن نیست و بر عهده شخص معین و خاصی قرار نداده است ولی راضی نیست آن عمل واجب ترک شده و محقق نشود در خارج لیکن در بابذکر شده است امور حسبیه اموری است که عدالت در آن شرط است، یعنی کسانی که متصدی امور حسبیه می‌شوند باید عادل باشند و بنابر این استدلال عدالت شرط در وجوب امر به معروف است.
گزارش مقاله| امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
 گزارش مقاله| امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
1397/05/22
وسائل- حسین امینی با اشاره به مبحث « امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه» آورده است: امنیت را می-توان مهم¬ترین عامل شکل¬گیری اجتماعات انسانی دانست. با گسترش جوامع بشری، ابعاد جدیدی بر این مقوله افزوده شد و عرصه¬های نوینی را در برگرفت که یکی از این ابعاد جدید «امنیت سیاسی» است.
جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
آیت الله کعبی/ جلسه 84
 جهاد| بررسی قابل انتقال بودن اذن جهاد از امام معصوم به فقیه مبسوط الید
1397/05/20
وسائل- بحث ما در این است که ملاک و معیار در دسته بندی وظایف امام(ع) به «قابل انتقال» و «غیر قابل انتقال»، چیست؟ این ملاک یا باید از دلیل شرعی به دست بیاید و خود ائمه(ع) چنین فرموده باشند، که این دسته از وظایف مربوط به حکومت مخصوص ماست، زمانی که مبسوط الید هستیم. و وظایف غیر حکومتی، نیابت بردار است. در این صورت ما تابع هستیم. اما چنین دسته بندی از ائمه(ع) سراغ نداریم. اجماع و امثال آن نیز اقامه نشده است
گزارش مقاله| ارزیابی رویکردهای اسلامی به مسئله محیط زیست
بخش پایانی
 گزارش مقاله| ارزیابی رویکردهای اسلامی به مسئله محیط زیست
1397/05/20
وسائل- تعداد بسیار اندکی از تحقیق های انجام شده در این زمینه مربوط به دانشمندان شیعی است و اکثر قریب به اتفاق تحقیقات در این زمینه به قلم نویسندگان اهل تسنن بوده است. نویسندگان غیر مسلمان نیز خود را محدود به دیدگاه اهل تسنن کرده اند. تحقیق در این زمینه از دیدگاه تشیع که می تواند نظر جامع تری از اسلام را به دنیا عرضه کند، بسیار اندک است و لازم است اهتمام جدی در این امر میان اندیشمندان شیعه شکل گیرد
شرطیت عدالت| بررسی اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به صورت مقدمه واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 215
 شرطیت عدالت| بررسی اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به صورت مقدمه واجب
1397/05/16
وسائل- مناقشه أولی این است که این بیان مبتنی است بر وجوب مقدمه واجب شرعاً لکن این قول بنابر آنچه در استنباطات جدید اصول مورد پذیرش واقع شده است قابل استناد نیست چرا که وجوب شرعی برای مقدمات واجب قائل نیستیم و هرچند عقل انسان درک می‌کند که اگر بخواهی ذی المقدمه واجب را امتثال کنی راهی جز این که مقدمات را انجام بدهی وجود ندارد اما هر مقدمه‌ای وجوب شرعی ندارد و نمی توان آن را اثبات نمود بلکه دلیل نیاز دارد.
امنیت متعالیه| امنیت توحیدی تداوم امنیت داخل و داخلی
بخش پایانی
 امنیت متعالیه| امنیت توحیدی تداوم امنیت داخل و داخلی
1397/05/16
وسائل- دو نوع امنیت داریم، یک توحیدی است یعنی مادی و معنوی و دو بعدی است هم امنیت داخل و هم امنیت داخلی این امنیت متعادل و متعالی است. روبروی آن امنیت غیرتوحیدی است، تک ساحتی و تنازعی است. تک ساحتی یعنی امنیت پلیسی و تنازعی یعنی امنیت من در نا امنی دیگران است.
جهاد| تصرف در امور شئون حکومتی امام معصوم نیازمند اجازه شرعی است
آیت الله کعبی/ جلسه 83
 جهاد| تصرف در امور شئون حکومتی امام معصوم نیازمند اجازه شرعی است
1397/05/16
وسائل- جهاد حکمی شرعی است و از خداوند صادر شده است اما متقوم به منصب و حکومت است و بدون آن تصور نمی شود و از همین روی از شئون حکومتی امام معصوم تلقی می شود و در عصر غیبت، اگر ثابت شد که ائمه(ع) از جهاد در عصر غیبت نهی کرده اند، اجازه نداریم. و اگر جهاد را مشروط به اذن خود یا دیگری کرده اند، طبق همان اذن واجب می شود.
گزارش مقاله| تبیین جایگاه والای محیط زیست در فرهنگ اسلامی
بخش سوم
 گزارش مقاله| تبیین جایگاه والای محیط زیست در فرهنگ اسلامی
1397/05/14
وسائل- قرآن و کتاب مقدس انجیل در زمینه رویکردشان به طبیعت، داستان ها، قهرمانان و مفاهیم اخلاقی مشترک بسیاری دارند. اما تفاوت هایی میان این دو کتاب وجود دارند که در بررسی آن ها می توان ادعا نمود قرآن از میان این دو کتاب، کتاب سبزتر و دارای برنامه مدون و کاربردی تر دانست.
شرطیت عدالت| بررسی وجوب عدالت در امر به معروف به عنوان مقدمه واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 214
 شرطیت عدالت| بررسی وجوب عدالت در امر به معروف به عنوان مقدمه واجب
1397/05/14
وسائل- عنوان می شود یکی از مقدماتی که در امر به معروف واجب است عنوان اشتراط تأثیر است و هر چه مقدمه این تأثیر است به تبع اصل واجب آن هم واجب است. شارع عند التأثیر واجب فرموده است امر به معروف و نهی از منکر را و بی شک یکی از مقدمات این تاثیر عدالت خود آمر است و بر این اساس می توان شرطیت عدالت را به عنوان مقدمه واجب، واجب نمود.
امنیت متعالیه| بررسی ابهامات کارکردی نظریه امنیت متعالیه
بخش دوم
 امنیت متعالیه| بررسی ابهامات کارکردی نظریه امنیت متعالیه
1397/05/13
وسائل- پرسش مهم این است که نظریه حاضر چه کمکی به تامین امنیت در شرایط فعلی نظام بین الملل چه کمکی می کند؟ به عبارت دیگر جنبه های این نظریه امنیت متعالیه آنگونه که در جلسه قبلی نیز بیان شد، به شدت هنجاری، ایده آلیستی و دارای رویکرد مدینه فاضله است. اگر بخواهد قابل انطباق و کابردی بشود در وضعیت کنونی جامعه چه سازوکارهایی خواهد داشت؟
جهاد| دلالت نصب عام فقها بر واگذاری اذن جهاد ابتدایی به ایشان
آیت الله کعبی/ جلسه 82
 جهاد| دلالت نصب عام فقها بر واگذاری اذن جهاد ابتدایی به ایشان
1397/05/13
وسائل- نصب فقها در عصر غیبت، کفایت می کند که بگوییم فقیه جامع الشرایط حاکم دارای اختیارات امام در عصر غیبت، همه اختیارات را از جمله فرمان جهاد را دارد. مگر اینکه دلیل خاصی آن را استثناء کند. با بررسی روایات باب اول و دوم، دانستیم دلیلی بر استثناء این امر نداریم لذا می توانیم به ولایت عامه فقیه برای اینکه جهاد ابتدایی از اختیارات فقیه است و اذن دارد استناد کنیم.
گزارش مقاله| تبیین رویکردهای اسلامی به حفظ محیط زیست
بخش دوم
 گزارش مقاله| تبیین رویکردهای اسلامی به حفظ محیط زیست
1397/05/11
وسائل- طبقات حاکم در کشورهای مسلمان ظاهرا نه بینش و نه شجاعت و نه اراده ایجاد نظم اقتصادی اسلامی را‌ دارند‌ که در آن، نظر اسلام در زمینه رابطه انسان با محیط طبیعی محور باشد. اینان چون در قطب مصرف‌کننده قرار دارند، حتی از‌ کشورهای‌ کاملا صنعتی نیز تا حدودی‌ آمادگی‌ کمتری برای تلطیف آثار منفی فناوری مدرن دارند.
شرطیت عدالت| بررسی دلایل عقلی بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 213
 شرطیت عدالت| بررسی دلایل عقلی بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
1397/05/10
وسائل- عقلاً مستقبح و مستنکر است کسی که خود یک فعل حرام یا منکر را خودش انجام می‌دهد، نهی کند دیگری را و بگوید انجام نده یا اگر خودش یک امر واجب و لازمی را ترک می‌کند، به تارک امر کند که انجام بده؛ بنابراین عقلا شرطیت عدالت برای وجوب امر به معروف لازم است.
گفت‌وگو| تهدید لفظی را نمی توان مصداق جنگ و محاربه دانست
 گفت‌وگو| تهدید لفظی را نمی توان مصداق جنگ و محاربه دانست
1397/05/10
وسائل ـ در خصوص رویارویی کلامی بین آقای روحانی و ترامپ، مصداق مقابله با کافر حربی نیست و نمی‌شود آنرا مصداق رویارویی با کافر حربی خواند. جنگ کلامی مجوز شروع جنگ را نمی‌دهد و پاسخ آن همانند آنچه که مقامات جمهوری اسلامی و مقامات آمریکایی می‌گویند است.
جهاد| ادله نفی جهاد در عصر غیبت تنها بر نفی وجوب دلالت دارند نه اثبات حرمت
آیت الله کعبی/ جلسه 81
 جهاد| ادله نفی جهاد در عصر غیبت تنها بر نفی وجوب دلالت دارند نه اثبات حرمت
1397/05/09
وسائل- روایات مربوط به وجوب جهاد با امام عادل، درباره حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت بحث نمی کند و اگر به مفهوم شرط و لقب و وصف اخذ کنیم، نهایتا می توانیم نفی وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت را اخد کنیم نه نفی جواز. در مورد اصل نفی جواز جهاد ابتدایی قرائنی از روایات وجود دارد که دلالت بر جواز آن در عصر غیبت دارد.
RSS
1 2 3 4... 43