معرفی مقاله| کشف و فهم الزامات و بایسته های نظام‌سازی قرآنی در جامعه اسلامی
وسائل- نظام پژوهی قرآنی شامل نظام شناسی ناظر به تکوینیات، نظام یابی ناظر به تشریعیات و نظام سازی ناظر به اعتباریات، می‌شود که ناظر به عرصه نظری و مفاهیم است و نظام گزاری ناظر به عرصه اجرایی و عملیاتی و تحقق نظام در عالم خارج است.
معرفی مقاله| ابعاد و مؤلفه‌‌های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت‌‌های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی
 معرفی مقاله| ابعاد و مؤلفه‌‌های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت‌‌های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی
وسائل- بسیاری از اندیشمندان جامعه وقتی از نامطلوب بودن علوم انسانی کشور سخن می گویند صرفا محتوای این علوم را مدنظر قرار می دهند ولی باید توجه داشت که از منظر رهبر انقلاب این نامطلوب بودن صرفا به محتوای علوم انسانی منحصر نمی شود بلکه هنجارها، گرایش های افراد و ساختارهای این علوم نیز دارای مشکلاتی است که اصلاح آنها در تحقق تحول علوم انسانی ضروری است.
درآمدی بر ظرفیت سنجی تمدنی آیات فقهی قرآن
معرفی مقاله؛
 درآمدی بر ظرفیت سنجی تمدنی آیات فقهی قرآن
وسائل- آیات فقهی قرآن به وضوح اهتمام دین اسلام نسبت به پیشرفت فردی و اجتماعی در پرتو قانونی مدون به نام فقه اسلامی را نشان می دهد؛ به گونه ای که بی شک باید گفت بسیاری از دستاوردهای تمدنی اسلام مرهون وجود همین احکام کامل و ثابتی است که از سوی پروردگار تشریع و به دست نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) ابلاغ گردیده است.

معرفی مقاله| کشف و فهم الزامات و بایسته های نظام‌سازی قرآنی در جامعه اسلامی
 معرفی مقاله| کشف و فهم الزامات و بایسته های نظام‌سازی قرآنی در جامعه اسلامی
1397/01/27
وسائل- نظام پژوهی قرآنی شامل نظام شناسی ناظر به تکوینیات، نظام یابی ناظر به تشریعیات و نظام سازی ناظر به اعتباریات، می‌شود که ناظر به عرصه نظری و مفاهیم است و نظام گزاری ناظر به عرصه اجرایی و عملیاتی و تحقق نظام در عالم خارج است.
معرفی مقاله| ابعاد و مؤلفه‌‌های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت‌‌های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی
 معرفی مقاله| ابعاد و مؤلفه‌‌های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت‌‌های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی
1397/01/20
وسائل- بسیاری از اندیشمندان جامعه وقتی از نامطلوب بودن علوم انسانی کشور سخن می گویند صرفا محتوای این علوم را مدنظر قرار می دهند ولی باید توجه داشت که از منظر رهبر انقلاب این نامطلوب بودن صرفا به محتوای علوم انسانی منحصر نمی شود بلکه هنجارها، گرایش های افراد و ساختارهای این علوم نیز دارای مشکلاتی است که اصلاح آنها در تحقق تحول علوم انسانی ضروری است.
خلاصه مقاله | فواید حجاب در عصر حاضر
 خلاصه مقاله | فواید حجاب در عصر حاضر
1396/12/20
وسائل ـ هر انسانی که به یک سلسله ارزشها و بینشها معتقد و دل بسته است, لباس متناسب با آن ارزشها و بینش ها را از تن به در نخواهد کرد. حجاب و پوشش بارزترین نشانه فرهنگی و نماد ملی است.که به سرعت تحت تأثیر سایر پدیده های فرهنگی قرار میگیرد.
درآمدی بر ظرفیت سنجی تمدنی آیات فقهی قرآن
معرفی مقاله؛
 درآمدی بر ظرفیت سنجی تمدنی آیات فقهی قرآن
1396/12/09
وسائل- آیات فقهی قرآن به وضوح اهتمام دین اسلام نسبت به پیشرفت فردی و اجتماعی در پرتو قانونی مدون به نام فقه اسلامی را نشان می دهد؛ به گونه ای که بی شک باید گفت بسیاری از دستاوردهای تمدنی اسلام مرهون وجود همین احکام کامل و ثابتی است که از سوی پروردگار تشریع و به دست نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) ابلاغ گردیده است.
منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام
گزارش مقاله؛
 منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام
1396/12/06
وسائل ـ حقوق خصوصی را نیز می توان نوعی حقوق عمومی درجه دوم تلقی کرد، به شرط آن که تامین و تضمین حقوق شهروندان را از وظایف ذاتی دولت بدانیم که نیازی به اعمال حق دادخواهی صاحب حق نداشته باشد و یا تشریفات دادخواهی را صرفاً مقدمه اهتمام دولت به انجام دادن وظیفه خود بدانیم و برای شکایت شهروندان جنبه اعلامی قائل شویم.
تبیین ابعاد مسؤولیت شرعی کارگزاران حکومت اسلامی
بازخوانی یکی مقاله؛
 تبیین ابعاد مسؤولیت شرعی کارگزاران حکومت اسلامی
1396/12/06
وسائل- بر اساس نصوص اسلامی و نظریات فقهی، کارگزاران باید دارای صلاحیت تصدی مناصب سازمانی و حکومتی باشند و در صورت فقدان صلاحیت، در مواردی رفتار سازمانی آنان فاقد جواز شرعی است و همچنین کارگزاران در واگذاری مناصب به افراد دیگر نیز مسؤول‌ هستند و باید آن را به افراد دارای صلاحیت تفویض کنند. رفتار سازمانی کارگزاران باید تأمین‌کننده اهداف حکومت اسلامی و مصالح حکومتی و سازمانی باشد، نه اهداف و مصالح شخصی.
پرورش عقل در زمینه‌های مختلف بارزترین شاخصه تمدن اسـلامی است
بازخوانی یکی مقاله؛
 پرورش عقل در زمینه‌های مختلف بارزترین شاخصه تمدن اسـلامی است
1396/11/17
وسائل- تـمدن اسـلامی به عنوان نمونه کاملی‌ از‌ تـمدن‌ دیـنی‌ شـاخصه‌هایی‌ دارد‌ که آن را از دیگر تـمدن‌ها مـتمایز می‌نماید. این شاخصه‌ها مـنبعث از قـرآن و سنت بوده و از این جهت می‌تواند پاسخ‌گوی پرسش‌های فراروی بشر باشد و الگو و نمونه‌ای برای‌ سـایرین مـحسوب شود که عمده‌ترین شاخص‌های تمدن اسلامی عـبارتند از: خـدامحوری و الهی بـودن، عـدالت گـستری، اخلاق مداری، مدارا، تـعقل واندیشه‌ورزی.
مفهوم‌سازی، فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی برای تحقق تمدن اسلامی
گزارش مقاله؛
 مفهوم‌سازی، فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی برای تحقق تمدن اسلامی
1396/11/03
وسائل- حجت الاسلام جمالی در این مقاله برای تحقق تمدن اسلامی سه الزام و بایسته مهم مفهوم سازی، فرهنگ سازی و ظرفیت سازی را مورد مداقه قرار داده است.
نظریه عدالت سیاسی در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی
مقاله علمی؛
 نظریه عدالت سیاسی در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی
1396/11/02
وسائل- در نشست معیارهای عدالت سیاسی در اندیشه نصیرالدین طوسی با ارائه مرتضی یوسفی راد و نقد محمد علی فتح الهی و عبدالمجید مبلغی؛ مقاله نظریه عدالت سیاسی در اندیشه خواجه نصیر الدین طوسی معرفی گشت و توسط ناقدان مورد ارزیابی قرار گرفت.
نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران
گزارش مقاله؛
 نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران
1396/10/16
وسائل- بر اساس جهان بینی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع، مبانی، اصول و اهداف حقوق عمومی، ریشه در آموزه های وحیانی داشته و موضوع اساسی آن حکومت و دولت به مثابه یک کل در جامعه، متغیر بوده و رسالت اصلی آن تعیین جهات، مقومات و مناسبات اجتماع و دولت می باشد، لذا مشخصه اصلی دانش حقوق عمومی، مطالعه حاکمیت و دولت به عنوان یک موضوع مستقل و در دو رده کلان و خرد می باشد.
بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن
مقاله؛
 بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن
1396/10/10
وسائل- معنای خاص بغی، جرم سیاسی است که برای مجازات، آنچه از روایات فهمیده می‌شود، دعوت باغیان به‌ توبه جهت بازگشت آنان به‌سوی حق، و همچنین جلوگیری از جنگ و خونریزی است، و معنای عام آن، تعدی و تجاوزی است که ممکن است به جرائم دیگر بیانجامد لذا اگر مرتکب قتلی شوند، قصاص می‌شوند و در حقوق مالی، ضامن مورد تلف هستند.
مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی
گزارش مقاله؛
 مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی
1396/10/10
وسائل- با اهمیت یافتن مفهوم ساختار در علوم اجتماعی، این واژه کلیدی در حقوق نیز مطرح شده است. در حقوق خصوصی به معنای نظم و هماهنگی ارکان مختلف «شرکت» یا انسجام عناصر تشکیل دهنده «قرارداد» تعریف شده است، در حالی که در حقوق عمومی بیشتر درباره مفهوم «سازمان» مورد بحث قرار گرفته و به عنوان رایج ترین کاربرد آن، از اشکال دولت و تشکیلات اداری سخن رفته است.
دانش اقتصاد پایه اقتصاد مقاومتی
یادداشت:
 دانش اقتصاد پایه اقتصاد مقاومتی
1396/10/09
وسائل_از مولفه‌های اقتصاد دانش بنیان حمایت از مخترعان و نخبگان در علوم مختلف است که این حمایت باید به صورت نظامی متشکل باشد.
تبیین حقوقی خیار در حقوق خصوصی ایران؛ با تاکید برخیار فسخ
گزارش مقاله؛
 تبیین حقوقی خیار در حقوق خصوصی ایران؛ با تاکید برخیار فسخ
1396/10/02
وسائل- یکی از مهم ترین بحث های حقوق خصوصی در ایران و فقه اسلام بحث «خیار» است؛ خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم زدن یک جانبه قرارداد است و شکی نیست که در حقوق ایران خیارات از حقوق مالی و قابل اسقاط هستند و متعاملین می توانند شرط کنند از ابتداء برای آنها خیاری نباشد و هم می توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند.
تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل
گزارش مقاله؛
 تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل
1396/09/26
وسائل- شورای امنیت در مواردی با اعمال تحریم های جدید در عرصه صنعت کشتی رانی، برخی از حقوق عرفی دریانوردی یعنی حق عبور بی ضرر، آزادی عبور و مرور در دریای آزاد و مصونیت کشتی های دولتی و نظامی را نادیده گرفته است، همچنین در خصوص تحریم های اتحادیه اروپا نیز مهمترین مسئله نادیده گرفتن قواعد حقوق بشری و برخی از مقررات منشور ملل متحد است.
RSS
1 2 3 4... 18