بازخوانی یکی مقاله؛
 پرورش عقل در زمینه‌های مختلف بارزترین شاخصه تمدن اسـلامی است
وسائل- تـمدن اسـلامی به عنوان نمونه کاملی‌ از‌ تـمدن‌ دیـنی‌ شـاخصه‌هایی‌ دارد‌ که آن را از دیگر تـمدن‌ها مـتمایز می‌نماید. این شاخصه‌ها مـنبعث از قـرآن و سنت بوده و از این جهت می‌تواند پاسخ‌گوی پرسش‌های فراروی بشر باشد و الگو و نمونه‌ای برای‌ سـایرین مـحسوب شود که عمده‌ترین شاخص‌های تمدن اسلامی عـبارتند از: خـدامحوری و الهی بـودن، عـدالت گـستری، اخلاق مداری، مدارا، تـعقل واندیشه‌ورزی.
مفهوم‌سازی، فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی برای تحقق تمدن اسلامی
گزارش مقاله؛
 مفهوم‌سازی، فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی برای تحقق تمدن اسلامی
وسائل- حجت الاسلام جمالی در این مقاله برای تحقق تمدن اسلامی سه الزام و بایسته مهم مفهوم سازی، فرهنگ سازی و ظرفیت سازی را مورد مداقه قرار داده است.
نظریه عدالت سیاسی در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی
مقاله علمی؛
 نظریه عدالت سیاسی در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی
وسائل- در نشست معیارهای عدالت سیاسی در اندیشه نصیرالدین طوسی با ارائه مرتضی یوسفی راد و نقد محمد علی فتح الهی و عبدالمجید مبلغی؛ مقاله نظریه عدالت سیاسی در اندیشه خواجه نصیر الدین طوسی معرفی گشت و توسط ناقدان مورد ارزیابی قرار گرفت.

پرورش عقل در زمینه‌های مختلف بارزترین شاخصه تمدن اسـلامی است
بازخوانی یکی مقاله؛
 پرورش عقل در زمینه‌های مختلف بارزترین شاخصه تمدن اسـلامی است
1396/11/17
وسائل- تـمدن اسـلامی به عنوان نمونه کاملی‌ از‌ تـمدن‌ دیـنی‌ شـاخصه‌هایی‌ دارد‌ که آن را از دیگر تـمدن‌ها مـتمایز می‌نماید. این شاخصه‌ها مـنبعث از قـرآن و سنت بوده و از این جهت می‌تواند پاسخ‌گوی پرسش‌های فراروی بشر باشد و الگو و نمونه‌ای برای‌ سـایرین مـحسوب شود که عمده‌ترین شاخص‌های تمدن اسلامی عـبارتند از: خـدامحوری و الهی بـودن، عـدالت گـستری، اخلاق مداری، مدارا، تـعقل واندیشه‌ورزی.
مفهوم‌سازی، فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی برای تحقق تمدن اسلامی
گزارش مقاله؛
 مفهوم‌سازی، فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی برای تحقق تمدن اسلامی
1396/11/03
وسائل- حجت الاسلام جمالی در این مقاله برای تحقق تمدن اسلامی سه الزام و بایسته مهم مفهوم سازی، فرهنگ سازی و ظرفیت سازی را مورد مداقه قرار داده است.
نظریه عدالت سیاسی در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی
مقاله علمی؛
 نظریه عدالت سیاسی در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی
1396/11/02
وسائل- در نشست معیارهای عدالت سیاسی در اندیشه نصیرالدین طوسی با ارائه مرتضی یوسفی راد و نقد محمد علی فتح الهی و عبدالمجید مبلغی؛ مقاله نظریه عدالت سیاسی در اندیشه خواجه نصیر الدین طوسی معرفی گشت و توسط ناقدان مورد ارزیابی قرار گرفت.
نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران
گزارش مقاله؛
 نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران
1396/10/16
وسائل- بر اساس جهان بینی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع، مبانی، اصول و اهداف حقوق عمومی، ریشه در آموزه های وحیانی داشته و موضوع اساسی آن حکومت و دولت به مثابه یک کل در جامعه، متغیر بوده و رسالت اصلی آن تعیین جهات، مقومات و مناسبات اجتماع و دولت می باشد، لذا مشخصه اصلی دانش حقوق عمومی، مطالعه حاکمیت و دولت به عنوان یک موضوع مستقل و در دو رده کلان و خرد می باشد.
بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن
مقاله؛
 بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن
1396/10/10
وسائل- معنای خاص بغی، جرم سیاسی است که برای مجازات، آنچه از روایات فهمیده می‌شود، دعوت باغیان به‌ توبه جهت بازگشت آنان به‌سوی حق، و همچنین جلوگیری از جنگ و خونریزی است، و معنای عام آن، تعدی و تجاوزی است که ممکن است به جرائم دیگر بیانجامد لذا اگر مرتکب قتلی شوند، قصاص می‌شوند و در حقوق مالی، ضامن مورد تلف هستند.
مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی
گزارش مقاله؛
 مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی
1396/10/10
وسائل- با اهمیت یافتن مفهوم ساختار در علوم اجتماعی، این واژه کلیدی در حقوق نیز مطرح شده است. در حقوق خصوصی به معنای نظم و هماهنگی ارکان مختلف «شرکت» یا انسجام عناصر تشکیل دهنده «قرارداد» تعریف شده است، در حالی که در حقوق عمومی بیشتر درباره مفهوم «سازمان» مورد بحث قرار گرفته و به عنوان رایج ترین کاربرد آن، از اشکال دولت و تشکیلات اداری سخن رفته است.
دانش اقتصاد پایه اقتصاد مقاومتی
یادداشت:
 دانش اقتصاد پایه اقتصاد مقاومتی
1396/10/09
وسائل_از مولفه‌های اقتصاد دانش بنیان حمایت از مخترعان و نخبگان در علوم مختلف است که این حمایت باید به صورت نظامی متشکل باشد.
تبیین حقوقی خیار در حقوق خصوصی ایران؛ با تاکید برخیار فسخ
گزارش مقاله؛
 تبیین حقوقی خیار در حقوق خصوصی ایران؛ با تاکید برخیار فسخ
1396/10/02
وسائل- یکی از مهم ترین بحث های حقوق خصوصی در ایران و فقه اسلام بحث «خیار» است؛ خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم زدن یک جانبه قرارداد است و شکی نیست که در حقوق ایران خیارات از حقوق مالی و قابل اسقاط هستند و متعاملین می توانند شرط کنند از ابتداء برای آنها خیاری نباشد و هم می توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند.
تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل
گزارش مقاله؛
 تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل
1396/09/26
وسائل- شورای امنیت در مواردی با اعمال تحریم های جدید در عرصه صنعت کشتی رانی، برخی از حقوق عرفی دریانوردی یعنی حق عبور بی ضرر، آزادی عبور و مرور در دریای آزاد و مصونیت کشتی های دولتی و نظامی را نادیده گرفته است، همچنین در خصوص تحریم های اتحادیه اروپا نیز مهمترین مسئله نادیده گرفتن قواعد حقوق بشری و برخی از مقررات منشور ملل متحد است.
حقوق شهروندی در سیره نبوی و در حقوق ایران
گزارش مقاله؛
 حقوق شهروندی در سیره نبوی و در حقوق ایران
1396/09/22
وسائل- حقوق ایران و سیره ی نبوی در بخشی از حقوق سیاسی، مثل حق آزادی بیان و عقیده و منع تجسس بر حقوق همگانی احترام گزارده است، امّا در بخشی دیگر از حقوق سیاسی، تشکیل گروه های جمعیت های فعال سیاسی و سهیم شدن در حاکمیت و حکومت، حقوق ایران برای بیگانگان و سیره ی نبوی برای غیر مسلمانان محدودیت کلی قائل شده است.
نظریه حق از دیدگاه محمد حسین غروی اصفهانی
گزارش مقاله؛
 نظریه حق از دیدگاه محمد حسین غروی اصفهانی
1396/11/04
وسائل- هرچند مباحث حق در فقه و دیدگاه فقیهان به صورت متفرق بیان گردیده است؛ ولی باید اذعان کرد این مجموعه را می توان گردآوری کرده با انسجام بخشیدن به آن ، نظریه حق را سامان داد اما مزیت دیدگاه مرحوم اصفهانی این است که مباحث حق را در دو سطح فقهی و فلسفی مطرح می کند و همین مسئله باعث می شود دستگاه واره دیدن آن با مشکل کمتری روبه رو باشد.
خاستگاه حقوق
گزارش مقاله؛
 خاستگاه حقوق
1396/09/16
وسائل- گر چه مفاهیم حقوقى، خودبخود حکایت از واقعیت هاى عینى ندارند اما این چنین نیست که به کلى بیگانه از واقعیت ها باشند. ما مى توانیم رابطه این گونه مفاهیم را با واقعیت ها به این صورت، بیان کنیم که کیفیت هاى روابط واقعى انسان ها پشتوانه یا زیربناى این مفاهیم را تشکیل مى دهند، و یا به این صورت که امور حقوقى و ارزشى، سکه هاى دورویى هستند که یک روى آن ها را «اعتبار»؛ و روى دیگر آن ها را «واقعیت»؛ تشکیل مى دهند.
تجسس در حریم خصوصی مکانی اشخاص با رویکرد امنیت اخلاقی
گزارش مقاله؛
 تجسس در حریم خصوصی مکانی اشخاص با رویکرد امنیت اخلاقی
1396/09/12
وسائل- حرمت تجسس در زندگی خصوصی شهروندان و عدم دخالت در قلمرو حریم خصوصی مکانی، مهم ترین شاخصی است که مورد توجه متولیان نظام کیفری است و البته بدیهی است استثنائاتی در برخی از جرایم حوزه حریم خصوصی با ماهیت سازمان یافته و یا اشاعه فحشا وجود دارد که در این موارد تجسس و ورود به حریم خصوصی برای کشف جرم با رعایت موازین اسلامی و قانونی ضرورت پیدا خواهد کرد.
قواعد حقوقی اسلام ماهیتی اعتباری و واقعی دارد
عضو هیئت علمی دانشگاه قم/ بخش 2
 قواعد حقوقی اسلام ماهیتی اعتباری و واقعی دارد
1396/09/12
وسائل- حجت الاسلام فهیمی با بررسی مکاتب حقوقی گفت: نظر اسلام نه همچون مکتب حقوق طبیعی که ملاک قوانین را تنها واقعیات عینی بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلی محض که ملاکش دستورات عقل عملی قرار دهد و مانند مکاتب پوزیتویستی نیست که قانون را دارای ماهیتی صرفا اعتباری بداند، بلکه قواعد اسلام ماهیتی اعتباری (متعلق جعل الهی) و و واقعی است؛ چون اراده تشریعی الهی هم سو با اراده تکوینی اوست و مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است.
ضرورت تدوین فلسفه حقوق اسلامی
عضو هیئت علمی دانشگاه قم مطرح کرد/ بخش اول
 ضرورت تدوین فلسفه حقوق اسلامی
1396/09/11
وسائل- حجت الاسلام فهیمی با اشاره به اینکه یکی از جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق اسلامی، نقد و بررسی اندیشه هایی است که در زمینه فلسفه حقوق از طرف اندیشمندان غربی طرح شده است، گفت: امروزه مسائل اسلام در بوته آزمایش قرار گرفته و باید طوری حقوق اسلام تفهیم شود که قابلیت پاسخ گویی به نیازهای جامعه را داشته باشد، و راه را برای تعیین احکام در موضوعات مستحدثه باز نماید، عناوین ثانویه را به فقیه بنمایاند و فقیه را در صدور احکام ولایی و حکومتی یاری کند.
RSS
1 2 3 4... 17