آیت الله اراکی/فقه فرهنگ
درس خارج فقه فرهنگ آیت الله محسن اراکی/ جلسه 7
بیان ترویجی همراه با نهی دلالت بر حرمت فعل از طرف شارع است
درس خارج فقه فرهنگ آیت الله محسن اراکی/ جلسه 6
رسانه ها مسئول اصلی فساد در جامعه ما هستند
درس خارج فقه فرهنگ آیت الله محسن اراکی/ جلسه 5
خوبی ها باید در جامعه اسلامی منتشر و نهادینه شود
درس خارج فقه فرهنگ آیت الله محسن اراکی/ جلسه 4
صرف درس دادن معارف کافی نیست بلکه باید با بدعت ها مبارزه کرد
درس خارج فقه فرهنگ آیت الله محسن اراکی/ جلسه 2
بیان ترویجی می تواند هنجارهای درستی در جامعه شکل دهد
درس خارج فقه فرهنگ آیت الله محسن اراکی/ جلسه 1
وظیفه دولت فرهنگ سازی و اشاعه هنجارهای معروف است