استاد مهدی طائب
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 138
بررسی ادله چهارگانه وجوب دفاع شخصی در برابر تجاوز
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 137
دفاع در برابر ظلم و تعدی به جان و مال واجب است
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 136
بررسی حکم جواز قتل مهاجم در مقام دفاع از جان و اموال
دوره فقه جهاد و دفاع/ استاد طائب/ جلسه 135
ضرورت دفاع امری فطری است و نیازی به دلیل ندارد