استاد محسن غرویان
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 33 و 34
نقدینگی وسیع تر از حجم پول است
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 31 و 32
مالیات غیرمستقیم از تمام مردم جامعه اخذ می شود
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 29 و 30
مالیات به وضع درآمد مردم وابسته است
درس خارج فقه اصلاح ژنتیک فقه تراریختگی/ حجت الاسلام محسن غرویان / جلسه 3
فقه و علوم جدید
درس خارج فقه اصلاح ژنتیک (فقه تراریختگی)حجت الاسلام محسن غرویان / جلسه 8
تبیین اعتبار ظن در مساله ضرر محصولات تراریخته
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 23 و 24:
بین قیمت و عرضه یک کالا رابطه مستقیم است
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 21 و 22:
مفهوم تولید کننده و مصرف کننده اعم از بایع و مشتری است
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 17 و 18
تولید اعم از تولید کالا و خدمات است
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 15 و 16
زمین های بکر متعلق به امام است
1 2