استاد محسن غرویان

کلیه مطالب استاد محسن غرویان

فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 33 و 34
نقدینگی وسیع تر از حجم پول است
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 31 و 32
مالیات غیرمستقیم از تمام مردم جامعه اخذ می شود
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 29 و 30
مالیات به وضع درآمد مردم وابسته است
1 2 3