استاد محسن ملکی ابرده

کلیه مطالب استاد محسن ملکی ابرده

استاد ملکی ابرده/59 و 60
به مجرد قبض احکام آن بار می شود
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 55 و 56
قیمت چیزی غیر از قدرت خرید مبادلی نیست
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 53 و 54
ملاحظه وزن در اسکناس سالبه به انتفاع موضوع است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 51 و 52
مقیاسه قرض با بیعِ نسیه قیاس مع الفارق است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 49 و 50
استقراض برای توسعه اجتماعی مکروه نیست
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 47 و 48
نیازی به تصریح شارع بر اعتبار مالیت در قرض نبوده است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 43 و 44:
قیمت و قدرت خرید در کالا از عناوین موثره در مثلیت است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 41 و 42
زمان و مکان در مالیت بعضی از اشیاء دخالت دارند
1 2 3 4... 7