استاد محسن ملکی ابرده

کلیه مطالب استاد محسن ملکی ابرده

بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 53 و 54
ملاحظه وزن در اسکناس سالبه به انتفاع موضوع است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 51 و 52
مقیاسه قرض با بیعِ نسیه قیاس مع الفارق است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 49 و 50
استقراض برای توسعه اجتماعی مکروه نیست
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 47 و 48
نیازی به تصریح شارع بر اعتبار مالیت در قرض نبوده است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 43 و 44:
قیمت و قدرت خرید در کالا از عناوین موثره در مثلیت است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 41 و 42
زمان و مکان در مالیت بعضی از اشیاء دخالت دارند
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 39 و 40:
اعتبار قدرت خرید نسبت به تحقق مال اعتباری
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 37 و 38:
درهم و دینار در عهد پیامبر ارزش ذاتی داشته اند
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 35 و 36:
قوت خرید پول ها از صفات مثل است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 33 و 34
تورم مالی در یک اقتصاد مبتنی بر عدالت تعقیب می شود
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 31 و 32
قیمت شاکله اصلی پول های رایج است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 29 و 30
برای ایجاد تعادل اقتصادی ماهیت اعتباری محوریت دارد
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 27 و 28
اگر مسلمانی در تمام اموال زکات ندهد مسلمان عاصی است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 25 و 26:
زکات حقیقی در واقع تطهیر اموال است
1 2 3 4... 6