استاد سیفی مازندرانی
مسائل مستحدثه/ آیت الله سیفی مازندرانی
صابئین از اهل کتاب نیستند