استاد مبلغی/ فقه الاجتماع
درس خارج / فقه الاجتماع/ احمد مبلغی / 57
نفس پروسه قانون گذاری می تواند متعلّق مصلحت قرار بگیرد
درس خارج / فقه الاجتماع/ احمد مبلغی / 56
تبیین جایگاه عدم اعتناء شارع دراستننباط احکام
فقه‌الاجتماع/ استاد مبلغی/ جلسه51
اعتبارات پنجگانه قبل از تشریع
فقه‌الاجتماع/ استاد مبلغی/ جلسه50
بررسی نظریه فقهی شأن و منزلت