آیت الله اعرافی/ اجتهاد و تقلید

کلیه مطالب آیت الله اعرافی/ اجتهاد و تقلید

درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 20 (93-92)
وقوف به مباحث معرفت شناسی از ضروریات اجتهاد است
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 19(93-92)
اخلاق از پایه های اجتهاد است
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 18 (93-92)
عالم بودن به علم منطق باعث اتقان بیشتر مجهتد می شود
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 17 (93-92)
بررسی روانشناسی اجتهاد از مقدّمات ضروری اجتهاد است
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 16 (93-92)
حکم ولایی بر دو پایه مصلحت و صدور از طرف مجتهد استوار است
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 15 (93-92)
احکام صادره از ولی فقیه از مصادیق احکام واقعیه هستند
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی / جلسه 14 (93-92)
حل و فصل تصویب و تخطئه در محدوده اشعری و اعتزالی تنها با روش نقلی امکان پذیر است
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی / جلسه 13 (93-92)
بحث مصوبه و مخطئه سنتی شامل احکام عقلیه و گزاره های توصیفی نمی شود
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 12 (93-92)
نقد تفکر هرمنوتیک تنها به وسیله روش عقلی و فلسفی امکان پذیر است
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 11 (93-92)
طرح شکل جدیدی از تصویب و تخطئه در قالب بحث از هرمنوتیک
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 10 (93-92)
بررسی تفاوت های اخباری گری در شیعه و سنی
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 9 (93-92)
اندیشه اخباری ها بر محوریت نفی حکم عقل است
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی مطرح کرد/ جلسه 8 (93-92)
بررسی مبانی فکری اخباری ها
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی مطرح کرد/ جلسه 7 (93-92)
کاربرد عقل در فقه امامیه به عنوان منبع و کاشفیت احکام است
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی مطرح کرد/ جلسه 6 (93-92)
گزارشی از تاریخ تقابل عقل گرایی و نص گرایی در امامیه و اهل سنت
1 2 3