استاد کمال اکبری/ دوره فقه رسانه

کلیه مطالب استاد کمال اکبری/ دوره فقه رسانه

در سومین جلسه فقه رسانه مطرح شد؛
اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفان شرعی فقه رسانه
در دومین جلسه دوره آموزشی فقه رسانه مطرح شد؛
هنوز موضوعات کلان فقه رسانه بررسی نشده است
جلسه اول نشست فقه رسانه استاد کمال اکبری؛
مبنای فقه رسانه بر اساس فقه جواهری استوار است