آیت الله شریعتی نیاسر/ربا

کلیه مطالب آیت الله شریعتی نیاسر/ربا

آیت الله شریعتی نیاسری در آخرین جلسه درس خارج فقه ربا:
ادای مثلی در قرض مال قیمی محتاج تراضی است
آیت الله شریعتی نیاسری در شصت وششمین جلسه درس خارج فقه ربا:
ادای قرض به غیر پول رائج محتاج به تراضى طرفین است
آیت الله شریعتی نیاسری شصت و پنجمین جلسه درس خارج فقه ربا:
شرط زیاده فاسد است اما موجب فساد قرض نمی شود
آیت الله شریعتی نیاسری شصت وچهارمین جلسه درس خارج فقه ربا:
ضابطه ممنوعیت در شرط اضافه امور مالی است
آیت الله شریعتی نیاسری شصت و سومین جلسه درس خارج فقه ربا:
علم قطعی به اضافه و حتی میزان آن در قرض موجب ربا نمی شود
آیت الله شریعتی نیاسری شصت و دومین جلسه درس خارج فقه ربا:
اجناس کارخانه هاى عصر جدید مثلی هستند
آیت الله شریعتی نیاسری شصت و یکمین جلسه درس خارج فقه ربا:
شرط عقد جائز مانند جزء عقد جایز است
آیت الله شریعتی نیاسری شصتمین جلسه درس خارج فقه ربا:
زکات مال قرضی به عهده مقترض است
آیت الله شریعتی نیاسری پنجاه و نهمین جلسه درس خارج فقه ربا:
طبق نظر شهید ثانی ، تصرف متوقف بر ملکیت نیست
آیت الله شریعتی نیاسری در پنجاه و هشتمین جلسه درس خارج فقه ربا:
جرات فتوایی مرحوم محقق اردبیلی مشهور است
آیت الله شریعتی نیاسری در پنجاه و هفتمین جلسه درس خارج فقه ربا:
تصرف منحصرا متوقف بر ملکیت نیست
آیت الله شریعتی نیاسری در پنجاه و ششمین جلسه درس خارج فقه ربا:
قرض مال مبهم صحیح نیست!
آیت الله شریعتی نیاسری در پنجاه و پنجمین جلسه درس خارج فقه ربا:
رابطه قرض و دین ، رابطه سبب و مسبب است
آیت الله شریعتی نیاسری در پنجاه و چهارمین جلسه درس خارج فقه ربا :
امام قائل به جواز معامله فضه خالصه با فضه ی دخیل به شرط صیاغت است
آیت الله شریعتی نیاسری در پنجاه و سومین جلسه درس خارج فقه ربا:
صرف علم به سود در معاملات بانکی ، ربا نیست!
1 2 3 4... 5