استاد ایزدهی/ فقه سیاسی
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 3 (97-96)
متولی واجب کفایی در جامعه اسلامی حکومت است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه2 (97-96)
واجب کفایی در جامعه غیرسامان یافته و بدوی مطرح است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه1 (97-96)
تبیین و بررسی گستره اختیارات حاکم اسلامی