استاد ایزدهی/ فقه سیاسی
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه21 (97-96)
فقه سیاسی| لزوم مراجعه به حاکم در مسائل اجتماعی
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه20 (97-96)
فقه سیاسی| اقوال حق یا تکلیف بودن تجهیز میت
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه19 (97-96)
فقه سیاسی| بررسی حق یا تکلیف بودن تصدی امور میت
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه17 (97-96)
فقه سیاسی| بررسی بحث وجوب کفایی در تجهیز میت
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه15 (97-96)
فقه سیاسی| بررسی شرایط امام جماعت در نماز میت
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه14 (97-96)
فقه سیاسی| بررسی جایگاه واجب کفایی در تجهیز میت
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه9 (97-96)
فقه سیاسی| بررسی نقش مردم در مشروعیت حکومت
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه8 (97-96)
فقه سیاسی| بررسی جایگاه واجب کفایی در تجهیز میت
1 2