استاد زیبایی نژاد/فقه خانواده

کلیه مطالب استاد زیبایی نژاد/فقه خانواده

استاد زیبایی نژاد؛ زن و خانواده با رویکرد فقه حکومتی/ 2
از ابزار دنیای مدرن نمی توان برای تحقق حاکمیت الهی استفاده حداکثری کرد
استاد زیبایی نژاد/ زن و خانواده با رویکرد فقه حکومتی(1)؛
حاکمیت جهت تقویت پیوند های اجتماعی، باید مداخله قاعده مند داشته باشد