آیت الله اراکی/نظام عمران شهری
سلسله دروس خارج فقه / نظام عمران و شهرسازی اسلامی/۲۲
سدّ طریق، حرام است/ قواعد عمران راه‌ها در فقه اسلامی
درس خارج فقه / نظام عمران و شهرسازی اسلامی/۲۱
هیچ چیز نباید مانع از انتفاع قانونی و شرعی افراد شود
سلسله دروس خارج فقه / نظام عمران و شهرسازی اسلامی/ ۱۹
اساس عمران شهری بر قاعده‌ لاضرر است
درس خارج فقه نظام عمران و شهرسازی اسلامی / ۱۸
بلندمرتبه‌سازی در شرع مذموم است
سلسله دروس خارج فقه نظام عمران و شهرسازی اسلامی / جلسه۱۷
بزرگراه‌ها در ساختار شهر اسلامی