26 اسفند 1396 : 02:23
استاد ملکی ابرده/جلسه ۶۳ و ۶۴

بانکداری| اولین کسی که به شخصیت حقوقی در فقه پرداخت سید صاحب عروه بود

وسائل _ در فقه اسلامی احکامی مخصوص حاکم و دولت مبرز گردیده است که جریان این احکام در جامعه امکان ندارد مگر در صورتی که حاکم و دولت شخصیت حقوقی باشد که رئیس دولت و مجریان این شخصیت حقوقی را اجرایی کنند.
22 اسفند 1396 : 18:17
استاد ملکی ابرده/جلسه 61 و 62

بانکداری| جایزه بانک ها اگر شرط نشده باشند بلامانع هستند

وسائل _ استاد ملکی گفت: اینکه بانک، پول های مختلف گرفته شده را در شئون مختلف به کار می گیرد و منافع مختلفی را کسب می کند و بعد از تمام شدن مدت قرض پول ها را با مالیت به مقرضین بر می گرداند و هیچ مشکلی از جهت این عملکرد بنوک نسبت به شرع وجود ندارد.
20 اسفند 1396 : 21:39
استاد ملکی ابرده/59 و 60

به مجرد قبض احکام آن بار می شود

وسائل _ استاد ملکی ابرده ضمن بیان مسائل بانکداری گفت: تصور اینکه بانک های اسلامی به خاطر اینکه قرض الحسنه ها به صورت اطلاق به آنها داده می شوند می توانند در آن تصرف کنند و قرض بدهند، تصور ذی وجهی است.
17 اسفند 1396 : 01:54
استاد ملکی ابرده/57 و 58:

رعایت شرط قرض الحسنه بر اساس قواعد شرع و عرف ضروری است

وسائل _ اگر مقرض شرط کند که ای مقترض (که بانک است) ، این پول ها را به تو قرض می دهم به شرطی که این پول ها را به نیازمندان تحویل دهی باید شرط عمل شود و دلیل عامه این مطلب «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» و «عرف عقلاء» است.
15 اسفند 1396 : 18:04
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 55 و 56

قیمت چیزی غیر از قدرت خرید مبادلی نیست

وسائل _ در اقتصاد سالم مبتنی بر عدالت اسلامی در باب قرض هیچ گونه فایده ای برای مقرض تصور نمی شود جز معنویت و اراده ثواب به طوری که مال خودش را در اختیار نیازمند قرار می دهد تا او در راه معیشت خودش استفاده کند و از مقترض پس از تمام شدن مدت قرض جز پول خود را چیزی نمی خواهد
21 بهمن 1396 : 21:52
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 53 و 54

ملاحظه وزن در اسکناس سالبه به انتفاع موضوع است

وسائل _ تعجب می شود از این محقق که چگونه بین سخن خودش که می گوید المقصود بین المتعاقدین هو نفس الاوراق النقدیه بما لها من قیمه اعتباریه و بین سخن خودش که می گوید فتکون الدنانیر الورقیه کالارز اذ هی المقصوده بالذات جمع می کند.
14 بهمن 1396 : 19:22
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 51 و 52

مقیاسه قرض با بیعِ نسیه قیاس مع الفارق است

وسائل _ سلمنا که قیاس قرض به بیع نسیه مع الفارق نباشد و قرض مانند بیع نسیه فرض شود آنچه در تحلیل بیع نسیه گفته می شود موید مختار ما است چون بیعی که گاهی موجل و گاهی معجل واقع می شود در صورتی که ثمنش موجل فرض شود و بایع در قیمت کالای خودش به جهت نسیه بودن و موجل بودن بیافزاید، اشکالی ندارد.
08 بهمن 1396 : 20:01
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 49 و 50

استقراض برای توسعه اجتماعی مکروه نیست

وسائل _ کسی با استقراض می خواهد توسعه اقتصادی ایجاد کند بر دو قسم است قسم اول توسعه اجتماعی و اثر گذاری در اقتصاد نیازمندان جامعه است که در این قسم نمی توان فتوا به کراهت داد ولی قسم دوم انباشت ثروت و توسعه در زندگی شخص در حدی که بیش از نیاز شخصی فرد است که یقینا استقراض مکروه می باشد.
03 بهمن 1396 : 21:01
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 45 و 46:

اگر بحث ثروت اندوزی به واسطه قرض مطرح شود حرمتش متفق علیه است

وسائل _ در باب قرض طبق مختار ما شخصی که پول را به دیگری به قرض می دهد و به او تملیک می نماید هیچ قصدی در این که پس از مدتی مقدار بیشتری دریافت کند ندارد و آن چه ما در صدد اثباتش می باشیم این است که پول رایج، مالیتی را به مقترض منتقل می کند و این پول رایج باید همان مالیت را به مقرض برگرداند.