21 خرداد 1397 : 19:02
آیت الله غرویان /10

مسائل مستحدثه| عدم منع استفاده از کارشناس کافر و نابالغ در تشخیص منفعت و ضرر

وسائل - آیت الله غرویان گفت: به حکم عقل و عقلاء اگر انسان باید در صدد دفع ضرر محتمل باشد و با ضمیمه کردن قاعده کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع به این قاعده می توان از حکم عقل به حکم شرع نیز دسترسی پیدا کرد.
20 خرداد 1397 : 17:16
آیت الله کعبی/ جلسه 67

جهاد| آمادگی برای جهاد در هر زمان از مصادیق مرابطه است

وسائل- از روایات استفاده می شود که یاران رهبران الهی، باید آماده جنگیدن باشند. آمادگی برای جنگیدن و فداکاری در راه خدا شرط است؛ حتی اگر منجر به جنگ نشود. در این روایت چنین کاری صدق عنوان مرابطه می شود.لازم نیست در مرزها درگیری فیزیکی باشد. بلکه هر جایی که خطر باشد و پیروان آماده فداکارای باشند، مرابطه صدق می کند.
17 خرداد 1397 : 18:13

جهاد| بررسی روایات دال بر حرمت مرابطه

وسائل- این روایت اشاره به جهاد ابتدایی زیر لوای حکومت جور دارد. در روایت یونس آمده در مورد کسی است که خود را به مرز رسانده بود و حضرت فرمود جهاد جایز نیست. سوال کردند پس چه کند؟ فرمود: مرزبانی کند. بنابراین مرابطه نهی نشده است، بلکه جهاد نهی شده است. در این روایت نیز که حضرت فرمودند، اشاره به بحث رهبری در جهاد دارد. که شما تحت لوای چه کسی جهاد می کنید؟
09 خرداد 1397 : 16:59
آیت الله کعبی/ جلسه 65

جهاد| بررسی ارتباط مرابطه با عنوان جهاد

وسائل- اگر مرابطه نباشد، مصلحت مترتب بر جهاد از بین می رود و موجب مفسده می شود. فلسفه مرابطه حفظ مصلحت برای بقای نظام و جلوگیری از مفسده که سقوط نظام یا نفوذ دشمن در نظام اسلامی است. شاید وجه وجوب مرابطه هنگام خطر، این است که حفظ نظام اسلامی مترتب بر مرابطه است. یعنی اگر نباشد، نظام حفظ نمی شود
05 خرداد 1397 : 17:51
آیت الله کعبی/ جلسه 64

جهاد| تبیین معنا، حدود و شروط مرابطه در فقه اسلامی

وسائل- در ارتباط با مرابطه باید متذکر شد در حال حاضر، چیزی به نام مرز های اسلام و کفر در شرایط وجود دولت های ملی فعلی سراغ نداریم. مرزهای جغرافیایی که بر اساس آن گذرنامه می دهند، مرزهای ملی است نه مرزهای اسلام و کفر.
29 ارديبهشت 1397 : 14:12
آیت الله کعبی/ جلسه 61

جهاد| اثبات عنوان بغی مختص به سرپیچی از حکومت امام معصوم نیست

وسائل- قابل پذیرش نیست بگوییم خروج و اقدام علیه امام معصوم و حکومت ایشان بغی است، اما اقدام علیه حکومت مشروع اسلامی بغی نیست. بر اساس اداله ای همانند ماهیت جنگ های سه گانه و فرمایشات حضرت امیر(ع) و ادله ولایت فقیه، بغی اختصاص به خروج علیه امام معصوم(ع) ندارد و شامل حکومت اسلامی مشروع نیز می شود
23 ارديبهشت 1397 : 13:19
خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 60

جهاد| بررسی حکم بغی در پرداخت حقوق مالی حکومت اسلامی

وسائل- بنابر روایات و آیات می تواند عنوان کرد سرپیچی از امام و دولت اسلامی به هر صورتی که باشد چه در اصل حکومت و چه در مواردی مانند پرداخت خمس و زکات و مالیات، بغی و خروج بر امام است و امام نیز حق مقابله دارد و از آیه بغی نیز استفاده می شود.
13 ارديبهشت 1397 : 11:47
آیت الله کعبی/ جلسه 59

جهاد| وجوب نبرد با بغات به منظور حفظ انسجام و اتحاد حکومت اسلامی

وسائل- بنابر دلالت ادله عام و خاص موجود در این زمینه جنگ با بُغات، قبل از دعوت به صلح و تلاش برای صلح، جایز نیست. همانگونه که در جهاد بر علیه مشرکین، دعوت به اسلام شرط قطعی بود، در این مورد نیز شرط جهاد بر علیه بغات، دعوت به صلح و تلاش برای صلح است.
09 ارديبهشت 1397 : 16:47
آیت الله کعبی/ جلسه 58

جهاد| بررسی وجوب جهاد برای حفاظت از نظام اسلامی

وسائل- در کنار لزوم تلاش و جهاد به منظور حفاظت از دین اسلام و برقراری حکومت اسلامی، جهاد در زمانی که حکومتی بر اساس دین اسلام شکل گرفته است نیز واجب است. ادله لزوم حفاظت از حکومت اسلامی در کنار ادله جهاد دفاعی این وجوب را اثبات می کنند.
04 ارديبهشت 1397 : 18:15
آیت الله کعبی/ جلسه 57

جهاد| لزوم علم به احکام جهاد برای رهبر جهاد

وسائل- حقیقت جهاد مقابله و صف آرایی دو لشکر است: لشکر الهی به رهبری امام عادل یا من نصبه، و لشکر طاغوت به رهبری حکومت طاغوت. قدر متیقن از سیره رسول الله(ص) نیز همین است و بر این اساس جهاد تحت لوای حاکم جور قابل قبول نیست.
۴