21 تير 1397 : 12:47
استاد غرویان/جلسه 43تا 45

فقه الاقتصاد| اوراق مشارکت مشروعیت دارد ولی اوراق عرضه مشروعیت ندارد

وسائل - حجة الاسلام غرویان در این درس ضمن اشاره به بورس و شرکت های سهامی گفت : در بورس اسنادی معامله می شود که یک بخش از آن به نام اسناد خزانه معروف است. در مورد این اسناد بهره ای به صورت روزشمار وجود ندارد بلکه از همان زمان خرید مبلغ و سود آن مشخص است و زمان نیز مشخص است. یعنی در این معامله ریسک وجود ندارد.
20 تير 1397 : 15:18
آیت الله کعبی/ جلسه 76

جهاد| بررسی دلالت های سه گانه روایت صفوان بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت

وسائل- مخالفین جهاد ابتدایی در عصر غیبت عنوان می کنند این روایت بر سه امر دلالت دارد. حرمت جهاد ابتدایی تحت پرچم جور و در عصر غیبت تا زمان ظهور و اطلاق روایت شامل تشکیل دولت حق نیز می شود. یعنی حتی اگر دولت حق هم تشکیل دادید، جهاد ابتدایی انجام ندهید چون غایت تا ظهور امام زمان(ع) است و این حکم برداشته نشده است.
17 تير 1397 : 13:07
آیت الله کعبی/ جلسه 75

جهاد| قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری اطلاق در روایت بشیر دهّان

وسائل- جهاد با غیر امام مفترض الطاعه حرام است، یعنی جهاد در معیت ائمه جائر و زیر پرچم آنان حرام است. این روایت آن جهاد را حرام می کند. یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب، وجود امامان جائر است. چون اهل سنت، جهاد را با هر امیری چه بر چه فاجر ، جایز می دانند. ائمه ما می خواستند عظمت جهاد را بیان کنند و بگویند قتال و جهاد در معیت غیر امام مفترض الطاعه، حرام است. بنابراین بر اساس شرایط و وجود قرائن دیگر در روایات، روایت بشیر دهّان ناظر به فقهای عدول یا عدول مومنین نیست خصوصا اگر فقیه عادل در راس حکومت اسلامی قرار بگیرد و مبسوط الید باشد.
13 تير 1397 : 17:59
استاد غرویان/جلسه 41و42:

فقه الاقتصاد| رسالت بورس حذف واسطه گری بانک بین واحدهای تجاری و مردم است

وسائل_حجت الاسلام غرویان در این درس ضمن اشاره به مساله بانکداری گفت: در گذشته شرکت های بزرگ اگر پولی می خواستند از بانک می گرفتند، بورس این واسطه(بانک) را حذف کرده است و مردم به صورت مستقیم با شرکت ها و واحد های تجاری ارتباط می گیرند که اوراق بهادار شرکت های تجاری در بورس عرضه می شود و مردم مستقیم آن را خریداری می کنند.
13 تير 1397 : 14:53
آیت الله کعبی/ جلسه 74

جهاد| بررسی نظر فقهاء پیرامون امکان جهاد ابتدایی در عصر غیبت

وسائل- ممکن است بگویند عصمت در جهاد ابتدایی شرط نیست و الا منصوبین از سوی پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) مانند مالک اشتر و غیر او، نباید اذن جهاد می داشتند. فقیه عالم عادل در عصر غیبت حداقل مانند فرماندهان ارتش ها و ولاتی است که منصوب از طرف امام هستند. در چنین شرایطی اطاعت از آنها واجب است.
05 تير 1397 : 11:53
آیت الله کعبی/ جلسه 73

جهاد| بررسی وثاقت سندی روایت بشیر دهّان در تحریم جهاد ابتدایی عصر غیبت

وسائل- سند از این بابت که منظور از بشیر، بشیر دهان است، تام و روایت صحیحه است. و در روایت اعاظم روات نیز مانند محمد بن یحیی العطار آمده که از اصحاب اجماع است. یا محمد بن الحسین بن ابی الخطاب که همچنان که نجاشی می گوید جلیل و عظیم القدر و کثیر الروایه است. علاوه بر آنکه این دو از مشایخ اصحابند.
31 خرداد 1397 : 16:32
آیت الله کعبی/ جلسه 72

جهاد| تفسیر غلط از فلسفه غیبت دلیلی بر اعتقاد به حرمت جهاد ابتدایی است

وسائل- اجماع بر عدم مشروعیت و حرمت جهاد در عصر غیبت، ثابت نیست. بلکه اگر کسی بگوید، لا خلاف یا اتفاق است، این هم ثابت نیست چون از قدماء و متاخرین مخالفینی وجود دارد. همچنین این اجماع مدرکی است و شهرت فتوایی نیز فایده ندارد.بنابراین قول به عدم مشروعیت از حیث دلیل اجماع ، تمام نیست.
28 خرداد 1397 : 15:35
آیت الله کعبی/ جلسه 70

جهاد| تبیین ادله قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت

وسائل- طبق نظر شیخ طوسی در جهاد ابتدایی، دعوت به اسلام شرط است. یعنی اظهار شهادتین، اقرار به توحید و عدل و التزام به شعائر اسلامی. اگر دعوت شوند و قبول نکنند، قتال جایز است. اگر دعوت نشوند، جنگ جایز نیست. دعوت کننده امام معصوم(ع) و منصوب و مامور خاص امام معصوم (ع) است و از این روی بدون امام معصوم جهاد ابتدایی حرام است.
27 خرداد 1397 : 17:17
آیت الله کعبی/ جلسه 69

جهاد| تبیین حکم جهاد ابتدایی در حکومت اسلامی عصر غیبت

وسائل- آیا بالفرض که ما قدرت نظامی داشته باشیم، امکان فتح نیز وجود داشته باشد، حاکمیت ما نیز مستقر باشد و جهاد دفاعی هم به گردن ما نباشد که منطقه ای سرزمین اسلامی اشغال شده باشد، آیا واجب یا جایز است در عصر غیبت جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام کنیم یا خیر؟
۳